13121 : โครงการพลังงานเพื่อการเกษตร : “85 ปี แม่โจ้” “10 ปี พลังงาน” จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์สู่สากล
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/10/2561 15:01:41
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/10/2561  ถึง  31/12/2561
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บุคลากรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกจำนวน 415,000 บาท 2562 415,000.00
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้วิทยาลัยพลังงานทดแทนประจำปี 2562 จำนวน 130,000 2562 130,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU4.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.7 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ 62-4.1 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
กลยุทธ์ 62-4.1.1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาและเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญหาแห่งการเกษตร” ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ นั้น วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน รุ่นแรกในปี 2552 และจะครบรอบ 10 ปี ในปี 2562 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 85 ปี และครบรอบการเปิดเรียนสาขาพลังงานทดแทนครบ 10 ปี วิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวิทยาลัยตลอดทั้งปี 2562 ดังนี้ กิจกรรมด้านบริการวิชาการ 1) นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางพลังงานเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 2) Maejo green Faculty : School of Renewable Energy กิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร 3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุ 86 ปี 4) กิจกรรมถวายเครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทอง ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานเสด็จมายัง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กิจกรรมด้านวิชาการและศิษย์เก่า 5) กิจกรรม “10 ปี พลังงานคืนถิ่น ครั้งที่ 1” ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 6) พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) กิจกรรมพลังงานสู่สากล 7) จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ The 2nd Maejo-Enginio International Conference on Renewable Energy ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2561 8) จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The 25th Tri-U international conference ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 9) จัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 10) กิจกรรมเปิดศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Energy Farming Demonstration and Technology Transfer Center) 11) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ A2E : International Excellence Research Center of Aquatic, Environment and Energy in Bioeconomic Smart Agriculture ดังนั้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 85ปี วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดทำโครงการ “พลังงานเพื่อการเกษตร : “85 ปี แม่โจ้” “10 ปี พลังงาน” จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์สู่สากล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ไปสู่ระดับสากล

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อจัดนิทรรศการการพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 85 ปี และวิทยาลัยพลังงาน ครบรอบ 10 ปี
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เอกชน และหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ ในการพัฒนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนไปสู่นานาชาติ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และวิทยาลัย ด้วยการจัดงาน “10 ปี พลังงานคืนถิ่นครั้งที่ 1”
4. เพื่อจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Maejo-Enginio International Conference on Renewable Energy และร่วมจัดประชุม The 25th Tri-U international conference กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. เพื่อจัดตั้งวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication
6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)
7. เพื่อจัดทำความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติ A2E : International Excellence Research Center of Aquatic, Environment and Energy in Bioeconomic Smart Agriculture
8. เพื่อจัดทำโครงการศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอาเซียน
9. เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
10. เพื่อจัดทำโครงการ Maejo Green Faculty : School of Renewable Energy
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
KPI 1 : ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ศูนย์ 1
KPI 2 : พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 60
ผลผลิต : กิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
KPI 1 : นิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ไม่ต่ำกว่า/คน 1000
KPI 2 : โครงการ Maejo green Faculty : School of Renewable Energy
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คณะ 1
ผลผลิต : กิจกรรมด้านวิชาการและศิษย์เก่า
KPI 1 : งาน “10 ปี พลังงานคืนถิ่น ครั้งที่ 1
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 100
ผลผลิต : กิจกรรมพลังงานสู่สากล
KPI 1 : ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ศูนย์ 1
KPI 2 : ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 การประชุม 2
KPI 3 : จัดตั้งวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เริ่มตีพิมพ์ 1 ฉบับ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
1.นิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
2. Maejo green Faculty : School of Renewable Energy (ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/10/2561 - 31/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่ จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศ จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 11 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
1.วัสดุก่อสร้าง 80,000 บาท
2.วัสดุเกษตร 40,000 บาท
3.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
4.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,500 บาท
5.วัสดุสำนักงาน 2,000 บาท
6.วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000 บาท
7.วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 บาท
8.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,000 บาท
9.วัสดุสนาม 20,000 บาท
10.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 162,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 230000.00
ผลผลิต : กิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเทิดพระเกียรติด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
1.ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุ 86 ปี
2.ถวายเครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทอง ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานเสด็จมายัง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
(ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/10/2561 - 31/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 10 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
1.วัสดุก่อสร้าง 30,000 บาท
2.วัสดุเกษตร 10,000 บาท
3.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 บาท
4.วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 56,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 100000.00
ผลผลิต : กิจกรรมด้านวิชาการและศิษย์เก่า
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมด้านวิชาการและศิษย์เก่า
1.งาน“10 ปี พลังงานคืนถิ่น ครั้งที่ 1” ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง วันที่ 9 ธันวาคม 2561
2.พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)
(ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/10/2561 - 31/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ผลผลิต : กิจกรรมพลังงานสู่สากล
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมพลังงานสู่สากล
1.จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ The 2nd Maejo-Enginio International Conference on Renewable Energy ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2561
2.จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The 25th Tri-U international conference ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561
3.จัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication
4.กิจกรรมเปิดศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Energy Farming Demonstration and Technology Transfer Center)
5.จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ A2E : International Excellence Research Center of Aquatic, Environment and Energy in Bioeconomic Smart Agriculture
(ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ อรรถเวชกุล)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/10/2561 - 31/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คน ๆ ละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,550.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 65 คน ๆ ละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,550.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 2,315 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,315.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 คัน ๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร Proceeding จำนวน 200 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการรับสมัครและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการฯ จำนวน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารจำนวน 100 ใบๆละ 150 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด จำนวน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
1.วัสดุสำนักงาน 22,000 บาท
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,485 บาท
3.วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
4.วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 บาท
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 บาท
6.วัสดุเกษตร จำนวน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 92,485.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 215000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล