สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย สมชาย อารยพิทยา
Mr. Somchai Arayapitaya
โทรศัพท์ : 3278
E-mail : somchai@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข243
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : โครงการจัดตั้งกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : โครงการจัดตั้งกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-63-02-001 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. มจ.1-63-02-001.1 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. มจ.1-63-02-001.4 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
4. มจ.1-63-02-009 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
5. มจ.1-63-02-009.4 : การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับเกษตรอินทรีย์
6. มจ.1-62-01-025 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
7. มจ.1-62-01-025.2 : การตัดสินใจต่อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวทางระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
8. มจ.1-62-01-025.5 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
9. มจ.1-62-01-031.4 : การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับเกษตรอินทรีย์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบริการของหน่วยงานและระบบยานพาหนะ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center Cybersecurity and Ready for PDPA with HPE
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]
4. โครงกาารฝึกอบรมภาษาาอังกฤษด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX สนม
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการนักวิชาการคอมพิวเตอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. อบรมการสร้างคลังข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]
11. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
12. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
13. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการฝึกอบรมการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกรอกประวัติฯ บุคลากรดีเด่นออนไลน์
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
19. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ A&A Solution Live 2017
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]
20. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
21. ร่วมงานสัมมนา Hpe Technology Update 2017
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. ร่วมสัมมนา Hyper - Converged Infrastructure For VDI with Dell EMC VxRall
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ฉบับที่ : พิเศษ

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
8/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 29-09-2564

7/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-09-2564

6/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 20-07-2564

5/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 08-06-2564

4/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-05-2564

3/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-03-2564

2/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 08-12-2563

1/2564 : บุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-11-2563

- : ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าพบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 07-10-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-07-2563

7/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-06-2563

6/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 12-05-2563

5/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-04-2563

4/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-03-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

2/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-12-2562

1/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-10-2562

7/2562 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-09-2562

6/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

5/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

4/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-03-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

2/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-12-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

1/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

9/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-09-2561

8/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-08-2561

7/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-07-2561

2/2561 : ทบทวนแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-2564
วันที่ : 24-05-2561

6/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-05-2561

5/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-04-2561

4/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-03-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

3/2561 : บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-01-2561

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

2/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-12-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-11-2560

7/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-09-2560

6/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 08-08-2560

5/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-07-2560

4/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560

3/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-01-2560