13960 : โครงการจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2562 15:21:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/02/2562  ถึง  31/08/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  ผู้ประกอบการ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะวิทยาศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนบริการวิชาการ จำนวนเงิน 50,000 บาท 2562 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี  อัลเดรด
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา  วงค์สถาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์  ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน  ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์  เมฆะ
อาจารย์ ดร. สมนึก  สินธุปวน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU4.1.1 ร้อยละของงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.2 พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการวิชาการให้เอื้อต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ การ บูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศก่อเกิดการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
เป้าประสงค์ 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 4.1.2 พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการวิชาการให้เอื้อต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ การ บูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะสถาบันมีความเชี่ยวชาญ โดยรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรของคณะ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา การอบรม ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของคณาจารย์อันจะนำมาสู่การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จะได้จัดสรรเงินส่วนงานบริการวิชาการ ในกองทุนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการบริการวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการ สำหรับเป็นทุนบริการวิชาการแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนบริการวิชาการประเภทการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ทุนละไม่เกิน 8,000 บาท 2. ทุนบริการวิชาการเชิงพื้นที่ (area based) ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท 3. ทุนบริการวิชาการเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Organics / Green / Eco หรือ Thailand 4.0 ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีการทำงานบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการเพื่อสังคม และชุมชนที่คณะวิทยาศาสตร์ให้การดูแล ชุมชนที่มีความต้องการเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงาน และผู้ที่สนใจนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
KPI 1 : ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่มีความรู้เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 หน่วยงาน/ชุมชน 5
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 4 : จำนวนผู้รับบริการวิชาการทั้งหมด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อกิจกรรม :
โครงการจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2562 - 31/08/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พิชณิชา  นิปุณะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี  อัลเดรด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ณิชมน  ธรรมรักษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
เงินอุดหนุนการบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในวงเงิน 50,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 50000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล