สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
Assoc. Prof. Dr. Jaturapatr Varith
โทรศัพท์ :
E-mail : jatuphon@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข434
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/5/2561
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Biological Systems Engineering)
สถาบัน : Washington State University (WSU)
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Science in Engineering ()
สถาบัน : Washington State University (WSU)
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17149 : โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
2. 15103 : โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
3. 14076 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"รุ่นที่8
4. 13816 : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 (Over View of AUN-QA : Programme Level) แม่โจ้-ชุมพร
5. 14068 : โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
6. 13822 : โครงการพัฒนาองค์กร (Academic Cluster Reposition ) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
7. 13815 : โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 Over View of AUN-QA : Programme Level
8. 13785 : โครงการพัฒนาแผนแม่บทวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. 13544 : โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวก.-64-007 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบถังปิดอัจฉริยะ
2. สวก.-64-006 : การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความแก่ของทุเรียนด้วยเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ
3.
4. วศ.63-003-003 : Processing of coconut sap into sugar syrup using rotary evaporation, microwave, and open-heat evaporation techniques
5. วศ.63-003-004 : Factors influencing adoption of vertical forced-air sulfur dioxidefumigation technology of fresh longan exporters in Thailand
6. วศ.62-004-002 : Crystallisation behaviour of sunflower and longan honey with glucose addition by absorbance measuremen
7. วศ.63-004-002 : Development of a closed-loop control system for microwave freeze-drying of carrot slices using a dynamic microwave logic control
8. วศ.63-004-003 : Effects of High Concentration Ozone Gas Fumigation on the Quality and Shelf-life of Longan Fruit
9. วศ.62-004-003 : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการนวัตกรรมการเกษตรของผู้ประกอบการโรงรมลําไย ในภาคเหนือและภาคตะวันออก
10. วศ.62-004-004 : ผลของการรมโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยสด
11. สวก.-63-011 : การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผลลำไยสดเพื่อทดแทนการรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
12. วศ.60-002-004 : Effect of Process Conditions and Shelf life on ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Value of Supplement Mangosteen Juice
13. วศ.61-004-007 : การจัดการพลังงานของระบบการทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
14.
15. สวก.-61-002 : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
2. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 4)
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. ร่วมเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เรื่อง การประเมินและจัดสรรก๊าซเรือนกระจกโดยใช้คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
4. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร TCAS 65"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA
[ สัมมนา, ไม่ระบุ ]
7. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
13. โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 14-15 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
17. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ารประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ IMBEST ครั้งที่ 4 วันที่

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 2563. การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านค

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : รายงานสืบเนื่อง การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Proceeding of the 10th International conference o

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : Interdisciplinary Research Review
ฉบับที่ : Interdisciplinary Research Review Volume 15, Numbe

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ีที่ 28 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food and Applied Bioscience Journal
ฉบับที่ : Food and Applied Bioscience Journal, 2019, 7(2): 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ozone : Science & Engineering
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Innovative Food Science and Emerging Technologies
ฉบับที่ : vol 50 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, March, 2019 Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 57 - 66 (201

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 159 - 168 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 169 - 178 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Maejo Int. J. Sci. Technol. 2020, 14(01), 81-92

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Jan., 2020, Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Science of Food and Agriculture
ฉบับที่ : JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Engineering
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : OZONE-SCIENCE & ENGINEERING
ฉบับที่ :

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมกระบวนการผลิตน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดส่งออก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การใช้วิธีโคพิกเมนเทชั่นในการเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุจากเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ : 10

ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมวงปิดสำหรับการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 65

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดสารไฟโคไซยานินความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 61

ชื่อผลงาน : การจัดการพลังงานของระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : Kinetic Modelling and Effects of Drying Methods on Physicochemical Properties and Antioxidant Capacity of Pomelo Residues
สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 55

ชื่อผลงาน : การใช้อัลตร้าโซนิกช่วยสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเทียมเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia Coli
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใยอาหารและกล้าข้าวสกัดต่อคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของขนมปังปราศจากกลูเตนเสริมใยอาหาร (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ตำรา/หนังสือ/งานแปล

ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 06/2564 (4343) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย(Holding Compay)
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 672/2562 (3357) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1599/2561 (3266) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : /2561 (3265) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 148/2561 (2968) แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 12-01-2565

1/2565 : คณะทำงานดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย (Holding Company)
วันที่ : 07-01-2565

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-12-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-12-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-11-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-11-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-10-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-10-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-09-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-08-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 14-07-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 12-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 28-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-02-2564

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-12-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-12-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-10-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 14-10-2563

๕/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-09-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-08-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-08-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-07-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-07-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-04-2563

วิสามัญ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-01-2563

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-12-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 11-11-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 24-04-2562

2/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-03-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-03-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

4/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-03-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-02-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 22-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-01-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 17-01-2562

2/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 16-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 14-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

1/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 07-01-2562

3/2561 : คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 25-12-2561

9/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-12-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-12-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-12-2561

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

21/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 19-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

18/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-12-2561

17/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-11-2561

8/2561 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-11-2561

16/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-11-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

19/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 31-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-10-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 29-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
วันที่ : 26-10-2561

18/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-10-2561

8/2561 : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
วันที่ : 25-10-2561

15/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-10-2561

14/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

1/2561 : การประชุมหารือเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 11-10-2561

17/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-10-2561

๑๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

13/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-09-2561

16/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-09-2561

๑๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-09-2561