13921 : โครงการสโมสรพาน้องเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมร่วมทำความดี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117