สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ


โทรศัพท์ :
E-mail :
สังกัด : [department]

ตำแหน่งาน
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)
สถาบัน : โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ไม่มีข้อมูล