ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
1234567