สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง อรทัย ใจป้อ
Mrs. Orathai Jaipor
โทรศัพท์ : jaipor
E-mail : jaipor@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 391
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ระดับ : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่เริ่มทำงาน : 1/9/2547
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การบริหารการศึกษา
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(บริหารศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. พิธีเปิดป้าย"ห้องปิ่นแก้ว"และร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาธรรม
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทั่วไป ]
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
6. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
7. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
8. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2573)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
18. โครงการ การจัดการขยะ : "ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
21. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
22. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
23. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
25. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
26. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) การฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
27. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
28. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
29. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานภาระงาน
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
30. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
31. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 384/2564 (4243) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 54/2564 (4227) คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เลขที่คำสั่ง : 492/2564 (3889) แต่งตั้งผู้ตรวจจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 1063/2563 (3620) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3512) แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
เลขที่คำสั่ง : 823/2562 (3377) แต่งตั้งคณะทำงาน HOTDO FORUM
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 28 พ.ค.2562 (3376) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 2/2561 (3294) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแบบประเมินความคิดเห็นบุคลากรเพื่อประเมินหัวหน้าส่วนงานและอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 1225/2561 (3290) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชขาการ ระยะ 4 ปี
เลขที่คำสั่ง : 50/2561 (3285) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 8/2561 (3192) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-01-2565

1/2564 : ประชุมคณะทำงานจัดทำประเมินกระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
วันที่ : 24-12-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-12-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-11-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

9/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/สำนัก
วันที่ : 07-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

8/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-09-2564

5/64 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 03-09-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2564

4/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 20-08-2564

1/2564 : คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 18-08-2564

ึ7/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

1/2564 : ขอเขิญประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (30 ก.ค.64)
วันที่ : 30-07-2564

ุ6/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-07-2564

4/64 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-07-2564

1/64 : พิจารณารายงานการบริหารความเสี่่ยงและควบคุมภายในรอบ 9 เดือน
วันที่ : 12-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-06-2564

3/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 29-06-2564

5/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 02-06-2564

ประชุมพิจารณากา : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสะสม วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-05-2564

4/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-04-2564

3/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-03-2564

1/2564 : ประชุมกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/สำนัก
วันที่ : 15-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 (OP) : ประชุมคณกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ตาม OP
วันที่ : 25-02-2564

2/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : กรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

11/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-12-2563

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

1/63 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 14-12-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

4/63 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 03-12-2563

3/63 : การประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-11-2563

3/63 : คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 26-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-11-2563

5/2563 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 16-11-2563

2/63 : การประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

1/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

1/2563 : คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-10-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 16-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกองทุน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

8/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 14-09-2563

วิสามัญครั้งที่ : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 25-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 17-08-2563

1/2563 : การประชุมผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักหอสมุด
วันที่ : 13-08-2563

7/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-07-2563

6/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-06-2563

3/25ุ63 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 10-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-06-2563

5/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2563

4/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 22-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 27-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่ : 24-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่ : 24-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 08-01-2563

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-12-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-12-2562

ครั้งที่ 9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-11-2562

การประชุมคณะกรร : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 27-09-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2562

การประชุมคณะกรร : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-09-2562

ครั้งที่ 6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-08-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 31-07-2562

ครั้งที่ 5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงาน HOTDO FORUM
วันที่ : 12-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-07-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-06-2562

4/2556 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-05-2562

ครั้งที่ 2 ปี 2 : การประชุมกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่ : 03-05-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 24-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 22-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 20-02-2562

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

2/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 4 ปี
วันที่ : 05-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี
วันที่ : 11-09-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 09-01-2561