สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
Asst. Prof. Dr. Kanjana Narkprasom
โทรศัพท์ :
E-mail : kanjana_n@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 935
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 4/1/2556
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Food Processing)
สถาบัน : National Pingtung University of Science and Technology
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
2. กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
3. การแปรรูปอาหาร
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17747: โครงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเกี๋ยงอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
2. 18089: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้เอื้องคำ
3. 17225: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการชุดโครงการวิจัยและชุดโครงการบริการวิชาการ
4. 17220: โครงการบริการวิชาการ
5. 17199: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร
6. 17176: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบกระเทียมปรุงรส ของบริษัททุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
7. 17359: โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)
8. 16385: โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
9. 16584: โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ในท้องถิ่น
10. 15892: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
11. 15702: โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้อินทรีย์
12. 15716: โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
13. 13321: แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-64-007 : พัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักเชื้อเห็ดหลินจือในน้ำลำไย
2. สทน.-64-001 : การฆ่าเชื้อเม็ดบีดส์ลำไยด้วยการฉายรังสีแกมมา
3. วช.-64-018 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเชิงฟังก์ชันจากจิ้งหรีด โปรตีนจิ้งหรีดและโปรตีนไฮโดรไลเตสจากจิ้งหรีดที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์
4. โตคิว อิชิบะ.-64-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นราเมนจากแป้งถั่วเหลือง
5. IRTC-64-010 : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จิงจูฉ่ายแผ่นเพื่อสุขภาพ
6. สวทช.-บริษัท สตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด-64-002 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็นจากมะม่วงหิมพานต์
7. สวทช.-ศิริพรฟาร์ม จิ้งหรีด เชียงใหม่-64-003 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทอดสมุนไพร
8. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ.-64-003 : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็นด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกส์
9. สวก.-64-013 : นวัตกรรมลำไยเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
10. มจ.2-63-040 : การพัฒนาเครื่องดื่มไซเดอร์ลำไยผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลำไย
11. อวน.-63-005 : การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดมุกจากเฉาก๊วย
12. อพ.สธ.-63-004.3 : การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe)
13. วศ.62-004-002 : Crystallisation behaviour of sunflower and longan honey with glucose addition by absorbance measuremen
14. สวทช.-บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา-63-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
15. สวทช.-บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา-63-002 : การพัฒนาเครื่องหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ
16. สวทช.-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านศาลาไทย- : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
17. สวก.-63–013 : การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียนเป็นสารสกัดเชิงหน้าที่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเวชสำอางและวัสดุภัณฑ์
18. วศ.62-003-005 : การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเนื้อลปาปดแผ่นกรอบจากเศษเหลือกระบวนการแปรรู)ปลาหนังลูกผสม (บึกสยาม)
19. มจ.2-62-057 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
20. มจ.2-62-058 : ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื้อผลกาแฟ
21. มจ.2-62-059 : จลนพลศาสตร์การอบแห้งและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดของเห็ดนางฟ้า
22. มจ.1-62-01-018 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
23. มจ.1-62-01-032 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
24. มจ.1-62-01-032.5 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดำผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
2. กิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
3. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "รู้ทันแหล่งทุน"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงกึ่งสำเร็จรูป
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
5. เป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
6. การอบรมเตรียมความพร้อมจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
7. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA
[ สัมมนา, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัย)
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. ร่วมรับฟังนโยบายและการบรรยาย เรื่อง "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรไทย"
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
12. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธ์ุใหม่รุ่นที่ 3"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ]
15. โครงการฝึอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech Entre)"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ]
16. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
17. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
21. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
23. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำป

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำป

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Proceeding of the 10th International conference o

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ที่ 28 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ีที่ 28 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 24 (ฉบับที่ 1) มกราคม

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พ

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food and Applied Bioscience Journal
ฉบับที่ : Food and Applied Bioscience Journal, 2019, 7(2): 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ozone : Science & Engineering
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Sept., 2019 Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 169 - 178 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Jan., 2020, Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การสกัดและกลั่นนํ้ามันหอมระเหย สารฟีนอลิกทั้งหมด และเพคตินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมจากเปลือกส้มเขียวหวาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ : 10

ชื่อผลงาน : การใช้วิธีโคพิกเมนเทชั่นในการเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุจากเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ : 10

ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟด้วยวิธีใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ : 6

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 65

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดสารไฟโคไซยานินความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 61

ชื่อผลงาน : การใช้อัลตร้าโซนิกช่วยสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเทียมเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia Coli
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ
[ ภายในประเทศ ]   กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมเห็ดหลินจือที่หมักในน้ำลำไยผสมเมล็ดลำไยคั่ว
[ ภายในประเทศ ]   กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำตาลตาลทรายและหางนมผสมน้ำผลไม้
[ ภายในประเทศ ]   ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพ และกระบวนการผลิตสิ่งนั้น
[ ภายในประเทศ ]   กระบวนการสกัดเนื้อผลกาแฟแบบผง และการผลิตสิ่งนั้น
[ ภายในประเทศ ]   กระบวนการผลิตกาแฟสกัดเย็นโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิกส์ร่วมกับเทคนิคการกวนผสมสาร
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-01-2565

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-12-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-10-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-09-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-08-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 14-07-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 28-04-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-02-2564

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-12-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-10-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-08-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-07-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-04-2563

วิสามัญ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-01-2563

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-12-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 06-12-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 11-11-2562