สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
Assoc. Prof. Dr. Natdanai Likhitrakarn
โทรศัพท์ : 3710
E-mail : natdanai@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 920
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 6/6/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา)
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. สัตววิทยา
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : อารักขาพืช
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : อารักขาพืช
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16279: โครงการสัมนาทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช
2. 16280: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาอารักขาพืช
3. 14605: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอารักขาพืช
4. 14612: โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช
5. 15219: โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
6. 13473: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอารักขาพืช
7. 13501: โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. 13505: โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา (หลักสูตรอารักขาพืช)
9. 13510: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรอารักขาพืช)
10. 11816: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอารักขาพืช
11. 11836: โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช
12. 11956: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาอารักขาพืช
13. 11820: โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
14. 09588: โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรอารักขาพืช)
15. 09592: โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำหลักสูตรอารักขาพืช ระดับปริญญาตรี
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
4. การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
8. กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (1-

สื่อสิ่งพิมพ์ : ZooKeys
ฉบับที่ : ZooKeys 725: 123–137 (2017) doi: 10.3897/zookeys.7

สื่อสิ่งพิมพ์ : ZooKeys
ฉบับที่ : ZooKeys 722: 1–18 (2017) doi: 10.3897/zookeys.722.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zootaxa
ฉบับที่ : Zootaxa 4350 (1): 001–046 Accepted by P. Marek: 25

สื่อสิ่งพิมพ์ : Arthropoda Selecta
ฉบับที่ : Arthropoda Selecta 26(4): 281–287 aug 2017

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Science Social Science Engineering and Energy Conference 15-17 march 2017 the a-one royal cruise hotel pattaya beach thailand

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ
ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 35(2): 283 - 294 (2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (71-85)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : ZooKeys 761: 1–177 (2018) doi: 10.3897/zookeys.761.24214 http://zookeys.pensoft.net

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : ZooKeys 797: 19–69 (2018) doi: 10.3897/zookeys.797.29510 http://zookeys.pensoft.net

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : ZooKeys 760: 55-71 (2018) doi: I 0.3897/zookeys.760.24837 http://zookeys.pensoft.net

สื่อสิ่งพิมพ์ : European Journal of Taxonomy
ฉบับที่ : EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY Volume: 462 Pages: 1-44 DOI: 10.5852/ejt.2018.462 Published: SEP 25 2018 Document Type:Article

สื่อสิ่งพิมพ์ : European Journal of Taxonomy
ฉบับที่ : EUROPEAN JOURNAL OF TAXONOMY Volume: 463 Pages: 1-43 DOI: 10.5852/ejt.2018.463 Published: SEP 27 2018 Document Type:Article

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : ZooKeys 832: 77–89 (2019)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : ZooKeys 833: 121–132 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : Zookeys
ฉบับที่ : Zookey 883121-132 (2019)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 08-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 02-04-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 29-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 : ประชุมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 16-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 02-02-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 20-01-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 03-12-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 15-10-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 14-10-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 28-02-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-02-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 23-01-2563

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-12-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 11-12-2562

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 11-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 22-10-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 11-10-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-09-2562

10/562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 05-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่
วันที่ : 18-06-2562

ประชุมการจัดโคร : ปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม Field day
วันที่ : 13-02-2562

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 24-10-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 06-10-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-09-2560

9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 10-08-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 04-07-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-05-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 07-04-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 16-03-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 26-01-2560