สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ
Asst. Prof. Dr. Snit Sitti
โทรศัพท์ : +6653873560-8
E-mail : snit@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข381
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17375 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
2. 16995 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2565
3. 17005 : การสำรวจข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4. 16996 : โครงการปรับปรุงระบบการรับเข้านักศึกษาและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
5. 16999 : โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา และระบบการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
6. 17188 : การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. 17197 : การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับป.เอก)
8. 16948 : โครงการแนะนำการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9. 16946 : โครงการแนะแนวข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ
10. 16852 : โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
11. 16338 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาและพัฒนาอาชีพ
12. 16337 : โครงการนำเสนอผลงานและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
13. 16336 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
14. 16660 : โครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯประจำปีงบประมาณ 2564
15. 15453 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
16. 12575 : โครงการนิทรรศการมีชีวิตเชียงใหม่เมืองกาแฟ ร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาวิพากาษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]
7. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจมหาวิทยาลัย 4.0 อย่างมีประสิทธิผล
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ฉบับที่ : พิเศษ

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์บนกลุ่มเมฆ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4198) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4197) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4169) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4168) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4167) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4166) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4164) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4156) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4155) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4151) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4123) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4095) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4083) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4079) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4078) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4077) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4075) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4073) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4069) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4018) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4016) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 1524/2563 (4013) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (3964) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3957) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 131/2564 (3715) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 101/2564 (3713) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 76/2564 (3705) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : อว 69.2.2/41 (3703) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : อว 69.2.2/942 (3701) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (Smart Farming and Agriculture Innovation) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 1/2563 (3575) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2905) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลงานอื่นๆ
ข้อมูลการประชุม
18/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-11-2564

๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-11-2564

19/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-10-2564

๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 20-10-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-10-2564

8/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประชุม
วันที่ : 20-10-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 16-10-2564

18/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 11-10-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 11-10-2564

7/2564 : คณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมบัญชีและ Mobile Application ประจำปี 2564
วันที่ : 07-10-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย Data Center of MJU & Dashboard Decision System
วันที่ : 05-10-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-09-2564

๑๓/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 29-09-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-09-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2564

7/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
วันที่ : 15-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 15-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-09-2564

1 : การประชุมหารือกรณีนักศึกษาชาวไต้หวัน Miss Chiang Ya-Chieh
วันที่ : 13-09-2564

๑๒/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 08-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

6/2564 : คณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมบัญชีฯ
วันที่ : 07-09-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ : 06-09-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-09-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 03-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 01-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 21-08-2564

6/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
วันที่ : 18-08-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 17-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 06-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 04-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-08-2564

4/2564 : คณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมบัญชีและ Mobile Application ประจำปี 2564
วันที่ : 03-08-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

2/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-07-2564

3/2564 : คณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมบัญชีและ Mobile Application ประจำปี 2564
วันที่ : 23-07-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 21-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 19-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 17-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 14-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ : 09-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 30-06-2564

2-2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 28-06-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 23-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 16-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน
วันที่ : 15-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 13-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 08-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 07-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

3/2564 : คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-05-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับโปรแกรมและ Mobile Application ประจำปี 2564
วันที่ : 20-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

3/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประชุม
วันที่ : 14-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ : 11-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 06-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 02-05-2564

1/2563 : หารือนอกรอบแนวทางในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่ : 30-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 07-04-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 05-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน
วันที่ : 02-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 31-03-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ
วันที่ : 30-03-2564

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-03-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 24-03-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมเตรียมงานจัดการบรรยาย "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรกรไทย"
วันที่ : 23-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
วันที่ : 15-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
วันที่ : 04-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 01-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 25-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

1/2563 : ประชุมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ : 24-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

ครั้งที่ 2/2564 : การประุชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 22-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-02-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 17-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : คณะกรรมการดำเนินการ
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน
วันที่ : 09-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 28-01-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 28-01-2564

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 28-01-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

- : ตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการ-ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ : 21-01-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-01-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 05-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-01-2564

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 28-12-2563

9/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2563

๑๐/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 24-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-12-2563

1/2563 : ประชุมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 14-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

4/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 02-12-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 24-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-11-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 18-11-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 04-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 29-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 07-10-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 28-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563
วันที่ : 25-09-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ : 22-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 02-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนแม่โจ้
วันที่ : 31-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 22-07-2563

๑/๒๕๖๓ : พิจารณาการตรวจรับระบบงานสหกรณ์ งวดงานที่ ๑
วันที่ : 14-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 24-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Green office หมวดที่2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
วันที่ : 11-06-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 25-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-05-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Green office หมวดที่2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
วันที่ : 07-05-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 01-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-04-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 26-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 10-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ : 21-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 19-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-02-2563

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 06-01-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2563

๙/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 18-12-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-12-2562

๙/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 27-11-2562

๘/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-11-2562

๘/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 07-11-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-11-2562

2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 01-11-2562

๗/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 09-10-2562

๗/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 25-09-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-08-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 24-07-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-07-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 11-06-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-06-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-04-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 03-04-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 01-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 27-02-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 24-01-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 17-01-2562

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-12-2561

10/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 20-12-2561

ครั้งที่ 1/2561 : สรุปแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562-2561
วันที่ : 06-12-2561

1/2562 : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-11-2561

9/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 21-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 05-11-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 02-11-2561

๙/๒๕๖๑ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-10-2561

8/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 25-10-2561

๙/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 10-10-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-09-2561

7/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 13-09-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 29-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2561

6/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
วันที่ : 02-08-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 25-07-2561

(รอบพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-07-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 27-06-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2561

5/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 14-06-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 30-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 23-04-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 16-03-2561

1/2561 : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560-2564
วันที่ : 06-03-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 21-02-2561

๒/๒๕๖๑ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-02-2561

1/2561 : ประชุมการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16
วันที่ : 07-02-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 31-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 26-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-01-2561

๑๑/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 27-12-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 26-12-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-11-2560

๑๐/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 22-11-2560

๑๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 31-10-2560

๙/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 20-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2560

๘/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร
วันที่ : 10-10-2560

๑๐/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 05-10-2560

(กรณีพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2560

๗/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 06-09-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2560

๘/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 26-07-2560

๒/๒๕๖๐ (สัญจร) : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-07-2560

๗/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 28-06-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-06-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 07-06-2560

4/2560 : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 19-05-2560

(สมัยวิสามัญ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 03-05-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 03-04-2560

3/2560 : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 22-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2560

3 : ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 08-03-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 01-03-2560

2/2560 : การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และบุคลากร
วันที่ : 22-02-2560

2/22560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 08-02-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 01-02-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 23-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 04-01-2560