สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
Mrs. Laddawan Bamrungkan
โทรศัพท์ : 053 873036 -37
E-mail : laddawan@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 700
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/10/2551
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2565
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม. ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบริการของหน่วยงานและระบบยานพาหนะ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการบรรยายการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อกฎหมาย
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
17. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
18. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
19. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
20. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร สำหรับส่วนงานคระ สำนัก วิสาหกิจ”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
21. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
22. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
23. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
24. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
25. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
26. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
28. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
29. โครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big cleaning day พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
30. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
31. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้นำของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
32. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล ของผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
33. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
34. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
35. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
36. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
37. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
38. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
39. โครงการฝึกอบรมการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกรอกประวัติฯ บุคลากรดีเด่นออนไลน์
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
40. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
41. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
42. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
43. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
44. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
45. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) พ.ศ. 2560
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
46. กิจกรรมลดโลกร้อน (Car free day) ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน พ.ศ.2560
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 185/2564 (3845) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 1733/2563 (3677) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2563 (3656) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 21/2562 (3381) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 1255/2560 (2920) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบบูรณาการ
เลขที่คำสั่ง : 620/2560 (2871) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-10-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 20-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-10-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 14-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคระกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-08-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 18-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-07-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 14-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-07-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 16-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 04-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-06-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-05-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 19-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 23-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-04-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมเตรียมงานจัดการบรรยาย "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรกรไทย"
วันที่ : 23-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 17-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-03-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-03-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 02-02-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-01-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2564

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

๑๐/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-11-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 10-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-07-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

8/2563 : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-05-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 31-03-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2563

กรณีพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-12-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-12-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-11-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-11-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-10-2562

๑๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-10-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-10-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-09-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

๒/๒๕๖๒ : การที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-07-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

1/2562 : ความโปร่งใสตรวจสอบได้
วันที่ : 07-05-2562

๑/๒๕๖๒ (๓ พฤษภา : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-05-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

๑/๒๕๖๑ : การประชุม สนอ.ฟอรั่ม เรื่อง โครงสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-03-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 08-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 14-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุม สนอ. ฟอรั่ม
วันที่ : 21-12-2561

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-12-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 29-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

1/2561 : การประชุมหารือเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 11-10-2561

๑๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

๙/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-10-2561

๑๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-09-2561

๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-09-2561

1/2561 : การประชุมปรับโครงสร้างกองกลาง
วันที่ : 18-09-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-09-2561

๑๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-08-2561

๑๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-08-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-08-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-07-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-07-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-06-2561

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

๙/๒๕๖๑๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-05-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-05-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-04-2561

๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-04-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-04-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-04-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-03-2561

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การประชุมหารือ ตามมติคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-03-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี”
วันที่ : 14-03-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-03-2561

๒/๒๕๖๑ : ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-02-2561

3/2561 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 09-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-02-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-01-2561

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-12-2560

๑๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-12-2560

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 01-12-2560

๑๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-11-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-11-2560

๑๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-11-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการปสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-11-2560

3/2560 : การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 25-10-2560

๑๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-10-2560

๑๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-10-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึก
วันที่ : 02-10-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-10-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการ จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ : 25-09-2560

๑๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2560

๑๐/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-09-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-08-2560

๙/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-08-2560

๘/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-08-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-08-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-07-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-07-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-07-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-06-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-06-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-06-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-05-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-05-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-04-2560

1/2560 : รายงานความก้าวหน้าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 07-04-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 31-03-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-03-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-03-2560

ครั้งที่ 3/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 10-03-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-03-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-02-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 27-01-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2560