สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์
Asst. Prof. Dr. Nirote Sinnarong
โทรศัพท์ : 053875286
E-mail : nirote@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 230
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/8/2548
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดี
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Applied Economics)
สถาบัน : National Chung Hsing University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17093: โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
2. 16762: โครงการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. 15035: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
4. 15513: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมในการเขียนงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
5. 15041: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยระดับชาติและนานาชาติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
6. 15468: โครงการแบ่งเป๋าปันถุง
7. 15470: โครงการค่ายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ประจำปี2563
8. 15469: โครงการค่ายหนุ่มสาวอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี2563
9. 15172: โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร
10. 14932: โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 อินทนิลเกมส์
11. 14933: โครงการอบรมการเป็นพิธีกร และเขียนบทพิธีกร
12. 14418: โครงการ แม่โจ้ 85 ปี 85 พันต้น
13. 14452: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2562
14. 14414: โครงการมาม่วนกัน แม่โจ้ปลอดเหล้า
15. 14341: โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
16. 14343: โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
17. 13129: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
18. 14190: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
19. 14296: โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายและชุดทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
20. 14158: โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
21. 14141: ทำบุญสืบชะตาองค์การนักศึกษา
22. 12073: โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
23. 10706: โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 6
1. 17360 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
2. 16546 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564
3. 17352 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
4. 17362 : โครงการพัฒนาเครือข่ายวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
5. 17351 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN-QA
6. 17336 : โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564
7. 17333 : โครงการนำนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาสู่มืออาชีพร่วมกับสโมสรฟุตบอลแม่โจ้ยูไนเต็ด
8. 17314 : โครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แสดงความสำนึกในพระมหากุณาธิคุณผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
9. 17309 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
10. 17306 : โครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2564
11. 17307 : โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
12. 17241 : โครงการรณรงค์เครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ถูกต้อง ประจำปีการศึกษา 2564
13. 17283 : โครงการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาด้านวินัยจราจร ประจำปี 2564
14. 16549 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
15. 17209 : โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
16. 17169 : โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17. 17177 : โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
18. 17170 : โครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
19. 17128 : โครงการพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน
20. 17129 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
21. 16840 : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขันและเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
22. 17136 : โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำปี 2564
23. 17016 : โครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค
24. 17017 : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
25. 16899 : โครงการจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564
26. 16917 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2564
27. 17116 : โครงการคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
28. 17094 : โครงการพบปะผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ชี้แจงการกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) และเยี่ยมบ้านนักศึกษา
29. 17083 : โครงการทำบุญอาคารอำนวย ยศสุข
30. 17042 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ
31. 16988 : โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564
32. 17022 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหารเทิดกสิกร และตลาดกลางคืน (MJU Night Market)
33. 16960 : โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
34. 16900 : โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2564
35. 16837 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา
36. 16931 : โครงการวันแห่งเกียรติภูมิ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564
37. 16980 : โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2564
38. 17040 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
39. 16930 : โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564
40. 16851 : โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
41. 16878 : โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2020
42. 16897 : โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
43. 16402 : โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
44. 16377 : โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
45. 16350 : โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
46. 16309 : โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
47. 16223 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
48. 16079 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมในการเขียนงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
49. 16314 : โครงการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
50. 16027 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2563-2564
51. 13135 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
52. 13242 : โครงการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์สู่สถาบันเรียนรู้ ประจำปี 2562
53. 13131 : โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ การเขียน และการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
54. 12044 : โครงการเชิญ Visiting Professor บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560
55. 10087 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
56. 10091 : โครงการ Economics Rising Star 2017
57. 10228 : โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
58. 10082 : โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
59. 10086 : โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
60. 10085 : โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี 2560
61. 10084 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560
62. 10080 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
63. 10081 : โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
64. 10083 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
65. 09976 : โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2560
66. 10089 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
67. 10088 : โครงการ Econ green heart smart student 2017
68. 10229 : โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
69. 10592 : โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
70. 09975 : โครงการ The red carpet fresh night 2017
71. 10045 : โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
72. 10231 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
73. 10090 : โครงการ Econ Search Master of Ceremony 2017
74. 10295 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สป.อว.-64-003 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกันภัยตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย
2. EC-2562-01 : ความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ที่จบจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
3. EC-2562-05 : ผลกระทบและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและการออกแบบการประกันตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
4. มจ.1-62-02-004.1 : การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร
5. อบต(แพร่)-61-001 : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลร้องกวาง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรภายในคณะ สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแนวนโยบายการพัฒนางานและทิศทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา โครงการ Healthy and Happy Workplace ประจำปี 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
7. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 สำหรับนักศึกษารหัส 62 และ 63
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
8. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
10. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
11. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 สำหรับนักศึกษารหัส 62
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
12. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 สำหรับนักศึกษารหัส 62
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
13. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
14. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. ประชุมรับฟังข้อเสนอโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการขยะในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
18. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
20. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
21. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
22. ประธานกรรมการสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ ของนายภาณุวัตร ค้ำชู นักศึกษา ป.โท คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
23. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Scaling-up Agroecology in ASEAN Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience”
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การวางแผนและพัฒนา ]
24. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
25. วิทยากรโครงการสัมมนา "เจาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพไต้หวัน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
26. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
27. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
28. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
29. ประชุมสัมมนา หัวข้อ Managing Agricultural Digitally - Innovation for Sustainable Food
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
30. ประชุมและเป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Keynote speaker) หัวข้อ Agricultural Innovation and Climate Change Adaptation under Thailand 4.0 National Policy
[ ประชุม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
31. โครงการ International Students' Day
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
32. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 สำหรับนักศึกษารหัส 61
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
33. วิทยากรในโครงการและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ประธานแปลงและทีมประธานแปลง" และหลักสูตร "ผู้จัดการแปลง" โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
34. วิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา 501 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
35. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
[ ประชุม, กิจกรรมทั่วไป ]
36. วิทยากรในโครงการและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ประธานแปลงและทีมประธานแปลง" และหลักสูตร "ผู้จัดการแปลง" โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
37. ผู้ดำเนินการเสวนากลุ่มย่อย โครงการพัฒนาผู้นำเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
[ การเสวนา, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
38. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาวิทยากร" โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
39. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
40. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
41. ประชุม The Founding Conference on The International Association for Agriculture Sustainability
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
43. วิทยากรให้ความรู้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง "โมเดล Thailand 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
44. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
45. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
46. วิทยากรให้ความรู้ในงาน "เกษตรสร้างสรรค์คนลำปางไม่ทิ้งกัน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
47. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
48. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
49. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 สำหรับนักศึกษารหัส 59
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
50. ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The prospects for Global Financial Stability"
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทั่วไป ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Applied Business and Economic Research
ฉบับที่ : International Journal of Applied Business and Econ

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การเกษตรที่ปราดเปรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวในภาคกลาง ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ  ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภารการเกษตรของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคเกษตรต่อประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพผลผลิตลำไย ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันและการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : Potential Effects of Climate Change on Staple Crops in West Africa
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การตอบสนองของตลาดข้าวไก่น้อยใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Sciences (ICGBEFSS-20)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : ที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0125-2437 : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TCI-1)
ฉบับที่ : 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : 1906-3431 : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity (TCI-1)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : 12(3) (July – September 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0972-7302 : International Journal of Applied Business and Economic Research (Scopus)
ฉบับที่ : 2017

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Global Warming
ฉบับที่ : Vol. 14, No. 3, 201

27. - [1]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management
ฉบับที่ : Volume 83 March-April 2020

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 40/2564 (4257) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4245) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4244) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 836/2564 (4232) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (4230) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 1524/2563 (4013) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 31/2564 (3926) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (3898) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานกาประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 29/2564 (3897) แต่งตั้งคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "Journal of Economic Maejo University"
เลขที่คำสั่ง : 7/2560 (3723) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษ 2559
เลขที่คำสั่ง : 6/2560 (3720) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "Econ route 1st"
เลขที่คำสั่ง : 131/2564 (3715) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3710) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 3/2564 (3708) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3706) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1734/2563 (3676) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 1634/2563 (3668) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
เลขที่คำสั่ง : 34/2563 (3665) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 1506/2563 (3664) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1483/2563 (3648) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 979/2563 (3622) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 35/2562 (3477) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 41/2562 (3464) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 475/2562 (3453) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 25/2560 (3444) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 1649/2559 (3440) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3433) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3432) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 59/2562 (3407) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 13/2562 (3374) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 3/2562 (3317) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำตุงและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
เลขที่คำสั่ง : 3/2562 (3316) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำตุงและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1695/2561 (3281) แต่งตั้งคณุะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2561 (3274) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 47/2561 (3264) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 45/2561 (3255) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 44/2560 (3246) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕61
เลขที่คำสั่ง : 45/2560 (3245) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 14/2561 (3234) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 24/2561 (3220) แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 26/2561 (3219) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 8/2561 (3192) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 991/2561 (3177) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2561 (3031) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 44/2560 (2994) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 45/2560 (2993) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่คำสั่ง : 6/2561 (2990) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 82/2561 (2989) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2561 (2987) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 39/2560 (2914) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฎาน
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2905) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2901) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2900) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 33/2560 (2862) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โครงการ "พี่เลี้ยงนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี" ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2852) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายชูศักดิ์ จันทนพศิริ พนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 และต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2560 (2849) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2560 (2848) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 15/2560 (2847) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 14/2560 (2846) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้โปรแกรมคุมทรัพย์สิน myPsdasset
เลขที่คำสั่ง : 12/2560 (2844) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English for Economist"
เลขที่คำสั่ง : 11/2560 (2843) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 10/2560 (2842) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2840) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและ อาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 17/2560 (2834) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
เลขที่คำสั่ง : 20/2560 (2831) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 9/2560 (2780) แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : - (2766) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 5/2560 (2763) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ประจำปี 2560"
เลขที่คำสั่ง : 8/2560 (2756) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 4/2560 (2716) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทไม่ต่อเนื่อง)
เลขที่คำสั่ง : 1/2560 (2632) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-11-2564

๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

1/2564 : คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ งานเกษตรแม่โจ้ 2564
วันที่ : 19-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 12-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 11-10-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
วันที่ : 08-10-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-09-2564

8/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ : 01-09-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-08-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-08-2564

7/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 20-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-08-2564

3/2564 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2564 ครั้งที่ 3
วันที่ : 17-08-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 13-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 04-08-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วันที่ : 30-07-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-07-2564

2/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-07-2564

6/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 23-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-07-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ : 01-07-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-06-2564

2-2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 28-06-2564

ครั้งที่ 2-2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 28-06-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-06-2564

5/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 04-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 8/2564
วันที่ : 02-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-05-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-05-2564

4/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 24-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการจำหน่ายเครื่องแบบแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ : 14-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ : 05-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 29-04-2564

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ : 09-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-04-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน
วันที่ : 30-03-2564

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-03-2564

3/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 25-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมเตรียมงานจัดการบรรยาย "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรกรไทย"
วันที่ : 23-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาลัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 25-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

1/2546 : ประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “Journal of Economic Maejo University”
วันที่ : 23-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
วันที่ : 18-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
วันที่ : 03-02-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาลัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-01-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

15/2563 : คณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 14-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

8/2563 : คณะกรรมการอำนวยการ
วันที่ : 11-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-01-2564

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 11-01-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-01-2564

18/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 25-12-2563

13/2563 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งทึี่ 13/2563
วันที่ : 23-12-2563

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 23-12-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-12-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-12-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 21-12-2563

10/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-12-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-12-2563

16/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-12-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

7/2563 : คณะกรรมการอำนวยการ
วันที่ : 07-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

15/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-11-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 18-11-2563

12/2563 : คณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 18-11-2563

9/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-11-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 10-11-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-11-2563

14/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 06-11-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-11-2563

5/2563 : คณะกรรมการอำนวยการ
วันที่ : 05-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 29-10-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
วันที่ : 29-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-10-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-10-2563

13/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 21-10-2563

10/2563 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งทึี่ 10/2563
วันที่ : 20-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 09-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 05-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

12/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 30-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

8/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2563

ครั้งที่ 9/2563 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งทึี่ 9/2563
วันที่ : 15-09-2563

ครั้ังที่ 5/256 : คณะกรรมการอำนวยการ
วันที่ : 10-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
วันที่ : 02-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 26-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

7/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 13-08-2563

ครั้งที่ 8/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 11-08-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 10-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
วันที่ : 05-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-07-2563

4/2563 : ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการประชุม
วันที่ : 29-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
วันที่ : 17-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 03-07-2563

ครั้งที่ 9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ : 03-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

6/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 23-06-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-06-2563

7/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-06-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 04-06-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

6/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

8/2563 : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-05-2563

5/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-05-2563

5/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 14-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-05-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-05-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

4/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2563

4/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-04-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 31-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-03-2563

3/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 10-03-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นัดพิเศษ
วันที่ : 27-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2563

1/2563 : ประชุมหารือคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 12-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 05-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-02-2563

2 ปี2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 14-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 08-01-2563

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 06-01-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2563

๙/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-12-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 18-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-12-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-12-2562

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

11/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 03-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 29-11-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20-11-2562

๘/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-11-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 14-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 05-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-10-2562

5/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 16-10-2562

ครั้งที่1/2562 : หารือแนวทางการบริหารจัดการค่าพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
วันที่ : 15-10-2562

9/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 09-10-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 09-10-2562

๗/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2562

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

8/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 11-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 11-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-08-2562

15/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-08-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 21-08-2562

7/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 14-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-07-2562

6/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 22-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 19-07-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-06-2562

2/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 24-06-2562

2/2562 : การประชุมอนุคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-06-2562

1/61 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
วันที่ : 19-06-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-06-2562

5/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 31-05-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 31-05-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-05-2562

ครั้งที่ 2/2562 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2562

1/2562 : ประชุมจัดทำ ร่าง มคอ.7 ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 08-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2562

4/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 30-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-04-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

3/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 26-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-02-2562

2/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 16-01-2562

1/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 09-01-2562

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-12-2561

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 21-12-2561

3/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 19-12-2561

12/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 12-12-2561

12/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 14-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 07-11-2561

11/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 06-11-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-10-2561

๙/๒๕๖๑ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-10-2561

2/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 12-10-2561

10/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 10-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 20-09-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-09-2561

9/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 12-09-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-08-2561

8/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 10-08-2561

1/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 08-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-07-2561

7/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 18-07-2561

(รอบพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

6/2561 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 27-06-2561