11229 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก(ประจำปีงบประมาณ 2561)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117