สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง
Asst. Prof. Dr. Nigran Homdoung
โทรศัพท์ : 0841773632
E-mail : nigran@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 498
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 3/11/2551
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 14351: โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน)
2. 14329: โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
3. 14171: โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาเต๋าโล (เตาอั้งโล่) ประสิทธิภาพสูงลดโลกร้อนสำหรับนักศึกษาและชุมชนบ้านโปง
4. 14080: โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
5. 13121: โครงการพลังงานเพื่อการเกษตร : “85 ปี แม่โจ้” “10 ปี พลังงาน” จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์สู่สากล
6. 12615: โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
7. 12502: โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
8. 12460: โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
9. 12386: โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และแสงสว่าง LED
10. 11650: โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร
11. 10965: โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
12. 10632: โครงการต้อนรับพี่บัณฑิต
1. 17381 : โครงการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชติ
2. 17358 : โครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์ (ต้นแบบ ตู้อบแห้งพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าแบบแยกส่วน)
3. 17310 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการด้านพลังงาน
4. 17298 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานทดแทนเพื่อการหารายได้และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับภาคเอกชนผู้ประกอบการร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนพัฒนาช่องทางหารายได้ผ่านระบบการค้าออนไลน์)
5. 17260 : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
6. 17228 : โครงการจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
7. 17208 : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษา
8. 17190 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรและพลังงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน
9. 17191 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล โดยใช้พลังงานทแทน
10. 17135 : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (โครงาน ทุนยากจน)
11. 17052 : โครงการ บริการการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน
12. 16450 : โครงการการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
13. 17255 : โครงการจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
14. 16007 : โครงการเพิ่มสมรรถนะศักยภาพทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15. 16011 : โครงการการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
16. 16001 : โครงการสนับสนุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
17. 15908 : โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว
18. 15866 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
19. 15847 : โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
20. 15818 : โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน
21. 15822 : โครงการถ่ายทอดเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาเต๋าโล (อั้งโล่) ประสิทธิภาพสูง สู่ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ (เวียงแหง)
22. 15792 : โครงการ เพื่อลดภาระของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23. 15793 : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี(โครงาน ทุนยากจน)
24. 15784 : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2563
25. 15785 : โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
26. 15259 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
27. 14704 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
28. 14691 : โครงการเจรจาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ
29. 14693 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
30. 14407 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
31. 14408 : โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว
32. 14393 : โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
33. 14264 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสำนักบริหารประสิทธิภาพสูง
34. 14463 : โครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562
35. 14170 : โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยหน้าใหม่ (โครงการการพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากใบและต้นข้าวโพดโดยใช้กากกาแฟเป็นตัวประสาน)
36. 14130 : โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
37. 14077 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
38. 13998 : โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
39. 13117 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
40. 12948 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
41. 13079 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
42. 12722 : โครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
43. 12660 : โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
44. 12463 : โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
45. 12262 : โครงการพิธีเปิดอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน
46. 11908 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
47. 11601 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
48. 11235 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
49. 11242 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
50. 11907 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
51. 11909 : โครงการพัฒนาต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำนักงาน
52. 11197 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานด้วยการศึกษาดูงานและสอนงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก
53. 11054 : โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
54. 10967 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
55. 10972 : โครงการสำรวจและพัฒนาการใช้พลังงานในชุมชนตามวิถีล้านนา
56. 10974 : โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาและบุคลากร
57. 10644 : โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2560
58. 10601 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
59. 10551 : โครงการค่ายอาสาและบริการวิชาการประจำปี 2559
ผลงานด้านงานวิจัย
1.
2.
3. สวก.-64.011 : ต้นแบบการพัฒนาระบบผลิตน้ำเพื่อการเกษตรจากอากาศโดยใช้ความเย็นพื้นดินร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
4. มจ.1-64-001 : โครงการยกระดับการอบแห้งสมุนไพรไทยด้วยระบบอบแห้งไมโครเวฟชนิดถังหมุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5. มจ.1-64-003 : การจัดการและการเพิ่มคุณภาพชีวมวลปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาเกษตร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6. มจ.1-64-003.2 : การเพิ่มคุณค่าเศษวัสดุปาล์มน้ำมันเหลือศูนย์ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสนำร่องระดับชุมชน
7. มจ.1-64-003.3 : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ
8. วช-63-001 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
9. วช-63-001 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
10. AES.-63-002 : โครงการติดตั้งชุดหัวเผาเตาขยะสำหรับวิทยาลัยพลังงานทดแทน
11. 0.2-62.9 : ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
12.
13.
14. สพภ-62-004 : การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
15. สวทช(น).-62-001 : การพัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาผลิตถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
16. สกว.-62-001 : การอบแห้งเครื่องต้มยำ โดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
17. 0.2-62.6 : การวิเคราะห์การใช้พลังงานและต้นทุนการแปรรูปข้าวของระบบสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
18. มจ.1-60-011/61-021 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและทอร์รีแฟคชั่นสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน
19. มจ.1-61-054 : การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยใช้กำแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุในการสร้างร่วมกับท่อลมแสงอาทิตย์
20. สวทช.-61-008 : พัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
21.
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (กิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานสีเขียว)
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการส่งเสริมนักศึกษาบุคลากรสำหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ
[ อื่นๆ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาและบุคลากร
[ บรรยายให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกที่มาดูงานมหาวิทยาลัย, การวางแผนและพัฒนา ]
8. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
14. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
18. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
19. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
20. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
21. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, การวางแผนและพัฒนา ]
22. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
23. โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
24. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Engineering and Applied Science Research (EASR)
ฉบับที่ : April – June 2019;46(2):170-175

สื่อสิ่งพิมพ์ : Engineering and Applied Science Research (EASR)
ฉบับที่ : April – June 2019;46(2)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยลดอุณหภูมิแผงจากวิธีการคายน้ำของพืชที่เหมาะสม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการแปรรูปข้าวเปลือก ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยลดอุณหภูมิแผงจากวิธีการคายน้ำของพืชที่เหมาะสม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การประเมินอัตราส่วนพลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับชุมชน กรณีศึกษา บ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การประเมินอัตราส่วนพลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับชุมชน กรณีศึกษา บ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาระบบผลิตแก๊สชีวมวลด้วยเทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาระบบผลิตแก๊สชีวมวลด้วยเทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนาหัวเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยวิธีแยกการย่อยสลายและการหมัก
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 8 กันยายน 2560, อิมแพคเมืองทองธานี

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 พลังงานยุคเปลี่ยน วันที่ 29-1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (-)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ ครั้งที่ 14 ศูนย์วิจัย และบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรม โนโวเทล จ.ระยอง

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : บทความวิจัยใน Proceedings สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 114-119

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 317-322

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 157-163

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 301-307

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2017) 31st May – 2nd June 2017 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 2nd Maejo Engineo International Conference on Renewable Energy. International Education and Training Center, Maejo University. Chiang Mai, Thailand. 14-15 December 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Journal of Renewable Energy Development (2019), Vol.8 (2):p.179-184. (Scopus Index)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 23333-2581) January 2019, Vol. 5 (1), p.207-211.

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 26th Tri-U International Joint Seminar and Symposium Jiangsu University, China, October 20 - Octotrer 24, 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ฉบับที่ : วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 18 ฉบับที่18 (2563) หน้า 87-105

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : International Energy Journal 17 (2017), 37-46

สื่อสิ่งพิมพ์ : Engineering and Applied Science Research (EASR)
ฉบับที่ : Engineering and Applied Science Research (2019), Vol.46 (2):p.170-175. (Scopus Index)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Indian Journal of Ecology
ฉบับที่ : Indian Journal of Ecology (2019) 46 Special Issue (7):p.39-44. (Scopus Index)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนเงิน : 3,091,061.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 229/2563 (3526) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 812/2562 (3375) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่2พ.ค.2562 (3365) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2901) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2900) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-11-2564

19/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-10-2564

๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 20-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2564

18/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 06-10-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-09-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-09-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 15-09-2564

2/2564 : คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 15-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ : 06-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 09-08-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 22-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-06-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 01-06-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 19-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่
วันที่ : 22-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 22-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

22/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-12-2563

2/2564 : ประชุุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 04-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 18-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 04-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 29-10-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมการรับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-09-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 13-08-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 05-08-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 30-06-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

1/2563 : คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 18-06-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 16-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477
วันที่ : 11-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-06-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 04-06-2563

2/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 04-06-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-05-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-05-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-04-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่
วันที่ : 21-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-04-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 10-03-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 25-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-01-2563

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-10-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 30-09-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-06-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-03-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-01-2562

3/2561 : คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-11-2561

2/2561 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแถลงข่าวงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 06-11-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-10-2561

15/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2561

12/261 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 05-09-2561

11/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 15-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-07-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 11-07-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-06-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-05-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-01-2561

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2560

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-11-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-10-2560

๑๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-10-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-10-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-10-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-08-2560

6/2560 : การประชุมกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-06-2560

5/2560 : การประชุมกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-05-2560

4/2560 : การประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-02-2560