สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
Asst. Prof. Dr. Chananpat Rardniyom
โทรศัพท์ : 0835194146
E-mail : Chanun@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข559
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Packaging Technology)
สถาบัน : Victoria University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เทคโนโลยีทางอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เทคโนโลยีทางอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 12976: ปฐมนิเทศนักศึกษา
2. 13810: เตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. 12977: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4. 13918: แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างประเทศ
5. 12971: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
6. 12969: โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7. 13109: ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
8. 13823: ดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9. 12796: เสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
10. 12726: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11. 12097: บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา
12. 12494: แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
13. 12096: เตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
14. 12138: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำ SAR คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15. 10550: สนับสนุนทุนวิจัย
16. 11498: ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
17. 11958: โครงการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18. 11132: โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนบริการวิชาการ
19. 11130: โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
20. 11131: โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการ
21. 10902: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการบริการวิชาการและงานวิจัย
22. 10590: บริการวิชาการแก่สังคม
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "รู้ทันแหล่งทุน"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร TCAS 65"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย, ไม่ระบุ ]
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
5. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย, ไม่ระบุ ]
6. ร่วมเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย, ไม่ระบุ ]
7. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA
[ สัมมนา, ไม่ระบุ ]
10. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัย)
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
12. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
14. การอบรม Train the Trainer หลักสูตรพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
15. การอบรมอาจารย์ Entrepreneurship
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
16. Food Innopolis Symposium
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
17. Thailand Food Innovation - Nationwide Online Bootcamp 2020: Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
18. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
19. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนของหลักสูตร
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
21. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
23. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
25. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
26. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
27. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
28. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
29. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
30. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
31. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
33. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
34. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
35. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
36. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
37. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
38. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
39. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
40. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
41. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
42. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
43. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วัน

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 6

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : the 13th international conference on science Techn

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food and Applied Bioscience Journal
ฉบับที่ : Vol9 Issue 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4220) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4217) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4216) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4215) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4197) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4196) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4186) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4185) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4151) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4131) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4125) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4123) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4090) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4089) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4081) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4074) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4071) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4068) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4066) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4065) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4061) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4059) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4056) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4055) แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขที่คำสั่ง : - (4038) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4032) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : - (4031) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : - (4026) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4025) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3999) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3996) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3994) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3992) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (3991) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 1734/2563 (3676) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 979/2563 (3622) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 252/2561 (3148) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 194/2561 (3101) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขที่คำสั่ง : 194/2561 (3100) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขที่คำสั่ง : 230/61 (3086) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
เลขที่คำสั่ง : 320/2561 (3058) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3038) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3036) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ประเมิน 8 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3035) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ประเมิน 8 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่ง : 146/2561 (3033) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 6 มิถุนายน 2561
เลขที่คำสั่ง : - (2797) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
เลขที่คำสั่ง : - (2774) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : - (2771) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
เลขที่คำสั่ง : /2560 (2745) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-10-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-10-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 13-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-01-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 18-12-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-07-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 21-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-01-2563

4/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-12-2562

3/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-11-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-10-2562

5/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 16-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 30-09-2562

1/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

9/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 21-08-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 31-07-2562

8/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 22-07-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-07-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 24-06-2562

7/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-06-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-06-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ : 31-05-2562

6/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 24-04-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-04-2562

วิสามัญ 2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 03-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

4/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-03-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-02-2562

สมัยวิสามัญ 1/2 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 16-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-01-2562

1/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 07-01-2562

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-12-2561

18/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

17/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-11-2561

16/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-11-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-10-2561

15/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-10-2561

14/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-10-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 28-09-2561

13/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-09-2561

12/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-09-2561

10/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-08-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-07-2561

9/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 18-07-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-07-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-07-2561

8/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-06-2561

7/2561 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-06-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-05-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 15-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-05-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-04-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 25-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 19-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 02-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 27-03-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 14-02-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-01-2561

10/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 27-12-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-12-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
วันที่ : 12-12-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 06-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 25-10-2560

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-10-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-10-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 27-09-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-08-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-07-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 23-06-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 23-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-06-2560

๒/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 23-05-2560

วิสามัญ 1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-05-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 21-03-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-02-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 12-01-2560