สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง
Asst. Prof. Dr. Nigran Homdoung
โทรศัพท์ : 0841773632
E-mail : nigran@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 498
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : ไม่ระบุ
วันที่เริ่มทำงาน : 3/11/2551
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 14351: โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน)
2. 14329: โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
3. 14171: โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาเต๋าโล (เตาอั้งโล่) ประสิทธิภาพสูงลดโลกร้อนสำหรับนักศึกษาและชุมชนบ้านโปง
4. 14080: โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
5. 13121: โครงการพลังงานเพื่อการเกษตร : “85 ปี แม่โจ้” “10 ปี พลังงาน” จากมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์สู่สากล
6. 12615: โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
7. 12502: โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
8. 12460: โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
9. 12386: โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และแสงสว่าง LED
10. 11650: โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร
11. 10965: โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
12. 10632: โครงการต้อนรับพี่บัณฑิต
1. 14704 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. 14691 : โครงการเจรจาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ
3. 14693 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
4. 14407 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
5. 14408 : โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว
6. 14393 : โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
7. 14264 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสำนักบริหารประสิทธิภาพสูง
8. 14463 : โครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2562
9. 14170 : โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยหน้าใหม่ (โครงการการพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากใบและต้นข้าวโพดโดยใช้กากกาแฟเป็นตัวประสาน)
10. 14130 : โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
11. 14077 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
12. 13998 : โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
13. 13117 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
14. 12948 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
15. 13079 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
16. 12722 : โครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
17. 12660 : โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
18. 12463 : โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19. 12262 : โครงการพิธีเปิดอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน
20. 11908 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
21. 11601 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
22. 11235 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
23. 11242 : โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
24. 11907 : โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
25. 11909 : โครงการพัฒนาต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำนักงาน
26. 11197 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานด้วยการศึกษาดูงานและสอนงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก
27. 11054 : โครงการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
28. 10967 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยกระบวนการ KM
29. 10972 : โครงการสำรวจและพัฒนาการใช้พลังงานในชุมชนตามวิถีล้านนา
30. 10974 : โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาและบุคลากร
31. 10644 : โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2560
32. 10601 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
33. 10551 : โครงการค่ายอาสาและบริการวิชาการประจำปี 2559
ผลงานด้านงานวิจัย
1. วช-63-001 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2. วช-63-001 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
3. สพภ-62-004 : การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
4. สวทช(น).-62-001 : การพัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาผลิตถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
5. สกว.-62-001 : การอบแห้งเครื่องต้มยำ โดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
6. 0.2-62.6 : การวิเคราะห์การใช้พลังงานและต้นทุนการแปรรูปข้าวของระบบสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
7. มจ.1-60-011/61-021 : การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและทอร์รีแฟคชั่นสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน
8. มจ.1-61-054 : การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยใช้กำแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุในการสร้างร่วมกับท่อลมแสงอาทิตย์
9. สวทช.-61-008 : พัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
4. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
6. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, การวางแผนและพัฒนา ]
8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
9. โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
11. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 8 กันยายน 2560, อิมแพคเมืองทองธานี

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 พลังงานยุคเปลี่ยน วันที่ 29-1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (-)
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ ครั้งที่ 14 ศูนย์วิจัย และบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรม โนโวเทล จ.ระยอง

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : บทความวิจัยใน Proceedings สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2017) 31st May – 2nd June 2017 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 2nd Maejo Engineo International Conference on Renewable Energy. International Education and Training Center, Maejo University. Chiang Mai, Thailand. 14-15 December 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : International Energy Journal 17 (2017), 37-46

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 812/2562 (3375) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่2พ.ค.2562 (3365) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2901) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 80/2560 (2900) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-11-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-10-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 30-09-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-06-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 01-05-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-03-2562

3/2562 : คณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 20-02-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-01-2562

3/2561 : คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-12-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-11-2561

2/2561 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแถลงข่าวงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 06-11-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-10-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-10-2561

15/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2561

12/261 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 05-09-2561

11/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 15-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-07-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 11-07-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 06-06-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-05-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-05-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-01-2561

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2560

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-11-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-10-2560

๑๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-10-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-10-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-10-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-08-2560

6/2560 : การประชุมกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-06-2560

5/2560 : การประชุมกรรมการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-05-2560

4/2560 : การประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 03-02-2560