สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย วสุ ไชยศรีหา
Mr. wasu Chaisriha
โทรศัพท์ : 0 5387 3280
E-mail : wasu@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 801
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/9/2554
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงกาารฝึกอบรมภาษาาอังกฤษด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX สนม
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเทคนิคในการจัดทำเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ Ranking Web of Universities แก่หน่วยงานคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
8. ร่วมสัมมนาและกิจกรรม Matching "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย loT"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหารการจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยงานสนับสนุน"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ อภิปรายระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน "โครงการอภิปรายระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงาน"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
6/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 20-07-2564

5/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 08-06-2564

4/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-05-2564

3/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-03-2564

2/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 08-12-2563

1/2564 : บุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-11-2563

- : ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าพบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 07-10-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-08-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-07-2563

7/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-06-2563

6/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 12-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-04-2563

5/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2563

4/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-03-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-01-2563

2/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

1/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 30-09-2562

7/2562 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

6/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-06-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

5/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-03-2562

4/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-01-2562

9/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-12-2561

2/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-12-2561

8/2561 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2561

7/2561 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-11-2561

1/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-10-2561

9/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-09-2561

8/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-08-2561

5/2561 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-08-2561

7/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-07-2561

4/2561 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-06-2561

2/2561 : ทบทวนแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-2564
วันที่ : 24-05-2561

6/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 30-04-2561

5/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-04-2561

4/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 26-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 16-01-2561

3/2561 : บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-01-2561

2/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-12-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-11-2560

7/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-09-2560

6/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 08-08-2560

5/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-07-2560

4/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-03-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 20-01-2560

3/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-01-2560