13961 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2562 13:37:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/02/2562  ถึง  28/02/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  22  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2562 48,980.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ดวงใจ  ไพพงค์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS62ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ TDS6.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (62)
ตัวชี้วัด TDS6.1.1 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ (62)
กลยุทธ์ TDS6.1.1.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (62)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ รับมอบนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน การบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมสำคัญที่องค์กรควรต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคือการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งจะต้องมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่จะทำหน้าที่ดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานคณะภายใต้ความเชี่ยวชาญของตนเองและสอดคล้ัองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งยุทธศาสตร์และแนวทางการบริการงานที่บุคลากรได้กำหนดร่วมกันนั้น จะเป็นแผนปฏิบัติการสำคัญในการกำหนดกรอบการทำงาน ตลอดจนการวัดและประเมินผลความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ของคณะและนำผลนั้นมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้พัฒนาวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนประสบการณ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 22
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 70
KPI 3 : แผนยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/02/2562 - 28/02/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางดวงใจ  ไพพงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 900 บาท x 10 ห้อง x 1 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเช้า จำนวน 100 บาท x 22 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 280 บาท x 22 คน x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,320.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 280 บาท x 22 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,160.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 บาท x 22 คน x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,500 บาท x 2 คัน x 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 50 บาท x 22 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 48980.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล