สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
Assoc. Prof. Dr. Weerapon Thongma
โทรศัพท์ :
E-mail : weerapon@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข448
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
อธิการบดี
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Extension Education)
สถาบัน : University of the Philippines at Los Banos
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การจัดการเกษตรอินทรีย์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การจัดการเกษตรอินทรีย์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17134 : การฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเพื่อสร้างความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. 17071 : โครงการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
3. 17068 : โครงการบรรยายเรื่อง "นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย"
4. 17040 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
5. 16736 : โครงการ MJU as One (แม่โจ้รวมพลัง เหลียวหลังแลหน้า พัฒนา ฝ่าวิกฤติ พิชิตเป้าหมายปี 64)
6. 16603 : โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. 16085 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”
8. 16054 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
9. 16064 : โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการย่อยการจัดตั้งคลินิกรักษาสัตว์
10. 16010 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. 15973 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12. 15867 : โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2
13. 15820 : โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. 15808 : โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. 15302 : โครงการเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
16. 15457 : โครงการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเก็บเกี่ยวดอกกัญชา และปลูกต้นกัญชาระบบเปิด(Outdoor) ภายใต้โครงการการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
17. 15458 : โครงการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเก็บเกี่ยวดอกกัญชา และปลูกต้นกัญชาระบบเปิด(Outdoor) ภายใต้โครงการการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
18. 14692 : โครงการรับน้องถึงบ้าน เสริมสร้างการศึกษา
19. 14493 : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
20. 14521 : โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ประจำปี 2562
21. 14474 : โครงการวิพากษ์ "โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
22. 14443 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
23. 14403 : โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษรโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
24. 14282 : โครงการสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารสู่แผนปฏิบัติการปรเะจำปี 2562-2565"
25. 14102 : การพัฒนาเครือข่ายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University International Networking Program)
26. 14269 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
27. 14252 : โครงการปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
28. 14208 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
29. 14159 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแผนการดำเนินงานสภาพนักงาน ประจำปี 2563
30. 14135 : โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”
31. 14124 : โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
32. 12720 : โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ และงานด้านต่างประเทศ
33. 12787 : International Students’ Day
34. 12754 : โครงการระดมความคิดเห็นเรื่อง "การสื่อสารยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100"
35. 12606 : โครงการ "การสื่อสารเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา"
36. 12665 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็ปไซต์) ภาษาอังกฤษ
37. 12671 : โครงการปรับปรุงระบบ One Stop Service การให้บริการด้านการต่างประเทศ (กายภาพ)
38. 12451 : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
39. 12444 : โครงการเพิ่มจำนวนแหล่งทุนนานาชาติ
40. 12445 : โครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา และหลักสูตรนานาชาติ
41. 12446 : โครงการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษายังต่างประเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
42. 12447 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
43. 12448 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
44. 12449 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
45. 12450 : โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิจัย
46. 11032 : โครงการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-ลาว แม่โขงแม่ปิง
47. 10813 : International Students’ Day
48. 10856 : สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน : ASIAN Agriculture University Network (AAUN)
49. 10879 : ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50. 10880 : โครงการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51. 10843 : ปรับปรุงสำนักงาน ที่ทำการชั่วคราว โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
52. 10815 : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (Maejo University International College: MJU-IC)
53. 10819 : โครงการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน ชาวต่างชาติ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาวิพากาษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรภายในคณะ สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแนวนโยบายการพัฒนางานและทิศทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. เข้าร่วมรับฟังแถลงนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
12. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
13. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
[ อบรม, กิจกรรมทั่วไป ]
14. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
17. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
19. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
20. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
21. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
22. โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Scaling-up Agroecology in ASEAN Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience”
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, การวางแผนและพัฒนา ]
24. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
25. เข้าร่วมประชุมวิชาด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
26. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
27. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
28. โครงการ International Students' Day
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
29. กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
30. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวทิพวัลย์ พลภักดี นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
31. โครงการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษายังต่างประเทศ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
32. โครงการเพิ่มจำนวนแหล่งทุนนานาชาติ
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
33. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
34. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
35. โครงการศึกษาดูงาน และประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการเกษตรและป่าไม้
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
36. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
37. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับทุนรัฐบาลไทยศึกษาระดับปริญญาโท ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
38. โครงการศึกษาดูงาน ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณจีน (ไต้หวัน)
[ ประชุมวิชาการนานาชาติ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
39. โครงการศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
[ ศึกษาดูงาน, ไม่ระบุ ]
40. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
41. โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
42. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
43. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่(The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD))
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
44. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี "
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
45. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
46. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : The strategic management for sustainable Agrotourism development: A case study of Maejo university Agrotourism Learning Center
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : The strategic management for sustainable Agrotourism development: A case study of Maejo university Agrotourism Learning Center
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ผาดอกเสี้ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Asian Tourism Management ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของบ้านธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : AN ACTION RESEARCH ON COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PROJECT-TOUBIEN COMMUNITY, TAICHUNG, TAIWAN
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : USING THEORY OF PLANNED BEHAVIOR TO EXAMINE FARM-STAY VISITORS’ ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THEIR BEHAVIORAL INTENTIONS
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advance in Hospitality and Leisure
ฉบับที่ : 13

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   The Role of Sunk Costs on Online Consumer Decision Making
[ ภายในประเทศ ]   The Impact of Individual with Locus and Message Order Framing on the Endowment Effect
[ ภายในประเทศ ]   Comparative Assessment on Customer Satisfaction of Asian and Western Tourists: A Case Study of Hong Kong
[ ภายในประเทศ ]   People's Motivation, Constraint and Willingness to Stay in the Green Hotel
[ ภายในประเทศ ]   Strategic Plan for Sustainable Community Based Tourism in Ban Rai Sub-District, Thepsathit District, Chaiyaphum Province, Thailand
[ ภายในประเทศ ]   The Study of Aromatherapy on Stress Soothing Response
[ ภายในประเทศ ]   Financial Performance and Growth Pattern: A Case Study of Taiwan's Tourism Industry
[ ภายในประเทศ ]   The Development of Natural Tourist Routes in Ban Wiang Haeng, Chiang Mai Province, 3 Strategic Plan for Sustainable Community Based Tourism in Bam Rai Sub-District, Thepsathit District, Chaiyaphum Provice Thailand
[ ภายในประเทศ ]   Do Hotel' "Green" Attribute to Guests' Satisfactions? Factor Affecting Thailand's Hospitality Industry
[ ภายในประเทศ ]   Investigating the Key Factor for Employees' Support for Performance Appraisal
[ ภายในประเทศ ]   GORAL ECOLOGY AND CONSERVATION FOR COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN NORTHERN THAILAND
[ ภายในประเทศ ]   THE FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF TRAINNING PROGRAM AND ITS CONSEQUENCT IMPACT ON EMPLOYESS' PERFORMANCE
[ ภายในประเทศ ]   THE EFFECT OF DIVER POSTURES UPON THE HOMEOSTASIS OF BODY TEMPERATURE
[ ภายในประเทศ ]   TOURISTS' DESTINATION IMAGE OF AND BEHAVIORAL INTENTION TO KINMEN
[ ภายในประเทศ ]   ASSESSMENT OF LEISURE MOTIVES AND EXPERIENTIAL ACTIVITY PREFERENCE OF FARM TOURISTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEISURE AGRICULTURE
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 384/2564 (4243) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (4230) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 647/2564 (3899) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : อว 69.2.2/41 (3703) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 1634/2563 (3668) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 1483/2563 (3648) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 626/2563 (3635) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 459/2563 (3598) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : - (3535) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : - (3483) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 812/2562 (3375) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 788/2562 (3373) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 29 เม.ย.2562 (3366) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่2พ.ค.2562 (3365) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 696/2562 (3364) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 678/2562 (3359) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 4 เม.ย.2562 (3348) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3210) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2561 (3031) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 1260/2560 (2919) แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (2915) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2905) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2904) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (2902) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 167/2560 (2835) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 15-09-2564

2/2564 : คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 15-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-09-2564

๑๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคระกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-09-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 27-08-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 23-08-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 20-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-08-2564

5/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 19-08-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 18-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-08-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 13-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2564

2/2564 : คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ MJU Reinventing: Smart & Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI)
วันที่ : 03-08-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วันที่ : 30-07-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 19-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 17-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-07-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 13-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 28-06-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-06-2564

1/2564 : คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)
วันที่ : 25-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 24-06-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 13-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 07-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 04-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 31-05-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-05-2564

1/2564 : ประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำปี 2564 และ วางแผนงบประมาณ 2565 ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 28-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-05-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2564

4/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 20-05-2564

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 19-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 11-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 02-05-2564

2/2564 : การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดตั้งสถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์)
วันที่ : 26-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 05-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-04-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 25-03-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมเตรียมงานจัดการบรรยาย "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรกรไทย"
วันที่ : 23-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-03-2564

3/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-03-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 19-02-2564

2/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 17-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 16-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 05-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 04-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 28-01-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 25-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-01-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-01-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 05-01-2564

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 29-12-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 28-12-2563

9/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 18-12-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-12-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-12-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 15-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

22/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-12-2563

๑๐/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-12-2563

4/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 02-12-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 30-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 18-11-2563

1/2563 : การฟังบรรยายแนวนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฏิบัติจริง
วันที่ : 17-11-2563

ครั้งที่ 8/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 17-11-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 16-11-2563

8/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 10-11-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-11-2563

6/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 09-11-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-11-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-11-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 29-10-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ : 22-10-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

ครั้งที่ 7/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-10-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 28-09-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

นัดพิเศษ : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 02-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 31-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
วันที่ : 30-08-2563

6/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 30-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
วันที่ : 29-08-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 28-08-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 10-08-2563

5/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 10-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 04-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนแม่โจ้
วันที่ : 31-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 17-07-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมเพื่อสรุปประเด็นตามข้อสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
วันที่ : 17-07-2563

5/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 12-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-07-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-06-2563

1/2563 : คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 18-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477
วันที่ : 11-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 (3) : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 05-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2563

3/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-06-2563

4/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 31-05-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

8/2563 : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-05-2563

3/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 19-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
วันที่ : 01-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-04-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการทำงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
วันที่ : 21-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 19-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
วันที่ : 14-04-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-04-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 03-04-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 31-03-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-03-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 23-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 20-02-2563

1/2563 : ประชุมหารือคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 07-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

1/25623 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 04-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-01-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-01-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 21-01-2563

1/2563 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 06-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

กรณีพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-12-2562

๙/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-12-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 18-12-2562

๖/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-12-2562

5/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 12-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-12-2562

8/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-12-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 06-12-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-11-2562

๘/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-11-2562

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-11-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-11-2562

7/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-11-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที"
วันที่ : 29-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-10-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-10-2562

4/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-10-2562

18/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-10-2562

๑๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-10-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-10-2562

๗/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

3/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-09-2562

1/2562 : จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปี 2563
วันที่ : 07-09-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2562

15/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-08-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-08-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-08-2562

9/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-08-2562

14/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

5/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-08-2562

1/2562 : คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-08-2562

2/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 02-08-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-07-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

8/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 22-07-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-07-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-07-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2562

4/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-06-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

7/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-06-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-06-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2562

1/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 13-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-05-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

3/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-05-2562

6/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-04-2562

3/2562 : การประชุมวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 19-04-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-04-2562

2/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-04-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-04-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-03-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-02-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 22-02-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 14-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 25-12-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-12-2561

21/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 19-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-12-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-11-2561

19/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 31-10-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 29-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
วันที่ : 26-10-2561

18/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

17/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-10-2561

๑๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

13/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-09-2561

16/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-09-2561

๑๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-09-2561

๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-09-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-09-2561

15/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2561

๑๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-08-2561

14/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-08-2561

๑๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

13/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-08-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-07-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-07-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-07-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 17-07-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-07-2561

(รอบพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-06-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-06-2561

8/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2561

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-06-2561

๙/๒๕๖๑๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-05-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-05-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-05-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-05-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 23-04-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 18-04-2561

๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-03-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 19-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2561

๒/๒๕๖๑ : ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-02-2561

- : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝ่ายรับรอง) การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 15-02-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-02-2561

3/2561 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-02-2561

๒/๒๕๖๑ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-02-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 07-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-01-2561

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-12-2560

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

๑๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-12-2560

15/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-12-2560

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ผู้สอน
วันที่ : 06-12-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-11-2560

14/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-11-2560

๑๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-11-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-11-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 16-11-2560

13/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-11-2560

๑๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-11-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
วันที่ : 25-10-2560

12/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-10-2560

๑๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-10-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 24-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-10-2560

๑๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-10-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-10-2560

(กรณีพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2560

๑๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 22-09-2560

9/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2560

๑๐/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 11-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-08-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-08-2560

๙/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-08-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-08-2560

๘/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-08-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-07-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-07-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
วันที่ : 26-07-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-07-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 18-07-2560

๒/๒๕๖๐ (สัญจร) : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-07-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-07-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-07-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-06-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-06-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-06-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 16-06-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-06-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-06-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 09-06-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-05-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2560

(สมัยวิสามัญ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-05-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ
วันที่ : 25-04-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 19-04-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-04-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 05-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ
วันที่ : 04-04-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-03-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-03-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถานบริการฝึกอบรมฯ
วันที่ : 15-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
วันที่ : 08-03-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-03-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-03-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-02-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-02-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรโท-เอก
วันที่ : 31-01-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-01-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 20-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-01-2560

2/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร"
วันที่ : 10-01-2560

1/2560 : การปะชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ ดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ : 06-01-2560