สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ
Asst. Prof. Dr. Chamroon Maneewan
โทรศัพท์ :
E-mail : chamroon@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข334
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบัน : Ehime University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. สัตวศาสตร์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ผลิตสุกร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ผลิตสุกร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
8. “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ครั้งที่ 7

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 100,000.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 100,000.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 100,000.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4099) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 143/2563 (3891) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 453/2564 (3854) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 1801/2563 (3696) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 361/2562 (3397) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 234/2561 (3120) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (2762) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ : 11-10-2564

12/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี)
วันที่ : 08-09-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 06-08-2564

11/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-07-2564

10/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-07-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 25-06-2564

9/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 15-06-2564

8/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-04-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมสหกิจศึกษา
วันที่ : 24-03-2564

6/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 02-03-2564

5/2563 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ , คณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์
วันที่ : 21-01-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2563

3/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 02-12-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ (สหกิจศึกษา)
วันที่ : 30-11-2563

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 04-11-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด
วันที่ : 15-10-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 07-10-2563

12/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 09-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการงานฟาร์มและวิสาหกิจ
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 17-08-2563

11/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 11-08-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ
วันที่ : 22-07-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 03-07-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 13-05-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 15-04-2563

ครั้งที่ 5/2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-04-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27-03-2563

3/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 13-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ งานวันเกษตรแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-02-2563

2/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2562

3/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 04-12-2562

2/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี
วันที่ : 08-11-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 02-10-2562

3/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕62
วันที่ : 20-09-2562

1/2562 : การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 10-07-2562

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 20-06-2561