สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. นนท์ น้าประทานสุข
Dr. Non Naprathansuk
โทรศัพท์ :
E-mail : non@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 675
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 3/6/2551
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Asia-Pacific Studies)
สถาบัน : National Chengchi University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Public Administration (Public Administration)
สถาบัน : University of New Haven
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีเพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Outcome-Base Education สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร รุ่น 1
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
5. โครงการ International Student’s Day
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
6. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
7. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
9. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
11. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ฉบับที่ : Vol. 18 No.2 (May-August 2018)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ฉบับที่ : วารสารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. 11(2) กรกฎาคม-ธัน

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบและกลไกที่เหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ฉบับที่ : 4

ชื่อผลงาน : Cross-Cultural Education: Chinese Students' Academic and Social Achievement for Studying in Islamic Country: A Case Study of Chinese Students in Universiti Putra Malaysia
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Buddhist Education and Research ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลการบริหารจัดการสนามออกกำลังกายในร่ม : กรณีศึกษาสนามศึกษาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Researchfora 31st International Conference Amsterdam, Netherlands. Oct 9-10, 2018. (pp.1-5 )

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : the 6th Annual Conference on Management and Social Science 2018. Osaka International Convention Center Corporation, Osaka, Japan. Nov 29, 2018. (pp. 473-483).

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Academics World International Conference. Frankfurt, Germany, 4th-5th October 2019. (pp. 8-13)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2019): The Journal of International Association of Buddhist Universities (JIABU)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Solid State Technology
ฉบับที่ : Solid State Technology, 63(5) October 2020. 2102-2110.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ฉบับที่ : Vol.12 No.8 (2021), 2218-2226

สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ฉบับที่ : Vol.12 No.8 (2021), 2211-2217

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 54/2564 (4227) คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เลขที่คำสั่ง : 61/2563 (3623) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3314) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 313/2561 (3031) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/65 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-01-2565

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-12-2564

9/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

8/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-09-2564

5/64 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 03-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 18-08-2564

ึ7/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-08-2564

ุ6/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-07-2564

4/64 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-07-2564

1/64 : พิจารณารายงานการบริหารความเสี่่ยงและควบคุมภายในรอบ 9 เดือน
วันที่ : 12-07-2564

5/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-06-2564

1/2564 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-05-2564

ประชุมพิจารณากา : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสะสม วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-05-2564

4/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-04-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-04-2564

3/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-03-2564

2/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-01-2564

11/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-12-2563

1/63 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 14-12-2563

4/63 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 03-12-2563

3/63 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-11-2563

1/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

8/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

วิสามัญครั้งที่ : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-09-2563

7/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

1/2563 : การพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วันที่ : 22-07-2563

6/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-06-2563

5/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-05-2563

4/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 22-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-02-2563

1/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่ : 14-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-01-2563

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-12-2562

ครั้งที่ 9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

การประชุมคณะกรร : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

การประชุมคณะกรร : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-09-2562

ครั้งที่ 6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

ครั้งที่ 5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-07-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

4/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-05-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 24-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 22-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-02-2562

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 11-12-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 06-11-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-10-2561

8/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-09-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-06-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 14-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 09-01-2561