สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
Assoc. Prof. Dr. Surachai Kungwon
โทรศัพท์ : 053-875255
E-mail : surachai_k@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 819
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 6/7/2553
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. บริหารศาสตร์
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16360: โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564
2. 14697: โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2563
3. 13437: โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. 12938: โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2562
5. 11257: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
6. 11258: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
7. 11512: โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. 10221: โครงการเสวนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
9. 10647: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1. 17377 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
2. 16558 : โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดลิขสิทธิ์
3. 16548 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
4. 17092 : โครงการเตรียมความพร้อมและประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2564
5. 16489 : โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. 16551 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564
7. 16569 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ในพื้นที่ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
8. 16559 : โครงการจัดทำวารสารการวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 2
9. 16485 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 3
10. 16207 : โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
11. 16404 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
12. 16405 : โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกรหรือทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
13. 16451 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนไทย สร้างไทย ปีบัญชี 2563
14. 16408 : โครงการการอบรมการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
15. 16208 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
16. 17290 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 3
17. 14702 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
18. 15917 : โครงการประเมินผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี หน่วยงานตั้งใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
19. 15885 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
20. 15269 : โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดลิขสิทธิ์
21. 15837 : โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำวารสารการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
22. 15823 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Teams และ Micorsoft365 สำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
23. 15267 : โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
24. 15797 : โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์ ) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
25. 15500 : โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
26. 15501 : โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
27. 15504 : โครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28. 15011 : โครงการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์
29. 15280 : โครงการวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประจำปี 2563
30. 15063 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
31. 15268 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
32. 14666 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
33. 14667 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร)
34. 14668 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ผศ.ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย)
35. 14705 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
36. 14670 : โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา
37. 14703 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2
38. 17288 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 2
39. 14690 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
40. 13243 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
41. 14112 : โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
42. 14365 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์
43. 13139 : โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "3rd Econ route"
44. 14290 : โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
45. 14304 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (incentive)
46. 13128 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
47. 13129 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
48. 14116 : โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย
49. 14228 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 41) ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
50. 14198 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน เฉพาะเจาะจงผู้รับ
51. 14243 : โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดลิขสิทธิ์
52. 14138 : โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562
53. 13250 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
54. 13235 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
55. 13303 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
56. 13772 : โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พี่มอบให้น้อง)
57. 13188 : โครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58. 12935 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
59. 12936 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์
60. 12939 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
61. 13125 : โครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเศรษฐศาสตร์
62. 12940 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
63. 16608 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์
64. 12883 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
65. 12804 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
66. 12552 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
67. 12608 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
68. 12709 : โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
69. 12655 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารายวิชา ศศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
70. 12539 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
71. 12573 : โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (incentive)
72. 12543 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
73. 12525 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “2nd Econ route”
74. 12073 : โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
75. 12216 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
76. 12222 : งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
77. 12161 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
78. 12060 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุลคากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
79. 11272 : โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
80. 11257 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
81. 11258 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
82. 09744 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
83. 10455 : โครงการมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
84. 10043 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผลงานด้านงานวิจัย
1. EC-2562-04 : การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนับ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. มจ.1-62-01-025.4 : รูปแบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบเกษตรนาแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
3. EC-2561-02 : การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของการเป็นอาคารสีเขียว
4. สวก.-60-003 : การพัฒนาสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน:กรณ๊ศึกษาการพัฒนาเกษตรกรและเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัยผ่านระบบ ThaiJo รหัส 246789
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
4. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
7. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ฝ่าน
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
8. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท) จำนวน 4 ราย ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท) จำนวน 2 ราย ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
10. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารการเงินในยุค new normal
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
11. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
12. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
13. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัยผ่านระบบ ThaiJo จำนวน 1 บทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
14. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
15. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
16. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความยั่งยืน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
19. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนางสาวณัฐธยาน์ น้อยเปียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
20. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิจัยในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2564 ในวันมที่ 28-29 ม.ค. 64
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
21. ประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ม.มหาสารคาม
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
23. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ของนางสาวมาลินี ศริพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ม.สุโขทัยธ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
24. ตรวจประเมินข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านลำไย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
25. คณะบรรณาธิการวารสารวิชาการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
26. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
[ ประชุมวิชาการ, ไม่ระบุ ]
27. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
28. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
29. พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
30. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.เอก รายนายชัยวัฒน์ สมศรี และน.ส.บงกชกร หงษ์สาม นศ.สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
31. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ ป.เอก ราย นางสาวสุจิตรา ริมดุสิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
32. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
33. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิจัยในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2563 จำนวน 6 ราย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
34. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกราย นางสาวเหวย เหวย หลัว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
35. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ของนายดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
36. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
37. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
38. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
39. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
40. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
41. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
42. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชา ศศ.ประยุกต์ มหาวิทยาแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
43. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวประภัสสร วารีศรี นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชา ศศ.ประยุกต์ มหาวิทยาแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
44. ิพิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) จำนวน 2 บทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
45. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ของนายอรุณ บิลหลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
46. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
47. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
48. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
49. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ของนายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ นศ.ป.เอก สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
50. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
51. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
52. กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
53. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวทิพวัลย์ พลภักดี นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
54. ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561
[ ประชุม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
55. วิทยากรให้ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
56. ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
57. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
58. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง จำนวน 3 ราย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
59. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาเครื่องมือวิจัยของนางสาวธัญญรัตน์ แสงแก้ว นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
60. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาเครื่องมือวิจัยราย น.ส.พัฒน์นรี อุดทาคำ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
61. ร่วมเวทีเสวนาฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
62. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ราย นางพิมพ์หทัย บำรุงกิจ นักศึกษา ป.เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
63. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการอบรมผู้นำสหกรณ์ หัวข้อ "การบริหารจัดการสินเชื่อแก่ผู้นำสหกรณ์"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
64. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
65. วิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอแผนการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
66. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
67. พิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
68. วิทยากรหัวข้อ "ที่ปรึกษาทางการเงิน การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ การให้สวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
69. อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
70. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
71. พิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review)
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
72. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
[ ประชุม, กิจกรรมทั่วไป ]
73. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
74. อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรายวิชา MBA 1704 การจัดการเชิงกลยุทธ์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
75. อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรายวิชา MBA 1704 การจัดการเชิงกลยุทธ์
[ อาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
76. ประธานสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกราย นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
77. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รายนางสาวจินดาภา ศรีสำราญ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
78. วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
79. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 นักศึกษารหัส 59
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
80. วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณืเครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
81. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.เอก ราย นส.มัทนา อินใชย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน ม.ราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ฉบับที่ : 76

ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถาบันการเงินชุมชนและคุณภาพชิวิตของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : พฤติกรรมด้านการเงินและการส่งเงินกลับของแรงงานชาวเมียนมาร์
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ฉบับที่ : 4

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินโดยชุมชนในเขตป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : ที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 77 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0859-8479 : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics) (TCI-1 )
ฉบับที่ : 2017 Jan-Jun

สื่อสิ่งพิมพ์ : 1905-7121 : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (TCI-1)
ฉบับที่ : 2017

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0125-8850 : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (TCI-1)
ฉบับที่ : ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : 2287-0326 : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (TCI-1)
ฉบับที่ : 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม – มิถุนายน 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
ฉบับที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : 2286-2838 : journal of environmental & tourism analyses (Agricola / IngentaConnect)
ฉบับที่ : 5 (2017)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   ยี่เป็งครึกครื้น เศรษฐกิจเชียงใหม่คึกคัก
[ ภายในประเทศ ]   ไข่ไก่ชั่งกิโล..เกษตรกรผู้เลี้ยงได้หรือเสีย
[ ภายในประเทศ ]   ปัญหาการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างไร
[ ภายในประเทศ ]   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
[ ภายในประเทศ ]   อาชีพเกษตรกรของไทยในทัศนคติของนักศึกษาเกษตร
[ ภายในประเทศ ]   มุมมองวิกฤตราคาไข่ไก่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
[ ภายในประเทศ ]   ทางเลือก ทางรอด ลำไยปี 52
[ ภายในประเทศ ]   คนเชียงใหม่คิดอย่างไรกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
[ ภายในประเทศ ]   เยาวชนเชียงใหม่กับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
[ ภายในประเทศ ]   เยาวชนกับวันภาษาไทย
[ ภายในประเทศ ]   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
[ ภายในประเทศ ]   อาชีพเกษตรกรของไทยในทัศนคติของนักศึกษาเกษตร
[ ภายในประเทศ ]   มุมมองวิกฤตราคาไข่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
[ ภายในประเทศ ]   ทางเลือก ทางรอด ลำไยปี 52
[ ภายในประเทศ ]   คนเชียงใหม่คิดอย่างไรกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1534/2564 (4340) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่คำสั่ง : 62/2564 (4338) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1426/2564 (4332) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1432/2564 (4331) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 40/2564 (4257) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 384/2564 (4243) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 37/2564 (4239) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เลขที่คำสั่ง : 836/2564 (4232) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 34/2564 (4228) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 31/2564 (3926) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 29/2564 (3897) แต่งตั้งคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "Journal of Economic Maejo University"
เลขที่คำสั่ง : 26/2564 (3738) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 27/2564 (3737) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
เลขที่คำสั่ง : 7/2560 (3723) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษ 2559
เลขที่คำสั่ง : 6/2560 (3720) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "Econ route 1st"
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3710) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 3/2564 (3708) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3706) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : - (3695) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เลขที่คำสั่ง : 37/2563 (3685) แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำหลังคาและรอยแตกร้าวผนังอาคาร ชั้น 4 อาคารยรรยง สิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่คำสั่ง : 1732/2563 (3678) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 1734/2563 (3676) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 31/2563 (3647) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
เลขที่คำสั่ง : 1398/2563 (3641) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 10/2563 (3634) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3629) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 979/2563 (3622) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 15/2563 (3612) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 10/2563 (3600) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
เลขที่คำสั่ง : 819/2563 (3596) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการทบทวนโครงสร้างองค์กร ระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
เลขที่คำสั่ง : 7/2563 (3594) แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีภายนอก อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3523) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่คำสั่ง : 2/2563 (3520) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
เลขที่คำสั่ง : 77/2563 (3518) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 60/2561 (3497) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3493) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 827/2562 (3487) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3473) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3472) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3467) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3466) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 58/2561 (3460) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (3456) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการแลพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 56/2561 (3455) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 34/2560 (3454) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1649/2559 (3440) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3433) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3432) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3431) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดคำขวัญและการจัดบอร์ด ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (กิจกรรม Kick Off "Econ Zero Waste")
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3425) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 27/2562 (3420) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบะค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 25/2562 (3415) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 672/2562 (3357) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 5/2562 (3337) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2562 (3335) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 1827/2561 (3311) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปรจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 1826/2561 (3310) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 127/2562 (3305) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 50/2561 (3285) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 47/2561 (3264) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3239) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3226) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 4/2561 (3225) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 23/2561 (3221) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 245/2561 (3213) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3206) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3205) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 1063/2561 (3202) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 36/2561 (3190) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้างของ นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 1026/2561 (3186) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 755/2561 (3039) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2561 (2987) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 39/2560 (2914) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฎาน
เลขที่คำสั่ง : 1102/2560 (2912) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 291/2560 (2855) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2852) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายชูศักดิ์ จันทนพศิริ พนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 และต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2560 (2849) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2560 (2848) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2845) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 12/2560 (2844) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English for Economist"
เลขที่คำสั่ง : 10/2560 (2842) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2840) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและ อาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 9/2560 (2780) แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 5/2560 (2763) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ประจำปี 2560"
เลขที่คำสั่ง : 214/2560 (2724) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ความก้าวหน้างานวิจัย บทความ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เอกสารคำสอน รายวิชา ตำรา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 3/2560 (2645) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 02-12-2564

3/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 01-12-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 30-11-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 29-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 27-11-2564

2/2565 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 2/2565
วันที่ : 26-11-2564

1/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-11-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 25-11-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
วันที่ : 24-11-2564

21/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-11-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 24-11-2564

๒๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-11-2564

2/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ : 19-11-2564

ครั้งที่ 2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
วันที่ : 18-11-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-11-2564

นัดพิเศษ : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 17-11-2564

1/2565 : โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ : 17-11-2564

9/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-11-2564

ครั้งที่ 2/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565
วันที่ : 12-11-2564

20/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2564

๒๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2564

3/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 2564
วันที่ : 04-11-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-10-2564

1/2565 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 27-10-2564

19/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-10-2564

๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 26-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 20-10-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 16-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2564

18/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 12-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
วันที่ : 08-10-2564

6/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 07-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 06-10-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 27-09-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 20-09-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 15-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ : 06-09-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-09-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-08-2564

7/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 25-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 24-08-2564

5/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 19-08-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 18-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-08-2564

3/2564 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2564 ครั้งที่ 3
วันที่ : 17-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 09-08-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 04-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

6/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 23-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 20-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 19-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 17-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

4/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 05-07-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 02-07-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ : 01-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 28-06-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 22-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 13-06-2564

5/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 09-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ : 08-06-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 8/2564
วันที่ : 02-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 01-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 31-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 25-05-2564

4/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

4/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 20-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ : 05-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 02-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 27-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ : 09-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 05-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-03-2564

3/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

3 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 10-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 03-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2564

2/2564 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 17-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 03-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ : 28-01-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 25-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-01-2564

1/2564 : การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาลัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 19-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ : 07-01-2564

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ)
วันที่ : 28-12-2563

9/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 23-12-2563

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 23-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 22-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 16-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-12-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 15-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

22/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 30-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 30-11-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 27-11-2563

2/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 24-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

9/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-11-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-11-2563

8/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

6/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 09-11-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 06-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 04-11-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-10-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563