สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
Dr. Wannaubon Singyoojaroen
โทรศัพท์ :
E-mail : wannaubon@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 032
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 18/6/2544
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. การสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป้าไม้แห่ง

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการป่าไม้ ปี 2562 19-21 สิงหาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 31-08-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-07-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 24-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-01-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
วันที่ : 27-01-2564

13/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-04-2563

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 21-04-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 25-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-02-2563

1/2563 : การคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

13/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-12-2562

/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

4/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4/2562
วันที่ : 03-12-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
วันที่ : 29-11-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-11-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 07-11-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 01-10-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 26-09-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-08-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 15-08-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-07-2562

3/2560 : การประชุมโครงการทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
วันที่ : 09-08-2560