สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. อำภา วิรัตน์พฤกษ์
Miss Ampa Wiratphruk
โทรศัพท์ : 053875253
E-mail : amphar@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข270
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ระดับ : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Public Administration (Management for Executive)
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบัน : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การจัดการสำหรับผู้บริหาร
2. การบริหาร
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. การบริหารการศึกษา
2. การบริหารการพัฒนา
3. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 15280: โครงการวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประจำปี 2563
2. 15063: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
3. 14703: โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2
4. 14466: โครงการประชุมคณะทำงาน HOTDO FORUM สัญจร
5. 14365: โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์
6. 13250: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
7. 13235: โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
8. 13771: โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2561
9. 13783: โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้(คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2561
10. 13125: โครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเศรษฐศาสตร์
11. 12765: โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานสีเขียว
12. 12217: โครงการ 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
13. 12554: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
14. 12573: โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (incentive)
15. 12580: โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมซ้อมแผนหนีไฟไหม้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
16. 12222: งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
17. 12216: โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
18. 12161: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
19. 10295: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
20. 10286: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
1. 16382 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2563
2. 16315 : โครงการต๋ามฮีตตวยฮอยวันลอยกระทง
3. 15926 : โครงการจัดทำแผนสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
4. 15053 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Green Office คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5. 15164 : โครงการ 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
6. 15105 : โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
7. 14273 : โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
8. 13251 : โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ Green Office คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
9. 13061 : โครงการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. 12159 : โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ Green Office ประจำปีงบประมาณ 2561
11. 11968 : โครงการประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
12. 11477 : โครงการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13. 10236 : โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
14. 10234 : โครงการประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
15. 09467 : โครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
16. 09523 : โครงการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
17. 07788 : โครงการประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
18. 07789 : โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
19. 09066 : โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยซูวอน ประเทศเกาหลีใต้
20. 09020 : โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
21. 08645 : โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
22. 07793 : โครงการ 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
2. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
3. โครงการ การจัดการขยะ : "ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
4. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
6. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 เรื่อง "การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
8. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference: TOR)
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "Digital Transformations"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
13. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R) รุ่นที่2
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่าย"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0"
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
20. โครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 36/2563 (3666) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 23/2563 (3646) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 26/2563 (3644) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 25/2563 (3643) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 1398/2563 (3641) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3639) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 1292/2563 (3637) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจการรับจ่ายเงินประจำวันของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3629) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 6/2563 (3593) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 694/2563 (3585) แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ กรณีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 6/2563 (3527) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3523) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่คำสั่ง : 1/2563 (3519) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT-QMS
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3512) แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
เลขที่คำสั่ง : 60/2561 (3497) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3493) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 827/2562 (3487) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 43/2562 (3479) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3473) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3472) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 39/2562 (3471) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 38/2562 (3470) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 37/2562 (3469) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3466) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 58/2561 (3460) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 597/2562 (3458) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจการรับจ่ายเงินประจำวันของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (3456) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการแลพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 56/2561 (3455) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 34/2560 (3454) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 25/2560 (3444) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 23/2560 (3442) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 1649/2559 (3440) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 1314/2559 (3438) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจการรับ-จ่ายเงินประจำวันของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3433) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3432) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3431) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดคำขวัญและการจัดบอร์ด ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (กิจกรรม Kick Off "Econ Zero Waste")
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3425) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 27/2562 (3420) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบะค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 26/2562 (3417) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เลขที่คำสั่ง : 25/2562 (3415) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 59/2562 (3407) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (3387) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 823/2562 (3377) แต่งตั้งคณะทำงาน HOTDO FORUM
เลขที่คำสั่ง : 13/2562 (3374) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 5/2562 (3337) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2562 (3335) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 4/2562 (3330) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 127/2562 (3305) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1741/2561 (3287) แต่งตั้ังกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจการรับจ่ายเงินประจำวันของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1695/2561 (3281) แต่งตั้งคณุะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 47/2561 (3264) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 11/2561 (3254) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 43/2561 (3249) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 42/2561 (3248) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ)
เลขที่คำสั่ง : 43/2560 (3247) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 47/2560 (3243) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3239) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 40/2561 (3238) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 14/2561 (3234) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 10/2561 (3230) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 8/2561 (3228) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3226) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 4/2561 (3225) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3222) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 24/2561 (3220) แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 40/2561 (3217) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 36/2561 (3190) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้างของ นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 1026/2561 (3186) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 33/2561 (3178) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
เลขที่คำสั่ง : 991/2561 (3177) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 3/2561 (2996) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 6/2561 (2990) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 82/2561 (2989) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2561 (2987) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 43/2560 (2986) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว
เลขที่คำสั่ง : 47/2560 (2979) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 1102/2560 (2912) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 69/2559 (2897) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 935/2560 (2894) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาการจัดการ
เลขที่คำสั่ง : 934/2560 (2893) แต่งตั้งคณะทำงานการศึกษาข้อมูลการทบทวนโครงสร้างนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชาวิทยาการจัดการ
เลขที่คำสั่ง : 841/2560 (2876) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีกครุภัณฑ์ชำรุด
เลขที่คำสั่ง : 711/2560 (2856) แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจการรับจ่ายเงินประจำวันของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2852) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายชูศักดิ์ จันทนพศิริ พนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 และต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2560 (2849) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2560 (2848) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 15/2560 (2847) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 14/2560 (2846) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้โปรแกรมคุมทรัพย์สิน myPsdasset
เลขที่คำสั่ง : 12/2560 (2844) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English for Economist"
เลขที่คำสั่ง : 11/2560 (2843) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 20/2560 (2831) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 5/2560 (2763) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ประจำปี 2560"
เลขที่คำสั่ง : 55/2559 (2738) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2559 (2737) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 50/2559 (2736) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 41/2559 (2734) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบสอง ปีงบประมาณ 2559
เลขที่คำสั่ง : 38/2559 (2732) ยกเลิกคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 38/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ลว. 4 ต.ค. 56 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 49/2559 (2729) ยกเลิกคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 3/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 และแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2559 (2728) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 3/2560 (2645) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 67/2559 (2523) คณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 66/2559 (2522) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 47/2559 (2507) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
เลขที่คำสั่ง : 65/2559 (2499) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 64/2559 (2491) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
เลขที่คำสั่ง : 61/2559 (2478) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 60/2559 (2474) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.แม่แฝก และ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่" ประจำปี งปม. 60 คณะ ศศ. ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 57/2559 (2462) ยกเลิกคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 54/2556 ลว. 18 ตงค. 56 และแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2559 (2434) คณะกรรมการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 40/2559 (2416) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติราชการของนายเอนก รักษาสกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
เลขที่คำสั่ง : 1284/2559 (2403) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 17/2559 (2389) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง : 26/2559 (2375) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 31/2559 (2374) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่่อนขั้นเงินเดือน รอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 29/2559 (2372) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง (นส.นภัสวรรณ กันศิริ) งปม. 2560
เลขที่คำสั่ง : 28/2559 (2371) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 14/2559 (2295) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เลขที่คำสั่ง : 11/2559 (2250) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 9/2559 (2234) คณะทำงานโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 8/2559 (2225) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 5"
เลขที่คำสั่ง : 1/2559 (2205) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2559 และงานสัมมนา "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่"
เลขที่คำสั่ง : 2/2559 (2201) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-11-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 2
วันที่ : 24-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1
วันที่ : 24-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

5/2563 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 16-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 05-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564
วันที่ : 28-10-2563

1/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-10-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

8/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 14-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 14-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
วันที่ : 02-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-08-2563

7/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

6/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : การประชุมบุคลาการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

ครั้งที่ 9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ : 03-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์(Econ Zero Waste ปี2)
วันที่ : 26-06-2563

5/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-06-2563

3/25ุ63 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 10-06-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 04-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-05-2563

4/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-05-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 21-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 20-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-04-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 26-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นัดพิเศษ
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ : 27-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่ : 24-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste ปี 2)
วันที่ : 14-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 05-02-2563

2 ปี2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 29-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่ : 24-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-01-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ นัดพิเศษ
วันที่ : 25-12-2562

ครั้งที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste ปี 2)
วันที่ : 24-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-12-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2562

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะทำงาน HOTDO FORUM
วันที่ : 22-11-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

1/2562 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 11-11-2562

1/2563 : การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-10-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี2(Econ Zero Waste)
วันที่ : 25-10-2562

1/2563 : ่การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 02-10-2562

4/2562 : คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

12/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12
วันที่ : 13-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-08-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11
วันที่ : 07-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 23-07-2562

10/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10
วันที่ : 18-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงาน HOTDO FORUM
วันที่ : 12-07-2562

4/2562 : การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 10-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-06-2562

1/62 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 1
วันที่ : 24-06-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 3 ครั้งที่ 1
วันที่ : 20-06-2562

1/61 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ : 14-06-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-05-2562

3/2562 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 10-05-2562

ครั้งที่ 2 ปี 2 : การประชุมกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่ : 03-05-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 02-05-2562

ครั้งที่ 2 : การประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 29-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 11-04-2562

2/2562 : การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี
วันที่ : 10-04-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ : 03-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 28-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

2/2562 : การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 15-03-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ : 07-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 07-03-2562

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 22-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 21-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-02-2562

1/2562 : การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 13-02-2562

5/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2562

2/2561 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ : 02-01-2562

4/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 02-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 21-12-2561

3/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 19-12-2561

12/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2561

3/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 06-12-2561

4/2561 : การประชุมกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่ : 30-11-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ : 15-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-10-2561

1/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 17-10-2561

2/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 12-10-2561

1/2561 : คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานฯ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 10-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 26-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 20-09-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-09-2561

3/2561 : คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 31-08-2561

3/2561 : การประชุมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันที่ : 31-08-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-08-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 15-08-2561

1/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 08-08-2561

2/2561 : การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันที่ : 03-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 18-07-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว ชุดที่ 3 และ 4
วันที่ : 18-06-2561

1 : คณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1
วันที่ : 12-06-2561

1 : คณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 3
วันที่ : 12-06-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2
วันที่ : 11-06-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-06-2561

5/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-05-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-05-2561

2/2561 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มเลขา/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วันที่ : 11-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 25-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-03-2561

3 ปี 60 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 22-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-02-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดทำข้อตกลงฯ(TOR 2561)
วันที่ : 13-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 09-02-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 31-01-2561

2 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 25-01-2561

1/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-01-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 17-01-2561

2/2560 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่ : 08-12-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2560

3/2560 : ประชุมคณะคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาการจัดการ
วันที่ : 10-11-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ : 09-11-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-10-2560

2/2560 : ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาการจัดการ
วันที่ : 18-10-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการศึกษาข้อมูลการทบทวนโครงสร้างนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน
วันที่ : 16-10-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาการจัดการ
วันที่ : 12-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่ : 12-10-2560

2/2560 : ประชุุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค้าจ้าง
วันที่ : 02-10-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-10-2560

2/2560 : พิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง260
วันที่ : 28-09-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์
วันที่ : 28-09-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-09-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 26-09-2560

9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-09-2560

9/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 13-09-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-08-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 30-08-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-08-2560

8/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-08-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
วันที่ : 15-08-2560

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 09-08-2560

1/2560 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นพับและจดหมายข่าวของคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-07-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-07-2560

7/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-07-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
วันที่ : 13-07-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 05-07-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 2
วันที่ : 27-06-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-06-2560

1/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 26-06-2560

1/59 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กลุ่มที่ 1
วันที่ : 21-06-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 15-06-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 14-06-2560

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ : 08-06-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-05-2560

5 ปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 17-05-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-05-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 01-05-2560

4/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-04-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 04-04-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ : 30-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 29-03-2560

1/2560 : ประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ : 29-03-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-03-2560

2/2560 : ประุชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-03-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

3/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 16-03-2560

4/2559 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 08-03-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ : 02-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-02-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-02-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ : 20-02-2560

3 ประจำปี 2559 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 08-02-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 02-02-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 01-02-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 27-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการ/หัวหน้าสำนักงานคณะฯ
วันที่ : 25-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 19-01-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-12-2559

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-12-2559

1/2560 : การประชุมกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-12-2559

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 27-12-2559

4/2559 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่ : 26-12-2559

2/2559 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ : 23-12-2559

13/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-12-2559

ึครั้งที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 22-12-2559

12/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-12-2559

2 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 14-12-2559

๓/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 25-11-2559

1/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 24-11-2559

12/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-11-2559

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 17-11-2559

11/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-11-2559

1/2559 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ : 14-11-2559

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 01-11-2559

2/2560 : ประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี
วันที่ : 26-10-2559

1 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 26-10-2559

1-2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 20-10-2559

10/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-10-2559

1/2560 : ประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี
วันที่ : 17-10-2559

11/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 13-10-2559

4/2559 : การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4/2559
วันที่ : 28-09-2559

10/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-09-2559

4/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ : 22-09-2559

2/2559 : การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วันที่ : 22-09-2559

5/2559 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-09-2559

9/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-09-2559

9/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559
วันที่ : 01-09-2559

3/2559 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 3/2559
วันที่ : 01-09-2559

9/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-08-2559

8/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-08-2559

1 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กลุ่มที่ 3
วันที่ : 17-08-2559

1 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กลุ่มที่ 2
วันที่ : 11-08-2559

1 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1
วันที่ : 11-08-2559

8/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559
วันที่ : 02-08-2559

8/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-07-2559

4/2559 : ประุชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-07-2559

7/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-07-2559

3/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ : 25-07-2559

7/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-06-2559

7/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559
วันที่ : 24-06-2559

6/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-06-2559

3/2559 : ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-06-2559

3/2559 : การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559
วันที่ : 15-06-2559

2/2559 : การประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสำนักงาน สีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ : 02-06-2559

๒/๒๕๕๙ : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 31-05-2559

6/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ : 30-05-2559

6/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-05-2559

5/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-05-2559

2/2559 : การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศษสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559
วันที่ : 18-05-2559

4 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 11-05-2559

1/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 03-05-2559

5/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-04-2559

4/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-04-2559

5/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ : 18-04-2559

2/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ : 18-04-2559

4/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 11-04-2559

3/2559 : เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-03-2559

3/2559 : ประุชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-03-2559

๑/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 25-03-2559

1/2559 : การประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายและมาตรฐานโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ : 24-03-2559

3/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-03-2559

1/2559 : การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศษสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 22-03-2559

3 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 11-03-2559

2/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-02-2559

2/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-02-2559

1/2559 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 23-02-2559

๓/๒๕๕๙ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
วันที่ : 12-02-2559

4/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
วันที่ : 11-02-2559

1/2559 : การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2559 และ งานสัมมนา “เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่” ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 09-02-2559

2 ประจำปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 27-01-2559

1/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-01-2559

1/2559 : ประชุมแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ชุดใหม่
วันที่ : 20-01-2559

1/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-01-2559

2/2559 : ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
วันที่ : 19-01-2559

3/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ : 05-01-2559

1/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ : 05-01-2559