สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
Dr. Weeraporn Tokeree
โทรศัพท์ :
E-mail : weerapor@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 243
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 16/8/2547
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวบาล)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17244: โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 2"
2. 16628: โครงการประชาสัมพันธ์สาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. 17243: โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 1"
4. 15178: โครงการการศึกษาเรียนรู้ตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
5. 15250: โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สู่อาชีพในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาทักษะวิชาชีพและประสบการณ์งานบริการเรือสำราญ
6. 14473: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
7. 13700: โครงการการเรียนรู้ตามเส้นทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)กำหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
8. 13644: โครงการสร้างอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ
9. 12692: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
10. 12156: โครงการพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2560
11. 10188: โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน "ภายใน"
12. 09999: โครงการปรับพื้นฐานทักษะการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว
13. 10187: โครงการฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด "อินทนิล คัพ ครั้งที่ 1"
14. 10161: โครงการเรียนรู้ตามเส้นทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
1. 16423 : โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รุ่นที่ 86 ปีการศึกษา 2564
2. 16195 : โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา 3 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2564
3. 16983 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
4. 16227 : โครงการสิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 งบประมาณปี2564
5. 16057 : โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร "คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปีการศึกษา 2563
6. 16069 : โครงการการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564
7. 16643 : โครงการสำนักงานสีเขียว Green office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8. 16623 : โครงการศึกษาเรียนรู้ตามเส้นทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป
9. 16058 : โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา 3 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2563
10. 15601 : โครงการ “ลานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563
11. 15652 : โครงการสัมมนาสภานักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563
12. 15285 : โครงการกีฬาทางน้ำ (แข่งขันพายเรือคายัค)
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 3"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 20-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 20-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-09-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ : 01-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 25-08-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

4/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 27-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ : 20-07-2564

พิเศษ/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ครั้งที่พิเศษ/2564
วันที่ : 25-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 16-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 05-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 07-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 22-03-2564

พิเศษ/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 16-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่่
วันที่ : 10-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 : การประชุมงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
วันที่ : 23-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : งานกิจกรรมต่างๆ
วันที่ : 11-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน
วันที่ : 01-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 16-12-2563

2/2563 : ประชุมโครงการตลาดติดเล มาร์เก็ต แม่โจ้ กับการท่องเที่ยวยั่งยืน
วันที่ : 04-12-2563

7/2563 : ประชุม Tor งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ : 26-11-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 21-10-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 16-10-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 07-10-2563

3/2563 : การติดตามการจัดส่งแผนงาน เกี่ยวกับงานฟาร์ม
วันที่ : 24-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 23-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 25-08-2563

ครั้งที่ 4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-07-2563

2/2563 : การติดตามการจัดส่งแผนงาน เกี่ยวกับงานฟาร์ม
วันที่ : 26-06-2563

1/2563 : ติดตามการทำโครงการเพื่อทำแผนธุรกิจ และประเมินค่าใช้จ่าย
วันที่ : 17-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-06-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 02-06-2563

พิเศษ/2563 : ขอเปลียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันที่ : 14-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2563

5/2563 : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 03-04-2563

พิเศษ/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 01-04-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 27-03-2563

4/2563 : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 24-03-2563

6/2563 : การติดตามความก้าวหน้างานเกษตรแม่โจ้ “ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที”
วันที่ : 27-02-2563

พิเศษ/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 26-02-2563

ุ6/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 26-02-2563

5/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 18-02-2563

4/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 12-02-2563

4/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 05-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-02-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 03-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-01-2563

2/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 15 มกราคม 2563) ครั้งที่
วันที่ : 15-01-2563

5/2563 : งานเกษตรแม่โจ้“ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที”
วันที่ : 10-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ โครงการ Well-Being จังหวัดชุมพร
วันที่ : 09-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 8 มกราคม 2563) ครั้งที่
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

14/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 11 ธันวาคม 2562) ครั้งที่
วันที่ : 25-12-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-12-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-12-2562

13/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ
วันที่ : 18-12-2562

12/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 11 ธันวาคม 2562) ครั้งที่
วันที่ : 11-12-2562

11/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 4 ธันวาคม 2562) ครั้งที่
วันที่ : 04-12-2562

10/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) ครั้งที่
วันที่ : 27-11-2562

9/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ : 20-11-2562

8/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) ครั้งที่
วันที่ : 11-11-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 08-11-2562

ครั้งที่ 5/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 08-11-2562

7/2562 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ ครั้งที่ 7/2562 (วันพฤหัสบดี ที่ 7 พย.62)
วันที่ : 07-11-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-11-2562

1/2562 : ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
วันที่ : 07-11-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ
วันที่ : 05-11-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ
วันที่ : 31-10-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 31-10-2562

3/2562 : ฝ่ายเลขาฯ งานเกษตร 2563
วันที่ : 24-10-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 25-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-09-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 21-08-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 31-07-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 31-07-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-05-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 01-05-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 24-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 29-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 19-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-02-2562

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 19-12-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 12-12-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 21-11-2561

11/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 07-11-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 05-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 17-10-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 19-09-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-08-2561

/25860 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 08-08-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 25-07-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-07-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 25-06-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ : 13-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ : 09-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 18-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 16-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 15-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
วันที่ : 24-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

ครั้งที่5/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 20-12-2560

---- : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ
วันที่ : 20-12-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-11-2560

ครั้งที่ 4/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-11-2560

พิเศษ : การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (เลือกประธานสภาพนักงานและรองประธาน)
วันที่ : 01-11-2560

ครั้งที่ 3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 18-10-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ : 05-10-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 30-08-2560

ครั้ั้งที่ 2/60 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-08-2560

ครั้งที่1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 26-07-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 05-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 01-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ
วันที่ : 05-04-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์
วันที่ : 01-02-2560