อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์
นางสาวอรไพลิน ปิงธิ
นายปัญจพล จองปันต๊ะ
นายวิโรจน์ เรืองสวัสดิ์
นางสาวองค์อร ทิพย์มูล
นางสาวอาภา ฝ่ายเพชร
นางสาวอรพรรณ กาวิจา
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา
น.ส.สิริรัตน์ ศรีคำไพ
น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์
นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี
Mr.Olalekan Israel Aiikulola
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์สรชา สุเมธวานิชย์
นายสุรพล วัฒนโยธิน
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
นางจันทร์ธิมา เตโช
นางสาวณัฐวรรณ สืบนันตา
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
นายเอกพจน์ อินเทพ
อาจารย์บุษกร ยอดทราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
1234567