12386 : โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และแสงสว่าง LED
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/3/2561 17:28:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
12/02/2561  ถึง  31/03/2561
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน และชุมชนบ้านโปง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธ์ฯ 5 งบประมาณ 10,000 บาท 2561 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 61MJU5.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความ 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ความสนใจด้านพลังงานในการใช้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งการลดพลังงานในด้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้มีใช้ในอนาคต และลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง โดยมองเห็นตามนโยบายการลดพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มองเห็นการลดพลังงานในด้านระบบไฟแสงสว่างอาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ของการใช้พลังงานภายในอาคาร จะส่งผลต่อการลดพลังงานในจำนวนหนึ่ง เพราะระบบไฟแสงสว่างภายในสำนักงานนั้นมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนที่มีการใช้งานจำนวนชั่วโมงมาก เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดให้ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยลง แต่ยังคงคุณภาพการใช้งานใกล้เคียงเท่าเดิม โดยไม่ด้อยไปกว่าเดิมมากนัก ซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยเนื่องวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน มีแนวคิดการบูรณาการศาสตร์พลังงานให้เกิดการบูรณาให้ครบทุกภาคส่วนได้แก่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การฝึกทักษะนักศึกษา การนำเอาองค์ความรู้ทางพลังงานไปช่วยชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียนและวัด (บวร) ดังนั้น วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขอจัดทำโครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง LED และระบบแสงสว่างอื่นๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้นักศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยศาสตร์พลังงานทดแทน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงามแก่ชุมชน
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเกิดความปลอดภัยในการใช้งานของชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงามแก่ชุมช
KPI 1 : จำนวนสถานที่ที่ทำการสำรวจ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 สถานที่ 2
KPI 2 : ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาต่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมองค์กรอันดีงามแก่ชุมช
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 เปลี่ยนหลอด LED ให้กับชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 12/02/2561 - 31/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าหลอดไฟ LED จำนวน 20 หลอด x 169 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,380.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าสวิทซ์ไฟ จำนวน 20 ตัวๆ 60 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าสายไฟ 1 ม้วนๆ ละ 2,095 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,095.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าเทปพันสาย จำนวน 5 อันๆ ละ 40 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6695.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 จัดถ่ายทอดความรู้ด้าน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 12/02/2561 - 31/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ละ 25 x25 คนๆ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 625.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท x 25 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3125.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล