สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
Assoc. Prof. Dr. Surachai Kungwon
โทรศัพท์ : 053-875255
E-mail : surachai_k@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 819
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 6/7/2553
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. บริหารศาสตร์
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 14697: โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2563
2. 13437: โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. 12938: โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2562
4. 11257: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
5. 11258: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
6. 11512: โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. 10221: โครงการเสวนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
8. 10647: โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
9. 09486: โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
10. 09604: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลแม่แฝกและตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
11. 07866: โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 5
1. 16451 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนไทย สร้างไทย ปีบัญชี 2563
2. 16408 : โครงการการอบรมการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
3. 16208 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
4. 14702 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
5. 15917 : โครงการประเมินผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี หน่วยงานตั้งใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
6. 15885 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
7. 15269 : โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดลิขสิทธิ์
8. 15837 : โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำวารสารการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
9. 15823 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Teams และ Micorsoft365 สำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
10. 15267 : โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
11. 15797 : โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์ ) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12. 15500 : โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13. 15501 : โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
14. 15504 : โครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
15. 15011 : โครงการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์
16. 15280 : โครงการวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประจำปี 2563
17. 15063 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
18. 15268 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
19. 14666 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
20. 14667 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร)
21. 14668 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ผศ.ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย)
22. 14705 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
23. 14670 : โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา
24. 14703 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2
25. 14690 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
26. 13243 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27. 14112 : โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
28. 14365 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์
29. 13139 : โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "3rd Econ route"
30. 14290 : โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
31. 14304 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (incentive)
32. 13128 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
33. 13129 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
34. 14116 : โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย
35. 14228 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 41) ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
36. 14198 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน เฉพาะเจาะจงผู้รับ
37. 14243 : โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดลิขสิทธิ์
38. 14138 : โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562
39. 13250 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
40. 13235 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
41. 13303 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
42. 13772 : โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พี่มอบให้น้อง)
43. 13188 : โครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44. 12935 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
45. 12936 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์
46. 12939 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
47. 13125 : โครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเศรษฐศาสตร์
48. 12940 : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
49. 12883 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
50. 12804 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
51. 12552 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
52. 12608 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (incentive)
53. 12709 : โครงการการบรรยายพิเศษการจัดทำแม่โจ้โพลล์
54. 12655 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารายวิชา ศศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
55. 12539 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
56. 12573 : โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (incentive)
57. 12543 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
58. 12525 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “2nd Econ route”
59. 12073 : โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
60. 12216 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
61. 12222 : งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
62. 12161 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
63. 12060 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุลคากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
64. 11272 : โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
65. 11257 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
66. 11258 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน แบบเจาะจงผู้รับทุน
67. 09744 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
68. 10455 : โครงการมอบทุนการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
69. 10043 : โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
70. 09506 : โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และการวิพากษ์ TOR บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
71. 07790 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
72. 07697 : โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
73. 09141 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
74. 09188 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2559
75. 07699 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559
76. 07695 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
77. 07705 : โครงการเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
78. 09140 : โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
79. 07704 : โครงการทำบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
80. 09138 : โครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559
81. 09139 : โครงการเศรษฐศาสตร์ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2559
82. 07696 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
83. 09229 : โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
84. 07703 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
85. 07702 : โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
86. 07708 : โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559
87. 09205 : โครงการบันทึกข้อมูลโครงการผ่านระบบ E-Project
88. 07698 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
89. 07707 : โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
90. 07701 : โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี 2559
91. 08646 : โครงการวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประจำปี 2559
92. 07700 : โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
93. 08644 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
94. 07706 : โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42
ผลงานด้านงานวิจัย
1. EC-2562-04 : การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนับ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. มจ.1-62-01-025.4 : รูปแบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบเกษตรนาแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
3. EC-2561-02 : การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของการเป็นอาคารสีเขียว
4. สวก.-60-003 : การพัฒนาสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน:กรณ๊ศึกษาการพัฒนาเกษตรกรและเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
5. มจ.2-60-026 : แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความยั่งยืน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
4. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของนางสาวณัฐธยาน์ น้อยเปียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิจัยในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2564 ในวันมที่ 28-29 ม.ค. 64
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
6. ประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ม.มหาสารคาม
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
8. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ของนางสาวมาลินี ศริพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ม.สุโขทัยธ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
9. ตรวจประเมินข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านลำไย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
10. คณะบรรณาธิการวารสารวิชาการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
11. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
[ ประชุมวิชาการ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
13. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
14. พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
15. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.เอก รายนายชัยวัฒน์ สมศรี และน.ส.บงกชกร หงษ์สาม นศ.สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
16. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ ป.เอก ราย นางสาวสุจิตรา ริมดุสิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
17. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
18. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิจัยในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2563 จำนวน 6 ราย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
19. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกราย นางสาวเหวย เหวย หลัว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
20. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ของนายดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
21. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
22. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
23. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
24. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
25. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
26. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
27. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชา ศศ.ประยุกต์ มหาวิทยาแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
28. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวประภัสสร วารีศรี นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชา ศศ.ประยุกต์ มหาวิทยาแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
29. ิพิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) จำนวน 2 บทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
30. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ของนายอรุณ บิลหลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
31. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
32. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
33. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
34. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
35. กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
36. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวทิพวัลย์ พลภักดี นักศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
37. ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561
[ ประชุม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
38. วิทยากรให้ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
39. ผู้ทรงคุณวุฒิการสอบค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
40. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
41. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง จำนวน 3 ราย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
42. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาเครื่องมือวิจัยของนางสาวธัญญรัตน์ แสงแก้ว นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
43. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาเครื่องมือวิจัยราย น.ส.พัฒน์นรี อุดทาคำ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
44. ร่วมเวทีเสวนาฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
45. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ราย นางพิมพ์หทัย บำรุงกิจ นักศึกษา ป.เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
46. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการอบรมผู้นำสหกรณ์ หัวข้อ "การบริหารจัดการสินเชื่อแก่ผู้นำสหกรณ์"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
47. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
48. วิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอแผนการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
49. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
50. พิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
51. วิทยากรหัวข้อ "ที่ปรึกษาทางการเงิน การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ การให้สวัสดิการและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
52. อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
53. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
54. พิจารณาบทความก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review)
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
55. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
[ ประชุม, กิจกรรมทั่วไป ]
56. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
57. อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรายวิชา MBA 1704 การจัดการเชิงกลยุทธ์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
58. อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรายวิชา MBA 1704 การจัดการเชิงกลยุทธ์
[ อาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
59. ประธานสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกราย นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
60. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รายนางสาวจินดาภา ศรีสำราญ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
61. วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
62. วิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3595101 นักศึกษารหัส 59
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
63. วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณืเครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
64. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.เอก ราย นส.มัทนา อินใชย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน ม.ราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
65. ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของ นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน ม.ราชภัฎเชียงใหม่
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
66. วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน" บรรยายหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
67. ตรวจประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของผลงานก่อนการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไก่เนื้อเพื่อการส่งออกของไทย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
68. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
69. วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน" บรรยายหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
70. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยของ นางสาวสุวิมล หวังกิจ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ม.เวสเทิร์น
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
71. วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" บรรยายหัวข้อ "การบริหารงาน/เงินภายใต้ภาวการณ์ปัจจุบัน"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
72. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารการเงินในสหกรณ์"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
73. ประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 และเข้าร่วมการอบรม Twilight Program : ปะรเด็นสำคัญและน่าสนใจในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
74. อาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา รป 241 เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
75. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์ นายนัฐภาส ยศอาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
76. หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ นาบปฏิกราษฏร์ คุณภู
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
77. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ และการเขียนผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
78. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
79. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 4 ราย
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
80. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
81. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) ของนายนิกร กันเอ้ย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
82. วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ต่อเนื่อง)" บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ"
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
83. วิทยากรโครงการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายจัดการรุ่นใหม่) หัวข้อ "การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ" จำนวน 2 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
84. วิทยากรโครงการการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายจัดการรุ่นใหม่) บรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
85. นำเสนอผลงานภาคบรรยายในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0859-8479 : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics) (TCI-1 )
ฉบับที่ : 2017 Jan-Jun

สื่อสิ่งพิมพ์ : 1905-7121 : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (TCI-1)
ฉบับที่ : 2017

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0125-8850 : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (TCI-1)
ฉบับที่ : ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : 2287-0326 : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (TCI-1)
ฉบับที่ : 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม – มิถุนายน 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
ฉบับที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวืทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : 2286-2838 : journal of environmental & tourism analyses (Agricola / IngentaConnect)
ฉบับที่ : 5 (2017)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   ยี่เป็งครึกครื้น เศรษฐกิจเชียงใหม่คึกคัก
[ ภายในประเทศ ]   ไข่ไก่ชั่งกิโล..เกษตรกรผู้เลี้ยงได้หรือเสีย
[ ภายในประเทศ ]   ปัญหาการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างไร
[ ภายในประเทศ ]   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
[ ภายในประเทศ ]   อาชีพเกษตรกรของไทยในทัศนคติของนักศึกษาเกษตร
[ ภายในประเทศ ]   มุมมองวิกฤตราคาไข่ไก่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
[ ภายในประเทศ ]   ทางเลือก ทางรอด ลำไยปี 52
[ ภายในประเทศ ]   คนเชียงใหม่คิดอย่างไรกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
[ ภายในประเทศ ]   เยาวชนเชียงใหม่กับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
[ ภายในประเทศ ]   เยาวชนกับวันภาษาไทย
[ ภายในประเทศ ]   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
[ ภายในประเทศ ]   อาชีพเกษตรกรของไทยในทัศนคติของนักศึกษาเกษตร
[ ภายในประเทศ ]   มุมมองวิกฤตราคาไข่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
[ ภายในประเทศ ]   ทางเลือก ทางรอด ลำไยปี 52
[ ภายในประเทศ ]   คนเชียงใหม่คิดอย่างไรกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1732/2563 (3678) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 1734/2563 (3676) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 31/2563 (3647) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
เลขที่คำสั่ง : 1398/2563 (3641) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 10/2563 (3634) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3629) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 979/2563 (3622) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 15/2563 (3612) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 10/2563 (3600) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
เลขที่คำสั่ง : 819/2563 (3596) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการทบทวนโครงสร้างองค์กร ระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
เลขที่คำสั่ง : 7/2563 (3594) แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีภายนอก อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3523) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่คำสั่ง : 2/2563 (3520) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
เลขที่คำสั่ง : 77/2563 (3518) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 60/2561 (3497) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3493) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 827/2562 (3487) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3473) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3472) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3467) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3466) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 58/2561 (3460) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (3456) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการแลพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 56/2561 (3455) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 34/2560 (3454) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1649/2559 (3440) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3433) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 33/2562 (3432) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3431) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดคำขวัญและการจัดบอร์ด ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (กิจกรรม Kick Off "Econ Zero Waste")
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3425) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 27/2562 (3420) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบะค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 25/2562 (3415) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 672/2562 (3357) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 5/2562 (3337) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2562 (3335) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 1827/2561 (3311) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปรจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 1826/2561 (3310) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 127/2562 (3305) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 50/2561 (3285) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 47/2561 (3264) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3239) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3226) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 4/2561 (3225) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 23/2561 (3221) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 245/2561 (3213) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3206) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3205) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 1063/2561 (3202) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 36/2561 (3190) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้างของ นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 1026/2561 (3186) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 755/2561 (3039) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2561 (2987) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 39/2560 (2914) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฎาน
เลขที่คำสั่ง : 1102/2560 (2912) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 69/2559 (2897) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1 (2877) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประจำปี 2559 - 2560)
เลขที่คำสั่ง : 291/2560 (2855) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 68/2559 (2854) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาประเภทอุปถัมภ์การศึกษา เพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบบเจาะจงผู้รับทุน
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2852) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายชูศักดิ์ จันทนพศิริ พนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 และต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2560 (2849) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2560 (2848) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2845) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 12/2560 (2844) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "English for Economist"
เลขที่คำสั่ง : 10/2560 (2842) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2840) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและ อาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 9/2560 (2780) แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 5/2560 (2763) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ประจำปี 2560"
เลขที่คำสั่ง : 50/2559 (2736) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 42/2559 (2735) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสานฝันสู่บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 41/2559 (2734) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบสอง ปีงบประมาณ 2559
เลขที่คำสั่ง : 39/2559 (2733) แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้คาบคุมงาน
เลขที่คำสั่ง : 38/2559 (2732) ยกเลิกคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 38/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ลว. 4 ต.ค. 56 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2559 (2728) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 43/2559 (2726) แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (โซล่าเซลล์)
เลขที่คำสั่ง : 214/2560 (2724) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ความก้าวหน้างานวิจัย บทความ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เอกสารคำสอน รายวิชา ตำรา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 3/2560 (2645) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 66/2559 (2522) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 47/2559 (2507) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
เลขที่คำสั่ง : 63/2559 (2496) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (แผงโซล่าเซลล์)
เลขที่คำสั่ง : 64/2559 (2491) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
เลขที่คำสั่ง : 61/2559 (2478) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 60/2559 (2474) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.แม่แฝก และ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่" ประจำปี งปม. 60 คณะ ศศ. ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1438/2559 (2436) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 54/2559 (2434) คณะกรรมการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 40/2559 (2416) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติราชการของนายเอนก รักษาสกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
เลขที่คำสั่ง : 37/2559 (2411) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
เลขที่คำสั่ง : 1284/2559 (2403) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 33/2559 (2393) มอบหมายงานให้รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 530/2559 (2391) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
เลขที่คำสั่ง : 17/2559 (2389) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง : 31/2559 (2374) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่่อนขั้นเงินเดือน รอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1089/2559 (2370) แต่งตั้งรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 25/2559 (2327) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 24/2559 (2326) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 55-58
เลขที่คำสั่ง : 22/2559 (2324) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 14/2559 (2295) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เลขที่คำสั่ง : 11/2559 (2250) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 9/2559 (2234) คณะทำงานโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 8/2559 (2225) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 5"
เลขที่คำสั่ง : ไม่มี (2212) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวจิรายุ หาญตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2559 (2205) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2559 และงานสัมมนา "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่"
เลขที่คำสั่ง : 3/2559 (2204) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
เลขที่คำสั่ง : 2/2559 (2201) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
วันที่ : 30-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 30-11-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 27-11-2563

2/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1
วันที่ : 24-11-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 24-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

9/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 17-11-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-11-2563

8/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

6/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 09-11-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 06-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 04-11-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-10-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 02-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
วันที่ : 02-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
วันที่ : 30-08-2563

6/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 30-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
วันที่ : 29-08-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 26-08-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

7/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 13-08-2563

5/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 10-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 17-07-2563

3/2563 : การประชุมบุคลาการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

5/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 12-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

ครั้งที่ 9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ : 03-07-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

6/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 23-06-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 16-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 11-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477
วันที่ : 11-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 (3) : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ประกาศ และพิจารณาการชดใช้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 05-06-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 04-06-2563

3/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-06-2563

4/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 31-05-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

3/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 19-05-2563

5/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 19-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-04-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 26-03-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นัดพิเศษ
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ : 27-02-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 23-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการชดใช้ทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 17-02-2563

2/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 12-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 05-02-2563

1/25623 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 04-02-2563

2 ปี2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 29-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-01-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-01-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 20-01-2563

1/2563 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-01-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ : 13-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ นัดพิเศษ
วันที่ : 25-12-2562

2562 : ประชุม Dean Forum ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ : 24-12-2562

3/2562 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-12-2562

5/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 12-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

8/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-12-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 06-12-2562

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-12-2562

11/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 03-12-2562

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-11-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-11-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 25-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 15-11-2562

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 11-11-2562

2562 : ประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ : 07-11-2562

1/2562 : ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
วันที่ : 07-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 05-11-2562

7/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที"
วันที่ : 29-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2562

4/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 18-10-2562

5/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 16-10-2562

9/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 09-10-2562

18/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-10-2562

๑๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-10-2562

1/2563 : ่การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 02-10-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-09-2562

3/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

12/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12
วันที่ : 13-09-2562

8/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 11-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

15/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-08-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 26-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 21-08-2562

7/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 14-08-2562

14/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

5/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-08-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11
วันที่ : 07-08-2562

2/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 02-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-07-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

6/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 22-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2562

10/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10
วันที่ : 18-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

4/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-06-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 17-06-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ : 14-06-2562

1/2562 : คณะกรรมการการเงิน
วันที่ : 13-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

5/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 31-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-05-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 21-05-2562

3/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-05-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 02-05-2562

ครั้งที่ 2 : การประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-05-2562

4/2562 : เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 30-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 29-04-2562

2/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-04-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-04-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ : 03-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 28-03-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-03-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

3/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วันที่ : 26-03-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 18-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

2/2562 : คณะกรรมการเงินร