สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
Mrs. Pongruk Yotdej
โทรศัพท์ : 0823871354
E-mail : pongruk@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข323
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ระดับ : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-การเงินการบัญชี)
สถาบัน : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17381: โครงการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชติ
2. 17351: โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN-QA
3. 16897: โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
4. 15994: โครงการประเมินผลนักศึกษาที่ผ่านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
5. 15440: โครงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2563
6. 15173: โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. 14300: โครงการประเมินผลนักศึกษาที่ผ่านการใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
8. 14286: โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA
9. 13975: โครงการสัมมนา "รายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562"
10. 13543: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรกองกิจการนักศึกษา และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
11. 12973: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนและการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติ”
12. 12606: โครงการ "การสื่อสารเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา"
13. 11409: โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมิน ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
14. 11407: โครงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2561
15. 11406: โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สู่การปฏิบัติ
16. 11412: โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
17. 11200: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกองกิจการนักศึกษา
18. 10923: โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
19. 10726: โครงการสัมมนา "รายงานผลการดำเนินโครงการ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560"
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบริการของหน่วยงานและระบบยานพาหนะ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการบรรยายการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อกฎหมาย
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการสัมมนาวิพากาษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. การอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) “กิจกรรม Big Cleaning Day”
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
9. โครงกาารฝึกอบรมภาษาาอังกฤษด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX สนม
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
14. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากิจการนักศึกษา
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
17. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
18. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
19. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
20. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
24. กิจกรรม Library Care The Bear
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
25. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
26. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
27. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
28. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
29. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
30. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการ 3R และการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2561
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
31. การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) อาคารอำนวย ยศสุข
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
32. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกองกิจการนักศึกษา กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร "จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลและทุกงานในองค์กรกองกิจการนักศึกษา"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
33. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
34. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
35. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
36. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
37. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานและการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
38. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
39. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT (Staff Training) Tip & Trick MS PowerPoint
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
40. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
41. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
42. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
43. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
44. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
45. โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
46. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจมหาวิทยาลัย 4.0 อย่างมีประสิทธิผล
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
47. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
48. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
49. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
50. โครงการสัมมนา "รายงานผลการดำเนินโครงการ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
51. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และศึกษาดูงาน
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
52. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยงานสนับสนุน"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
53. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดโครงการ ครั้งที่ 1
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
54. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1733/2563 (3677) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 323/2562 (3427) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
เลขที่คำสั่ง : 429/2561 (3426) แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
เลขที่คำสั่ง : 21/2562 (3381) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 627/2561 (3029) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 1255/2560 (2920) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบบูรณาการ
เลขที่คำสั่ง : 637/2560 (2872) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 620/2560 (2871) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 20-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/สำนัก
วันที่ : 07-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-09-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) หมวด 1
วันที่ : 15-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 22-12-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศุนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 17-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
วันที่ : 14-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 10-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
วันที่ : 30-08-2563

6/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 30-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
วันที่ : 29-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2563

ครั้งที่ 3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 28-04-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-04-2563

1/2563 : การประชุมคระกรรมการฝ่ายประสานบัณฑิตและนักศึกษา
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 27-01-2563

1/2562 : จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปี 2563
วันที่ : 07-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 04-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 24-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 24-05-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 21-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 07-02-2562

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 06-12-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 21-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 03-07-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 04-06-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 21-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 09-05-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 08-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบบูรณาการ ฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5
วันที่ : 04-01-2561

3/2560 : การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 25-10-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-10-2560

2/2560 : การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 12-10-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 10-10-2560

๔ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 25-08-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 25-08-2560

๓ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 24-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 27-06-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 27-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-06-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 30-03-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 30-01-2560