สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. จักรกฤช เตโช
Dr. Jakkrit TeCho
โทรศัพท์ : -
E-mail : jakkrit@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 102
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 22/10/2545
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Technology (International Program))
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
3. ปัญญาประดิษฐ์
4. คอมพิวเตอร์
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
6. เทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. การออกแบบฐานข้อมูลและเครือข่าย และการบริหารจัดการ
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
4. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณ (สเปรดชีต)
5. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์
6. การใช้อินเทอร์เน็ต
7. การพัฒนาภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม
8. การออกแบบเว็บไซต์
9. การออกแบบฐานข้อมูลและเครือข่าย และการบริหารจัดการ
10. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
11. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
12. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
13. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
14. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
15. เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
18. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
19. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20. การใช้คอมพิวเตอร์
21. การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
22. การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
23. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
24. ระบบปฏิบัติการ
25. ระบบสารสนเทศ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   การพัฒนาวิดีทัศน์ในรูปแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อแนะนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
[ ภายในประเทศ ]   การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับคำแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยวิธิการรู้จำอักขระทางภาพ ผ่านกูเกิล เอ พี ไอ
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์ระบบสารสนเทศพื้นฐานบนเว็บเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวแพร่
[ ภายในประเทศ ]   การพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานบนเว็บเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์เมล็ดข้าว จังหวัดเเพร่
[ ภายในประเทศ ]   ระบบสารสนเทสเพื่อสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
[ ภายในประเทศ ]   โปรแกรมควบคุมการทำงานระบบควบคุมไฟฟ้าโดยผ่านโมดูลรับ-ส่ง สัญญาณไร้สายซีบี สำหรับตัวส่งสัญญาณ
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรือง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต แบบ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์การพัฒนาวิดีทัศน์ด้วยแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรณีศึกษาอาคารบริหาร อาคารกิจกรรมและอาคารที่พักอาศัย
[ ภายในประเทศ ]   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต แบบ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
[ ภายในประเทศ ]   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต แบบ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
[ ภายในประเทศ ]   พลังผึ้งแม่โจ้
[ ภายในประเทศ ]   DRONE: MAEJO'S UNITY POWER
[ ภายในประเทศ ]   อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยผ่านโมดูลรับ-ส่ง สัญญาณไร้สาย ซี บี
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563
วันที่ : 25-09-2563

1/2563 : คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมงานเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 31-07-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 14-07-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการหน่วยความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ : 08-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-06-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-01-2563

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 28-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-07-2562

1/2562 : การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันที่ : 26-06-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 30-05-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-01-2562

4/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 14-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-10-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

2/61 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 04-07-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-06-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระะเกียรติ
วันที่ : 27-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 02-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-01-2561