12460 : โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/4/2561 11:35:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/04/2561  ถึง  20/04/2561
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 2561 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความ 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ให้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เป็นกิจกรรมในการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการประยุกต์ให้รู้จักเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมในการสร้างและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดขวัญและกำลังใจ สร้างบรรยากาศของความเอื้ออาทรระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังสร้างให้เกิดการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.51
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 3.51
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 40
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ชื่อกิจกรรม :
1. ทำบุญสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา
2. รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/04/2561 - 20/04/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าปัจจัย จำนวน 9 ซองๆ ละ 500 บาท (9 x 500 = 4,500)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (40 x 150 = 6,000)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าสังฆทาน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท (9 x 500 = 4,500)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล