สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. ปาณิศา วงค์ใส
Miss panisa Wongsai
โทรศัพท์ :
E-mail : panisa@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 128
ประเภทการจ้าง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 1/12/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
4. ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง การกรอกข้อมูลหนังสือใหม่เบื้องต้น และเทคนิคการซ่อมหนังสือชำรุดและการทำปกหนังสือ
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
10. โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข”
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรที่ 2 การถอดบทเรียนและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรูปเล่มสรุปองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรที่ 1 ก้าวแรกการจัดการความรู้(KM The 1 day)
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 033/2560 (3259) แต่งตั้งคณะทำงานจัดมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 034/2560 (3258) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ของคณะผลิตฯสู่ Go Eco u.
เลขที่คำสั่ง : 157/2561 (3256) แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 094/2559 (2870) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกี่ยวข้าวถวายพ่อ ขวัญข้าว ขวัญเกล้าของชาวไทย(เพิ่มเติม)
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 035/2560 (2866) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 033/2560 (2861) แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 005/2560 (2860) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : คส.034/2560 (2859) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ของคณะผลิตฯ สู่ Go Eco U.
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ 035/2559 (2407) แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 035/2559 (2321) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 14-10-2563

1/2562 : การประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-05-2562

1/2562 : ประชุมกลุ่มย่อยวารสารผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 12-11-2561

1/2562 : สารสนเทศและบริการวิชาการ
วันที่ : 07-11-2561

2/2560 : ประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-09-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-05-2560

2/2559 : ประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-06-2559