สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
Asst. Prof. Dr. Prapakorn Tarachai
โทรศัพท์ : 0819528357
E-mail : tarachai@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข074
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy in Agriculture (Animal Functional Anatomy)
สถาบัน : Ehime University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตว์ปีก
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตว์ปีก
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16328: โครงการสำนักงานสีเขียว
2. 14856: โครงการให้ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
3. 14885: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
4. 14886: โครงการ Coffer Hour
5. 14871: โครงการพัฒนาห้องสมุด
6. 14855: โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
7. 14859: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
8. 14881: โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
9. 14284: โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10. 13375: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
11. 13348: โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
12. 13365: โครงการพัฒนาห้องสมุด
13. 13374: โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
14. 13328: โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
15. 13329: โครงการให้ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
16. 13331: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
17. 13359: โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม
18. 13252: จัดแสดงแปลงสาธิตงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
19. 12600: โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
20. 12346: โครงการพัฒนาห้องสมุด
21. 12119: โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
22. 12120: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
23. 11325: โครงการจัดประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์
24. 12155: โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
25. 11785: โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม
26. 11786: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
27. 11789: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
28. 11788: โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560
29. 11327: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
30. 09766: โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
31. 10829: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
32. 09775: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560
33. 10010: โครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม
34. 09776: โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา
35. 10012: โครงการพัฒนาห้องสมุด
36. 09767: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. เข้าร่วมการฝึกอบรม
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
4. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
12. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
13. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
14. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
17. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
23. วิทยากรฝึกอบรม
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
24. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
25. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
26. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
27. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
28. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
29. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
30. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
31. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (review) ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
33. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
34. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
35. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
36. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
37. โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
38. กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
39. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
40. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะและ 4 สำนัก"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
41. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
42. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
43. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล "
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
44. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
45. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
46. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
47. Review บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
48. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
49. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Integrative Sciences ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อในไก่กระดูกดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4131) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (3960) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : - (3535) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 025/2563 (3534) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 012/2562 (3400) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา
เลขที่คำสั่ง : 361/2562 (3397) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 29 เม.ย.2562 (3366) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : /2561 (3265) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3251) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3214) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 247/2561 (3138) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3038) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3036) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ประเมิน 8 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3035) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ประเมิน 8 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่ง : - (2992) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2991) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2954) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : /2560 (2745) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-10-2564

ครั้งที่ 1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
วันที่ : 20-10-2564

18/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ : 11-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 06-10-2564

ครั้งที่ 1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยวิสามัญ
วันที่ : 01-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-09-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-09-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-09-2564

2/2564 : คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 15-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ : 06-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 23-08-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 09-08-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 06-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชา
วันที่ : 27-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-07-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 13-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-06-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 01-06-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 24-05-2564

3/2564 : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ : 20-05-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 11-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 03-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่
วันที่ : 22-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2564

2/2564 : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-03-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-03-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 22-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
วันที่ : 18-02-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 16-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 09-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ , คณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์
วันที่ : 21-01-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-01-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-01-2564

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 29-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 22-12-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2563

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

22/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-12-2563

2/2564 : ประชุุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 04-12-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 27-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 23-11-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 18-11-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-11-2563

ครั้งที่ 8/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 17-11-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 13-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 10-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 05-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 04-11-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 29-10-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ : 22-10-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมการรับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

3/2563 : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-10-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-10-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด
วันที่ : 15-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

ครั้งที่ 7/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

1/2563 : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-09-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-09-2563

นัดพิเศษ : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-09-2563

3/2563 : การประชุมเพื่อหารือการรับนักศึกษาเพิ่มสำหรับการเรียนการสอนโครงการปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 14-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 02-09-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 28-08-2563

2/2563 : การประชุมเพื่อหารือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 19-08-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-08-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-08-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 31-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 23-07-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-07-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 30-06-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-06-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 16-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 (3) : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

2/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 04-06-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 26-05-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2563

3/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2563

1/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

1/2563 : คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-04-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 28-04-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 22-04-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่
วันที่ : 21-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 07-04-2563

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 27-03-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 20-03-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 18-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

3/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 13-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 25-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ งานวันเกษตรแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-02-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 13-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-01-2563

2/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 15-01-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

4/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-12-2562

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 06-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-11-2562

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-11-2562

2562 : ประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ : 07-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

5/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 16-10-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 08-10-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
วันที่ : 04-10-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

3/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕62
วันที่ : 20-09-2562

1/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-09-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27-08-2562

9/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-08-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 21-08-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทาวีดีโอแนะนาคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 08-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

8/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 22-07-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

1/2562 : การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 10-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 05-07-2562

7/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-06-2562

2/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหาร)
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยี
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562

ครั้งที่ 1/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 16-05-2562

6/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

4/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร)
วันที่ : 28-02-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-02-2562

2/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 16-01-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-01-2562

1/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 07-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2561

18/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

17/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-11-2561

16/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 07-11-2561

15/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-10-2561

14/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-10-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

13/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-09-2561

12/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-09-2561

ครั้งที่ 12/25 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 31-08-2561

10/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-08-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-08-2561

9/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 18-07-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-07-2561

8/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 20-06-2561

1/2561 : test การใช้ระบบ e-meeting
วันที่ : 20-06-2561

7/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-06-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-05-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 02-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-02-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-01-2561

10/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-12-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-11-2560

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-10-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-10-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-09-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 16-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-08-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-06-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-06-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-05-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-05-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-04-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 24-01-2560