สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
Asst. Prof. Dr. Sakchai Satienperakul
โทรศัพท์ : 3530
E-mail : sakchais@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 570
ประเภทการจ้าง : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : วิชาการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/7/2541
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Chemistry)
สถาบัน : La Trobe University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เคมี
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เคมีประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เคมี
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เคมีประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : ELECTROANALYSIS
ฉบับที่ : 29

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 11(03)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
ฉบับที่ : 202

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 14

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Chemistry
ฉบับที่ : 366

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคอิเล็กโทรเคมิลูมิเนสเซนต์บนระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารต้านจุลชีพบางชนิดที่ตกค้างในตัวอย่างอาหาร (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology  ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบใช้แล้วทิ้งด้วยกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำธรรมชาติร่วมกับการวิเคราะห์ภาพแบบดิจิตอล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคอิเล็กโทรเคมิลูมิเนสเซนต์บนระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารต้านจุลชีพบางชนิดที่ตกค้างในตัวอย่างอาหาร (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ฉบับที่ : CMU J. Nat. Sci. (2020) Vol. 19 (4)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Philippine Journal of Science
ฉบับที่ : Philippine Journal of Science 150 (4): 735-742, August 2021

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-11-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-10-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 17-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวท.บเคมี
วันที่ : 21-04-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 28-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

2/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 24-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-04-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 10-03-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2563

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-11-2562

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-06-2561

1/2560 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-12-2560

2/2560 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 14-06-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-03-2560

3/2560 : คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 08-03-2560

2/22560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 08-02-2560

1/2560 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 11-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 11-01-2560