10725 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117