สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
Asst. Prof. Dr. Choatpong Kanjanaphachoat
โทรศัพท์ : 0623956355
E-mail : choatpong@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 044
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/10/2546
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy in Engineering (Bio-Industrial Mechatronics Engineering)
สถาบัน : National Chung Hsing Uiversity (NCHU)
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 15912: การฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. 15922: หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Innovators for smart and intrgrated farming)
3. 15539: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm พืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนสู่ Smart Farmer
4. 14958: หลักสูตรฝึกอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
5. 14959: หลักสูตรอบรบนักบินโดรนเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2563
6. 14385: หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 4
7. 14294: หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
8. 14189: หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 2
9. 14193: หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 2
10. 13319: อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมแสงสว่างแบบ LED อัตโนมัติสำหรับไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ
11. 13774: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
12. 13607: โครงการฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะและการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง
13. 12785: โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนอัจฉริยะแบบแม่นยำและการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์
14. 12558: โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
15. 11890: อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
16. 11291: การส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาถูกสำหรับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบแปลงยกร่อง
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. การสัมมนาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิต"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
2. บรรยายในหัวข้อ "การใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีไอโอที"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
3. โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
4. เป็นวิทยากรอบรมความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
5. เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
6. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะแม่นยำ พร้อมทั้งสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตร
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
7. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27
[ ประชุมวิชาการ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. อบรมให้ความรู้ Application เกษตรสมัยใหม่ด้วยฟาร์มอัจฉริยะ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
10. การบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กับการเพิ่มผลผลิต"
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
11. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
12. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนของหลักสูตร
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
13. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
14. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 9th International Conference on science, Techn

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะสำหรับแปลงปลูกข้าวโพดหวาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 313/2561 (3031) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๘/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะฯ
วันที่ : 27-10-2564

ไตรมาส 4/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะฯ
วันที่ : 29-09-2564

2/2561 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแถลงข่าวงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 06-11-2561

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 30-08-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 05-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-04-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ
วันที่ : 05-04-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-02-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์
วันที่ : 01-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 12-01-2560