สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ เสาวภาคย์
Dr. Phakphume Saowaphak
โทรศัพท์ : 094-224-5195
E-mail : phakphume@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 934
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 24/12/2556
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสัตวศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสัตวศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสัตวศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. นำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๙
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติโคเนื้อ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. เข้าร่วมสรุปงานโครงการวิจัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
9. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ประชุม, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
11. วิทยากรงานเสวนา
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
12. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
14. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
15. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
18. สัมมนาวิชาการ
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
19. ประชุมสมาคมโคไทยแบรงกัส
[ ประชุม, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]
20. ประชุมสมาคมโคไทยแบรงกัส
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. ประชุมคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทย
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
22. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
23. เข้าร่วมอบรมโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 3 ปี 2562 (workshop )
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
24. ที่ปรึกษาด้านการคัดเลือกพันธุ์ปศุสัตว์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
25. วิทยากรบรรยายพิเศษ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
26. เข้าร่วมประชุม
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
27. การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
28. ที่ปรึกษาสมาคมโคไทยแบรงกัส
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
29. ประชุมใหญ่สมาคมโคไทยแบรงกัส ประจำปี 2562
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
30. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
31. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเป็นที่ปรึกษา ประจำปี 2562/63
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
32. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
33. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
34. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
35. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
36. ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดแข่งขันไก่แจ้สวยงาม
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
37. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำบัณฑิต
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
38. เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติงาน
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
39. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
40. คณะกรรมการประกวดไก่เขียวพาลีและไก่พื้นเมืองไทย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
41. ประชุมสัมมนาเรื่อง ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจ จากวิถีชาวบ้าน สู่มาตรฐานสากล
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
42. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
43. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
44. กรรมการตัดสินงาน มหกรรมแข่งขันทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU 1 ครั้งที่ 6
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
45. เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติงาน
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
46. คณะกรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 143/2563 (3891) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 111/2563 (3890) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (3535) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 025/2563 (3534) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3251) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (2992) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2991) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (2952) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด "กาดแม่โจ้ 2477"
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
วันที่ : 19-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-01-2565

3/2565 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี)
วันที่ : 05-01-2565

ครั้งที่ 3/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
วันที่ : 22-12-2564

2/2564 : ประชุมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา
วันที่ : 15-12-2564

1/2564 : โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา
วันที่ : 26-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-11-2564

ครั้งที่ 2/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
วันที่ : 15-11-2564

1/2565 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี)
วันที่ : 27-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

12/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี)
วันที่ : 08-09-2564

11/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

10/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-07-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 25-06-2564

9/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 15-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 25-05-2564

8/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 24-03-2564

6/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 02-03-2564

5/2563 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 04-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

2/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 28-12-2563

3/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 02-12-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 30-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 04-11-2563

1/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 14-10-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 07-10-2563

12/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 09-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

11/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 11-08-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ
วันที่ : 22-07-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 03-07-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 13-05-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 15-04-2563

ครั้งที่ 5/2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-04-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ งานวันเกษตรแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 12-12-2562

3/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 04-12-2562

2/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี
วันที่ : 08-11-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-10-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 02-10-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-09-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-08-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 05-07-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยี
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-02-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-10-2561

ครั้งที่ 12/25 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-08-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-07-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 20-06-2561

1/2561 : test การใช้ระบบ e-meeting
วันที่ : 20-06-2561