11043 : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่ Green University Ranking 2017
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117