สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
Miss Siriprapa Wiratcharernpan
โทรศัพท์ : 0897566956
E-mail : siriprap@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 158
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 16/8/2547
ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ไม่สังกัด
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ไม่สังกัด
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16996: โครงการปรับปรุงระบบการรับเข้านักศึกษาและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
2. 16999: โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา และระบบการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
3. 14484: โครงการอบรมการลงทะเบียนสำหรับนักศีกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
4. 12777: โครงการจัดอบรมการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่
5. 11189: โครงการจัดอบรมการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่
6. 11109: โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก(เพิ่มเติม)
7. 10670: โครงการจัดทำระบบ One-Stop-Service เพื่อการบริการสอนที่มีประสิทธิภาพ
8. 10663: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎข้อบังคับ การลงทะเบียน และการเข้าระบบบริการการศึกษา
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯประจำปีงบประมาณ 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
5. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
7. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
9. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
12. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
13. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 14-15 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
15. การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) อาคารอำนวย ยศสุข
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
19. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
20. การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการให้บริการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
21. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
23. “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
24. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยงานสนับสนุน"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 76/2564 (3705) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 837/2563 (3601) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 323/2562 (3427) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
เลขที่คำสั่ง : 680/2562 (3362) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1599/2561 (3266) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 933/2560 (2892) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 16-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-09-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 17-07-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 13-06-2564

3/2564 : คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 02-05-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 05-04-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 28-12-2563

9/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

3/2563 : การประชุมเตรียมดำเนินการ ประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 30-11-2563

2/2563 : การประชุมเตรียมดำเนินการ ประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 27-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

8/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 13-11-2563

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมการรับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
วันที่ : 30-08-2563

6/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 30-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
วันที่ : 29-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

5/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 12-07-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 31-05-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 4/2563
วันที่ : 19-05-2563

ครั้งที่ 3/2563 : พิจารณาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
วันที่ : 18-05-2563

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2/2563
วันที่ : 15-05-2563

1 : การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID
วันที่ : 30-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 19-04-2563

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17-04-2563

1/2563 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20-03-2563

2/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 23-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 13-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่
วันที่ : 03-02-2563

1/2563 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

8/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-12-2562

1/2562 : ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
วันที่ : 07-11-2562

7/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-11-2562

6/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-09-2562

5/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-08-2562

4/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

3/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-05-2562

2/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-04-2562

1/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
วันที่ : 12-12-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร
วันที่ : 19-01-2561

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร
วันที่ : 15-12-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

2/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร
วันที่ : 25-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรเชิญและสูจิบัตร งานพิธีิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
วันที่ : 10-01-2560