รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     8/2/2560 10:23:50
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์(งปม.)
ครุภัณฑ์(รด.)
บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     8/2/2560 10:23:50

ดูเอกสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     8/2/2560 10:23:50

ดูเอกสาร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     8/2/2560 10:23:50

ดูเอกสาร
รายการ จัดหาโดยวิธี งบประมาณ ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Research Unit (ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว)
  คณะวิทยาศาสตร์  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     27/9/2560 15:55:00
e-bidding 1,766,500 ประกาศ
สเปค
แบบปปช.
เอกสารประกวด
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Research Unit (ด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  คณะวิทยาศาสตร์  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     27/9/2560 15:45:00
e-bidding 11,889,400 ประกาศ
สเปค
แบบปปช.
เอกสารประกวด
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
  คณะบริหารธุรกิจ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 9:25:00
e-bidding 670,000 ประกาศ
รายละเอียด
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     11/9/2560 09:35:00
e-bidding 225,772 ประกาศ
แบบปปช.
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     24/8/2560 9:01:00
สอบราคา 561,800 ประกาศ
สเปค
แบบปปช.
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 41 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/8/2560 9:06:00
e-bidding 1,289,000 ประกาศ
สเปค
แบบปปช.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร รายการน้ำสัมควันไม้
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 10:51:00
e-bidding ประกาศ
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ MBA
  คณะบริหารธุรกิจ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/6/2560 09:03:00
e-bidding 1,260,000 ประกาศ
แบบปปช.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
  คณะผลิตกรรมการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     27/7/2560 9:13:00
สอบราคา 808,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 27 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     24/7/2560 14:49:00
e-bidding 1,206,600 ประกาศ
สเปค
แบบปปช.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  จ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     24/7/2560 13:37:00
ตกลงราคา 420,000 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
แบบปปช.07
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 11:26:00
e-bidding 1,000,000 ประกาศ
แบบปปช.
ขอบเขต
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ฯ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 11:00:00
e-bidding 3,744,000 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารประกวดราคา
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร รายการข้าวเปลือกหอมมะลิ จํานวน 30 ตัน
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 10:44:00
e-bidding ประกาศ
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ประกาศยกเลิก
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการสื่อความหมาย, สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 10:35:00
e-bidding 1,243,000 ประกาศ
ขอบข่ายของงาน
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  สอบราคาจ้างเหมาการออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     05/7/2560 09:29:00
e-bidding 1,300,000 ประกาศ
ขอบข่ายของงาน
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  จ้างจัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     05/7/2560 09:22:00
420,000 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดการจ้าง
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  จ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลพิเศษเพื่อพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     22/6/2560 09:50:00
e-bidding 1,910,000 ประกาศ
ขอบข่ายของงาน
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตรไส้เดือน
  ศูนย์วิจับและพัฒนาไส้เดือนดิน  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     21/6/2560 09:11:00
e-bidding 2,000,000 ประกาศ
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องครัวเคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     30/5/2560 09:05:00
e-bidding 10,000,000 ประกาศ
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร
  กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     18/5/2560 15:40:00
e-bidding 1,441,800 ประกาศ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     17/5/2560 09:43:00
e-bidding 2,176,400 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
แบบปปช.01
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 67 ชุด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     27/4/2560 09:17:00
สอบราคา 1,670,500 ประกาศ
เอกสารสอบราคา
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดาวน์โหลด
  เครื่องวิเคราะห์จำนวนโครโมโซม (Flow cytometry)
  คณะผลิตกรรมการเกษตร     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 977,300 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ incubator shaker
  คณะผลิตกรรมการเกษตร     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 400,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
  คณะผลิตกรรมการเกษตร     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 200,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
  สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     21/4/2560 16:14:00
e-bidding 2,166,000 ประกาศ
ปปช.01
แบบปร.4
แบบปร.5ก
แบบปร.5ข
แบบปร.6
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 41 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     14/3/2560 13:53:00
e-bidding 401,700 ประกาศ
แบบปปช
สเปค
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร 16 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     21/4/2560 13:56:00
สอบราคา 863,900 แบบปปช.
ประกาศ
สเปค ประกาศ
เอกสารสอบราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 49 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     21/4/2560 14:07:00
e-bidding 842,000 ประกาศ
แบบปปช
สเปค
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 65 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     21/4/2560 14:05:00
e-bidding 644,950 ประกาศ
แบบปปช
เอกสารประกวดราคา
สเปค
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ครุภัณฑ์ประจำอาคารวิทยาลัยพลังงานทดแทน
  วิทยาลัยพลังงานทดแทน     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 178,800 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ระบบห้องเย็น
  ม.แม่โจ้-แพร่ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 350,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ชุดเครื่องระเหยสูญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ (Rotary evaporator)
  ม.แม่โจ้-แพร่ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 280,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ชุดเครื่องมือสื่อการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพเสริมทักษะวิชาชีพ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 732,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการออกแบบ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 830,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 225,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องอินทนิล)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องตะแบก)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องเสลา)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องบรรยาย 308)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องบรรยาย 408)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 310)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 302)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 402)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 502)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องบรรยาย 503)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเขียนแบบประจำห้องบรรยาย(ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 504)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 282,400 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 1,679,900 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ผล (Real-time PCR)
  คณะสัตวศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
สอบราคา 985,000 ดูเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดูเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 177,500 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชุดปฏิบัติการกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 485,500 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องปั่นเหวี่ยง
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 84,800 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดอุณหภูมิต่ำ
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 535,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตการจุลชีววิทยา
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 300,000 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องมือเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง (Spin Coater)
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 529,700 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดบันทึกและวิเคราะห์ภาพของดีเอ็นเอหรือสารชีวโมเลกุล
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 600,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดตู้เก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 990,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectro photometer)
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 400,000 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องรักษาระดับกระแสไฟฟ้าพร้อมสำรองไฟฟ้า (Stabilizer with UPS)
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 300,000 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง (Spectophotometer)
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 481,500 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องทดสอบความแข็งระดับไมโคร
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
สอบราคา 685,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
สอบราคา 695,500 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  ชุดครุภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 249,400 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เตาหลอม
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 749,000 ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Automatic Autoclave)
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 450,000 ราคากลาง ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 969,100 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 926,400 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 3
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 991,400 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 4
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 831,400 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป 5
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 808,400 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 900,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 900,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 3
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 900,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 4
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 900,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 5
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 900,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 6
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 450,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 7
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 450,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมี 8
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 450,000 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 595,700 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 967,900 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 997,400 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 161,700 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องเก็บวัสดุอันตราย
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 59,500 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 939,100 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 569,200 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 569,200 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 3
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 989,700 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีททางพืช 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 998,600 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีททางพืช 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 117,500 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 1
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 987,500 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ครุภัณฑ์ห้องหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 2
  คณะวิทยาศาสตร์     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 969,200 ประกาศประกวดราคา ผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องครัวเคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/4/2560 16:27:50
e-bidding 10,000,000 แบบปปช.
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ปรับปรุงหลังคาทางเดินอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะสัตวศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19//2560 16:26:50
ตกลงราคา 205,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม(Co-Creative Design Process)
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/4/2560 16:24:00
สอบราคา 1,080,000 แบบปปช.
ประกาศ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
  ปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/1/2560 15:30:00
e-bidding 10,300,000 แบบปปช.
ราคากลาง
ราคากลางสูงกว่า15%
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 71 เครื่อง
  คณะบริหารธุรกิจ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/2/2560 15:23:00
e-bidding 2,059,000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  เครื่องอ่านค่าปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบ (Microplate reader)
  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ประกวดราคา 500,000 ประกาศคุณสมบัติ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำ (Electromacnetic Flow Meter)
  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
สอบราคา 345,000 ประกาศคุณสมบัติ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  เครื่องทำแห้งภายใต้ความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ (Freeze-Dryer)
  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
สอบราคา 550,000 ประกาศคุณสมบัติ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ผู้ได้รับคัดเลือก
  งานจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
  ม.แม่โจ้     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
e-bidding 6,633,505.52 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชุดโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง
  สำนักหอสมุด     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 128,200 ใบขออนุมัติ
ใบสั่งซื้อ
แจ้งปรับผิดสัญญา
ตรวจรับครุภัณฑ์
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชั้นหนังสือชั้นสูงแบบ 2 ด้าน
  สำนักหอสมุด     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     19/4/2560 13:23:50
ตกลงราคา 160,000 ใบขออนุมัติ
ใบสั่งซื้อ
ตรวจรับครุภัณฑ์
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 30 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     18/4/2560 14:21:00
e-bidding 453,895 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
สเปค
แบบปปช.
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/4/2560 16:21:00
e-bidding 2,075,000 ประกาศ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดาวน์โหลด
  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเจาะน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     14/3/2560 11:01:00
e-bidding 1,003,740 ประกาศ
แบบปปช
แบบปร.4-5-6
เอกสารประกวดราคา
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     7/3/2560 12:49:00
e-bidding 6,700,000 ประกาศ
ราคากลาง
ดูเอกสาร ดูเอกสาร ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวรั้วเหล็กโรงอาหารเทิดกสิกร
  งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     24/2/2560 08:55:00
e-bidding 218,140 แบบปปช.
ประกาศ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 27 รายการ
  สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     9/2/2560 16:12:00
e-bidding 401,700 แบบปปช.
ประกาศ
สเปค ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ปรับปรุงโรงเรือนโรงรีดนม
  คณะสัตวศาสตร์ฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/2/2560 15:15:00
e-bidding 3,227,000 ดาวน์โหลด
แบบปร.4-6
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง
  กองกิจการนักศึกษา     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     4/1/2560 13:23:50
e-auction 62,582,200 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  อาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง
  วิทยาลัยพลังงานทดแทน     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
e-auction 88,615,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 800,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 256,800 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เตาเผาอุณหภูมิสูง
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 100,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 165,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องบด (Boil Mill)
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 200,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 720,800 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ปั๊มสุญญากาศสำหรับ Rotary Evaporator
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 100,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศ
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 550,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องตัดยางก้อน
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 350,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ชุดห้องฆ่าเชื่อแบบใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลธ์สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวอุณหภูมิต่ำ
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 350,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องทำระบบสุญญากาศ (Vacuum System Generator)
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 350,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 400,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  อุปกรณ์แสดงผลและบันทึกข้อมูล
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 300,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  เตาอบสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 450,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ตู้อบสูญญากาศ
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
สอบราคา 520,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
  ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย
  คณะวิศวะกรรมฯ     งบประมาณแผ่นดิน
  น.ส.ดุษฎี ดวงบาล     4/1/2560 13:23:50
ตกลงราคา 340,000 ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร