สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
Assoc. Prof. Dr. Surachai Kungwon
โทรศัพท์ : 053-875255
E-mail : surachai_k@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
819 06-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ -
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีเศรษฐศาสตร์
รองคณบดีเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู () มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั -
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. บริหารศาสตร์
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล