สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
Asst. Prof. Dr. Kanjana Narkprasom
โทรศัพท์ :
E-mail : kanjana_n@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 935
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 4/1/2556
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Food Processing)
สถาบัน : National Pingtung University of Science and Technology
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
2. กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
3. การแปรรูปอาหาร
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-64-007 : พัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักเชื้อเห็ดหลินจือในน้ำลำไย
2. สทน.-64-001 : การฆ่าเชื้อเม็ดบีดส์ลำไยด้วยการฉายรังสีแกมมา
3. มจ.2-63-040 : การพัฒนาเครื่องดื่มไซเดอร์ลำไยผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลำไย
4. อวน.-63-005 : การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดมุกจากเฉาก๊วย
5. อพ.สธ.-63-004.3 : การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe)
6. สวทช.-บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา-63-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
7. สวทช.-บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา-63-002 : การพัฒนาเครื่องหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ
8. สวทช.-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านศาลาไทย- : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
9. สวก.-63–013 : การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียนเป็นสารสกัดเชิงหน้าที่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเวชสำอางและวัสดุภัณฑ์
10. มจ.2-62-057 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
11. มจ.2-62-058 : ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื้อผลกาแฟ
12. มจ.2-62-059 : จลนพลศาสตร์การอบแห้งและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดของเห็ดนางฟ้า
13. มจ.1-62-01-018 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
14. มจ.1-62-01-032 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
15. มจ.1-62-01-032.5 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดำผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม
16. มจ.1-61-107 : อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
17. มจ.1-61-110 : การผลิตแผ่นเมี่ยงเวียดนามจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งข้าวลืมผัว
18. มจ.1-61-132 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวพร่วม จากเปลือกและเมล็ดของส้มเขียวหวาน
19. มจ.2-61-031 : การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพสำหรับการผลิตลูกอมกาแฟชนิดแข็ง
20. มจ.2-61-032 : การสกัดสารฟีนอลิกจากขิงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและการพัฒนากระบวนการกักเก็บขิงผง
21. มจ.2-61-034 : การพัฒนากาแฟอาราบิก้าอินทรีย์สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์กาแฟอัดเม็ด สำเร็จรูป
22. มจ.2-60-041 : การยืดอายุนมอัลมอนด์โดยวิธีใช้ความดันสูง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัย)
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลาัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
3. ร่วมรับฟังนโยบายและการบรรยาย เรื่อง "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรไทย"
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธ์ุใหม่รุ่นที่ 3"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ]
6. โครงการฝึอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech Entre)"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ]
7. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
10. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
12. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
13. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
16. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Proceeding of the 10th International conference o

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 24 (ฉบับที่ 1) มกราคม

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พ

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food and Applied Bioscience Journal
ฉบับที่ : Food and Applied Bioscience Journal, 2019, 7(2): 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ozone : Science & Engineering
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Sept., 2019 Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 169 - 178 (2

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การสกัดและกลั่นนํ้ามันหอมระเหย สารฟีนอลิกทั้งหมด และเพคตินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมจากเปลือกส้มเขียวหวาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ : 10

ชื่อผลงาน : การใช้วิธีโคพิกเมนเทชั่นในการเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุจากเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ : 10

ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟด้วยวิธีใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ : 6

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 65

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดสารไฟโคไซยานินความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 61

ชื่อผลงาน : การใช้อัลตร้าโซนิกช่วยสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเทียมเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia Coli
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การสกัดและความคงตัวของผงสีแอนโทไซนานินจากผลหม่อน
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การสกัดสีธรรมชาติจากแก่นฝางโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-02-2564

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-12-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-10-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-08-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-07-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-04-2563

วิสามัญ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-01-2563

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-12-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 06-12-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 11-11-2562