นวัตกรรมการจัดการนอกกรอบกลยุทธ์การบริหาร 2011
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
บทบาทที่ทรงพลังของเพลงในการสื่อสาร
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
การประเมินประสิทธิผลองค์กร
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
องค์กร : องค์ประกอบ/กระบวนทัศน์
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
ภาวะผู้นำ1 หัวใจของการพัฒนาองค์กร
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
ภาวะผู้นำ2 หัวใจของการพัฒนาองค์กร
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
การบริหาร 3 ยุค 1.0/2.0/3.0 เรากำลังอยู่ยุคไหน? วังวนทะเลเลือด?
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
การศึกษา 3 ยุค 1.0/2.0/3.0 ห้องรียนหรือห้องขัง?
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
การถ่ายภาพทิวทัศน์
ภายในประเทศ, เอกสารประกอบการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
123