สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
Dr. Wanthani Paengsri
โทรศัพท์ :
E-mail : wanthani@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 042
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2544
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนเคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน และนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
4. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Vol.2 No.3 2018 27-28 March ICCCECP 2018 Internati

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chemical and Pharmaceutical Bulletin
ฉบับที่ : Vol. 69 No. 3 January 8, 2021

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-10-2564

ครั้งที่ 9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-09-2564

ครั้งที่ 8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-08-2564

ครั้งที่ 7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-07-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-07-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-05-2564

ครั้งที่ 4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-04-2564

ครั้งที่ 3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-03-2564

1/2563 : เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 10-02-2564

ครั้งที่ 2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-01-2564

ครั้งที่ 1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ : 17-12-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-12-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 24-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 28-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ : 30-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 15-05-2563

4/2563 : พิจารณาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 01-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-04-2563

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 21-04-2563

1/2563 : การประชุม การขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
วันที่ : 13-04-2563

2/2563 : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม พิจารณาโครงการ
วันที่ : 10-04-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 25-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : การคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

13/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-12-2562

/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
วันที่ : 29-11-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-11-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 07-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 26-09-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-09-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-08-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 15-08-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
วันที่ : 15-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 02-08-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-07-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-06-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 10-06-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-05-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-03-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 20-03-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 20-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-02-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 13-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-01-2562

2/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
วันที่ : 18-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-12-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-10-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-10-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-09-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 22-08-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง ครั้งที่2/2561
วันที่ : 20-08-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 02-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระะเกียรติ
วันที่ : 27-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-01-2561

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-12-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2560

6/2560 : ขอพิจารณาความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 18-10-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 27-09-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-09-2560

1/2560 : การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 13-09-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-08-2560

3/2560 : การประชุมโครงการทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
วันที่ : 09-08-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-07-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 28-06-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-05-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 15-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันที่ : 27-04-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-04-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-03-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : การทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 08-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 08-03-2560

1/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-02-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-02-2560

1/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-01-2560