สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
Dr. Parnprae Chaoprayoon Udomraksasup
โทรศัพท์ : 5151
E-mail : parnprae_c@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 807
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 15/11/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะท่องเที่ยว)
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะท่องเที่ยว)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะท่องเที่ยว)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. 64-00-0903 : การประเมินโครงการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์และ mCessation แบบครบวงจร
2. มจ.1-64-015.2 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3. 63-00-1594 : การประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
4. สพภ.-61-009.1 : การวิจัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5. สพภ.-61-009.2 : การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
6.
7. สพภ.-62-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO'S Concept และสรรหาชุมชนใหม่:กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Biodiversity Based Tourism)
8. BEDO 102/2561 : โครงการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชน
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอนและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUNQA"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
6. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ฉบับที่ : Vol.9 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1098-1106.

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1387-1403.

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การจัดการร่วม: การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การจัดการร่วม: การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Urban Culture Research ฉบับที่ : 17

ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ฉบับที่ : 15 (1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : Vol.12 No.3

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Management Information and Decision Science
ฉบับที่ : 24

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพบ้านแม่ปาน สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
[ ภายในประเทศ ]   ภาพการรักษาระยะห่างของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าในช่วงโรคระบาดโควิด-19
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพบ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 : ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันที่ : 13-01-2565

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 01-12-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 17-11-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 05-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาจาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 08-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 22-09-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 11-08-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 19-07-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 21-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 30-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 09-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 22-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 04-01-2564

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 30-12-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 02-11-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 22-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 22-10-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 14-10-2563

5/2563 : ประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 06-10-2563

5/2563 : คณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 06-10-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-09-2563

3/2563 : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 31-08-2563

4/2563 : คณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 31-08-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 18-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 17-08-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 29-07-2563

3/2563 : คณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 29-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 08-07-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 17-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 03-04-2563

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 18-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 18-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 21-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 18-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 03-07-2562

3/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 26-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-01-2562

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 07-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 07-11-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 05-11-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 05-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 08-08-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 08-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 22-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 22-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 22-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 21-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 19-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่1/2561
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่1/2561
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 15-01-2561