12615 : โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2561 13:39:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/06/2561  ถึง  31/07/2561
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน และชุมชนบ้านโปง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธ์ฯ 5 งบประมาณ 10,000 บาท 2561 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความ 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทย คุณค่า สภาพแวดล้อม สังคม ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงให้มีการจัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยึดถือปฏิบัติ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตรประจำปี การทอดกฐิน การสืบชะตา และการฟังเทศมหาชาติ เพื่อสร้างบรรยายกาศให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 40
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ชื่อกิจกรรม :
1.ถวายเทียนพรรษา
2.ทำบุญตักบาตร
3.หล่อเทียนพรรษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/06/2561 - 30/07/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ปัจจัย จำนวน 5 ซองๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คนๆ ละ 25 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
สังฆทาน จำนวน 5 ชุดๆ ละ 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
เทียนขี้ผึ้งแผ่น ห่อละ 70 บาท x 40 ห่อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
น้ำมันเชื้อเพลิง, แก๊ส LPG จำนวน 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ฟืน /ถ่าน กระสอบละ 250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
เหล็กแผ่นๆ ละ 1,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล