ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     30/11/2561 13:30:00
ดูเอกสาร
รายการ จัดหาโดยวิธี งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย(ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ)

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     29/4/2562 11:51:00
e-bidding 4,359,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
งวดงาน
ราคากลาง
จ้างควบคุมก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     22/3/2562 11:48:00
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 15,959,884 ประกาศ
TOR
เอกสารการจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชาการจำนวน 8 รายการ

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     8/3/2562 11:44:00
e-bidding 1,400,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     7/2/2562 10:40:00
e-bidding 4,162,250 ดาวน์โหลด
ราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาบนฐานปฏิบัติการทางดิจิทัล (Online Learning Platform)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     1/2/2562 09:36:00
e-bidding 1,872,500 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     31/1/2562 11:35:00
e-bidding 389,374,650 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มอินทนิล

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     25/1/2562 11:29:00
e-bidding 1,616,759.43 เอกสารประกวดราคา
ประกาศ
TOR
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     25/1/2562 11:28:00
e-bidding 2,510,400 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     16/1/2562 11:20:00
e-bidding 53,437,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
TOR
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     24/12/2561 11:17:00
e-bidding 4,613,300 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่เกื้อกูลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Capability)

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/11/2561 11:11:00
e-bidding 3,745,000 ประกาศ
ขอบเขต
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/11/2561 11:09:00
e-bidding 2,280,000 ประกาศ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     11/10/2561 10:58:00
e-bidding 4,222,166 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน
ดาวน์โหลด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/10/2561 10:52:00
e-bidding 2,565,190 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
TOR
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     3/10/2561 10:48:00
e-bidding 9,790,400 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
งวดงาน
ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 10:44:00
e-bidding 4,204,550 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
กองอาคารและสถานที่
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 10:14:00
e-bidding 550,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
 
จ้างเหมาติดตั้งเหล็ดกัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์
  กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 9:53:00
e-bidding 500,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และส.ค.ส.ประจำปี 2562
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     1/10/2561 10:19:00
e-bidding 800,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
TOR
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (ประจำเดือน พย.61-กย.62)
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:45:00
e-bidding 874,500 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้านทิศเหนืออาคารอำนวย ยศสุข
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:30:00
e-bidding 1,000,000 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 67 ชุด
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:15:00
e-bidding 1,665,000 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:09:00
e-bidding 14,081,340 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง กันยายน 2562)
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     17/9/2561 10:06:00
e-bidding 7,834,218 ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคา
TOR
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ประจำเดือนตุลาคม 2561)
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     17/9/2561 10:03:00
e-bidding 665,782 ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวย ยศสุข, อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:40:00
e-bidding 4,380,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ดาวน์โหลด
   
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
  กองกิจการนักศึกษา (หอพัก)  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:31:00
e-bidding 4,794,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
รายละเอียด
ราคากลาง
ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:18:00
e-bidding 609,800 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
  ดาวน์โหลด