ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     30/11/2561 13:30:00
ดูเอกสาร
รายการ จัดหาโดยวิธี งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 10:14:00
e-bidding 550,000 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
 
จ้างเหมาติดตั้งเหล็ดกัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์
  กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 9:53:00
e-bidding 500,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (ประจำเดือน พย.61-กย.62)
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:45:00
e-bidding 874,500 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้านทิศเหนืออาคารอำนวย ยศสุข
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:30:00
e-bidding 1,000,000 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 67 ชุด
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:15:00
e-bidding 1,665,000 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     28/9/2561 14:09:00
e-bidding 14,081,340 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง กันยายน 2562)
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     17/9/2561 10:06:00
e-bidding 7,834,218 ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคา
TOR
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ประจำเดือนตุลาคม 2561)
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     17/9/2561 10:03:00
e-bidding 665,782 ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวย ยศสุข, อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:40:00
e-bidding 4,380,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ดาวน์โหลด
   
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
  กองกิจการนักศึกษา (หอพัก)  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:31:00
e-bidding 4,794,900 ดาวน์โหลด ประกาศ
รายละเอียด
ราคากลาง
ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 11:18:00
e-bidding 609,800 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
  ดาวน์โหลด