12502 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2561 16:17:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/05/2561  ถึง  10/05/2561
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนอื่น กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) จำนวน 20,000 บาท 2561 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 61MJU6.10 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 6.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 6.2.1 ระดั 6.2.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 6.2.1.1 กำหนดแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทรต่อกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเอื้ออาทรต่อบุคลากรและหน่วยงาน นอกองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับตัวบุคลากรเองเมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ จะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานดีขึ้น เกิดกำลังใจในการทำงาน เพราะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน นำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ วิทยาลัยฯได้ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้วิทยาลัยฯ บรรจุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ดังนั้นบุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา จึงได้การเรียนรู้พบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยฯ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการดำเนินงานและเดินสู่เป้าหมายกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างมีเอกภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความสุขและความสำเร็จ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความสุขและความสำเร็จ
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความสุขและความสำเร็จ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/05/2561 - 28/09/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 30 บาท = 900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้นๆ ละ 150 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 150.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น x 300 บาท = 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2850.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณสู่การเป็นวิทยาลัยนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/05/2561 - 28/09/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับวิทยากรจำนวน 2 คืนๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นจำนวนเงิน 3000
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12400.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 และการสอนในระดับนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/05/2561 - 28/09/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืนๆละ 250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 30 บาท จำนวน 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4750.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล