สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
Asst. Prof. Dr. Kridda Chukiatsiri
โทรศัพท์ : 0815314211
E-mail : kridda@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 586
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/3/2555
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์สัตวแพทย์)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์สัตว์ปีก)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทย์ศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสัตวศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสัตวศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16394: โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสาตร์และเทคโนโลยี
2. 16329: โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
3. 16362: โครงการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษา
4. 16363: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
5. 16364: โครงการส่งเสริมวิชาการ
6. 16372: โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
7. 16367: โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
8. 16427: โครงการพัฒนานักศึกษา
9. 16371: โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
10. 16388: โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
11. 16389: โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
12. 16366: โครงการอบรมภาวะผู้นำ
13. 16370: โครงการนันทนาการ
14. 15910: โครงการเสียงสภา ประจำปี 2563
15. 14860: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
16. 14879: โครงการสำนักงานสีเขียว
17. 14862: โครงการส่งเสริมวิชาการ
18. 14887: โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
19. 14878: โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
20. 15408: โครงการอบรมภาวะผู้นำ
21. 14857: โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
22. 15097: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
23. 14863: โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
24. 14864: โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
25. 14866: โครงการพัฒนานักศึกษา
26. 15099: โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรม จริยธรรม
27. 15101: โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
28. 15110: โครงการนันทนาการ
29. 15100: โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
30. 15109: โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
31. 14876: โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32. 14872: โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
33. 13352: โครงการอบรมภาวะผู้นำ
34. 14270: โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
35. 13363: โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรม จริยธรรม
36. 13361: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
37. 13895: โครงการแปงบ้าน สร้างเมือง
38. 13348: โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
39. 13364: โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
40. 13379: โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
41. 13330: โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
42. 13346: โครงการส่งเสริมวิชาการ
43. 13347: โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
44. 13350: โครงการพัฒนานักศึกษา
45. 13362: โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการ
46. 12761: โครงการส่งเสริมวิชาการสัตวศาสตร์
47. 12600: โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
48. 12190: โครงการอบรมภาวะผู้นำ
49. 12571: โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
50. 12499: โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสโมสรนักศึกษากลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
51. 12495: โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสโมสรนักศึกษากลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
52. 12505: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53. 12193: โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม
54. 12219: โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
55. 12191: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2561
56. 12192: โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
57. 11918: โครงการพัฒนานักศึกษา
58. 11353: โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการ
59. 11354: โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
60. 12345: โครงการแปงบ้าน สร้างเมือง
61. 10731: โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. วช.-64-013.3 : การพัฒนาระบบการเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีของชุมชนเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่ปศุสัตว์อินทรีย์
2. OT-64-038 : ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ดื้อยาจากลูกสุกรท้องเสีย
3. มจ.1-63-07 : การยกระดับเกษตรสมัยใหม่สู่อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปลอดภัยด้วยเภสัชภัณฑ์
4. มจ.1-63-07-001 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเหาและไรในไก่พื้นเมือง
5. มจ.1-63-07-002 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเห็บโค
6. มจ.1-63-07-003 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับกำจัดพยาธิภายนอกในสุนัข
7. มจ.3-62-010 : ผลของสารสกัดจากกากเหลือฟักทองญี่ปุ่นต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบที่เพาะแยกได้จากโคนม ในเขตพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8. มจ.1-61-090 : การศึกษาสรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงใต้ระบบปล่อยอิสระในแปลงที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน
9. มจ.1-61-093 : การใช้สารสกัดฟีโนลิค (phenolic) จากเมล็ดลำไยเสริมในสูตรของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อสุกรเพื่อทดแทนสารเสริมสังเคราะห์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ประชุม, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
5. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
10. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
13. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
16. ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในการแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ Avibacterium paragallinarum
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
20. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : ChiangMai Veterinary Journal : เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
ฉบับที่ : 16(1): 83-91

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Integrative Sciences ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร  ฉบับที่ : 5

ชื่อผลงาน : การใช้เลซิตินจากถั่วเหลืองทดแทนไข่แดงในน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อในไก่กระดูกดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

ชื่อผลงาน : ผลการเสริมสารสกัดหยาบบอระเพ็ดในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุ้มกัน ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของไก่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 143/2563 (3891) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 111/2563 (3890) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 453/2564 (3854) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 11/2563 (3684) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3576) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายสนับสนุนวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 70/2562 (3536) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3535) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 025/2563 (3534) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 012/2562 (3400) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา
เลขที่คำสั่ง : 85/2562 (3388) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 788/2562 (3373) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 29 เม.ย.2562 (3366) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : /2561 (3265) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3251) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3214) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 249/2561 (3125) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : - (2992) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2991) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2901) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2900) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (2785) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2779) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 191/2560 (2635) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

ครั้งที่ 1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญ
วันที่ : 20-10-2564

1-2565 : ขอเชิญประชุมอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ : 14-10-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ : 11-10-2564

ครั้งที่ 1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยวิสามัญ
วันที่ : 01-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 30-09-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-09-2564

12/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี)
วันที่ : 08-09-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-08-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 06-08-2564

11/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-07-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-07-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2564

10/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-07-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 25-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 22-06-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-06-2564

9/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 15-06-2564

1/2564 : คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 11-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 08-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 24-05-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2564

8/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 03-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-04-2564

4/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2564

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-04-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-04-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 24-03-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-03-2564

6/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 02-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-03-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 22-02-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-02-2564

5/2563 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 09-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 04-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ , คณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์
วันที่ : 21-01-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-01-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-01-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-01-2564

2/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 28-12-2563

4/63 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 28-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-12-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2563

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-12-2563

3/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 02-12-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 30-11-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 27-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 10-11-2563

3/63 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 05-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 05-11-2563

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 04-11-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 27-10-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-10-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-10-2563

1/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 14-10-2563

2/63 : ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 12-10-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 07-10-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 05-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
วันที่ : 25-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 23-09-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-09-2563

12/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 09-09-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 02-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-08-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-08-2563

11/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 11-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 31-07-2563

5/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 23-07-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ
วันที่ : 22-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-07-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 03-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 29-06-2563

1/2563 : คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 23-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ VDO Clip รณรงค์ประหยัดพลังงานฯ
วันที่ : 22-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-06-2563

2/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำ VDO Clip รณรงค์ประหยัดพลังงานฯ
วันที่ : 10-06-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 02-06-2563

1/2563 : จัดทำ VDO Clip รณรงค์ด้านพลังงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-06-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 26-05-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2563

3/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 13-05-2563

2/2563 : คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 12-05-2563

1/2563 : คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-05-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 22-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-04-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 15-04-2563

ครั้งที่ 5/2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 07-04-2563

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 27-03-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 26-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 20-03-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 18-03-2563

3/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 13-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ งานวันเกษตรแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 13-02-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-01-2563

2/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 15-01-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2562

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 06-12-2562

3/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 04-12-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 20-11-2562

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-11-2562

2/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี
วันที่ : 08-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-10-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
วันที่ : 04-10-2562

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 02-10-2562

3/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕62
วันที่ : 20-09-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-09-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-08-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทาวีดีโอแนะนาคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 08-08-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2562

1/2562 : การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 10-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 05-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหาร)
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยี
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร)
วันที่ : 28-02-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-02-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-10-2561

ครั้งที่ 12/25 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-08-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-07-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 20-06-2561

1/2561 : test การใช้ระบบ e-meeting
วันที่ : 20-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561