สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
Dr. Savichaya Supa-udomlerk
โทรศัพท์ : 5167
E-mail : savichaya@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 953
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 10/6/2553
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Development Communication)
สถาบัน : Central Luzon State University (CLSU)
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบัน : วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-64-015.2 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. วช.-64-004 : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยแบบมีส่วนร่วม
3. บพข.-63-001 : การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์
4. สกว.-61-004.1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานศึกษาบนพื้นที่สูงด้านการส่งเสริมการงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
5. มจ.1-61-006 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
6. มจ.1-61-006.4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
7. สกว.-60-003 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)
8. สกว.-60-003.1 : การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
9. สกว.-60-003.2 : การพัฒนาศักยภาพชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอนและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUNQA"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Journal of Science and Humanity. Vol

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ฉบับที่ : 13 (2)

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 28-10-2564

วาระพิเศษ : ประชุมวาระพิเศษ (เรื่องการรับเข้า ปีการศึกษา 2565)
วันที่ : 08-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 22-09-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 11-08-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ : 19-07-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 21-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 30-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 09-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 22-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 04-01-2564

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 30-12-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 02-11-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 22-10-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 14-10-2563

5/2563 : ประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 06-10-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 09-09-2563

3/2563 : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 31-08-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 18-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ : 17-08-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 29-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 08-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และ ประชุมบุคลากร
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 03-04-2563

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 18-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 18-07-2562

3/2562 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
วันที่ : 02-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 25-01-2562

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
วันที่ : 24-12-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 07-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 07-11-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 05-11-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 02-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 08-08-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 08-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 22-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 22-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่ : 22-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 19-03-2561

1/2561 : คณะกรรมการการจัดการความรู้
วันที่ : 05-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่1/2561
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่1/2561
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 15-01-2561

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ผู้สอน
วันที่ : 06-12-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 06-11-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 06-11-2560

4/2560 : ประชุมบุคลากร
วันที่ : 18-10-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 12-10-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 25-09-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 25-09-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 25-05-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 25-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
วันที่ : 19-05-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 17-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 17-03-2560

1/2560 : ประุมคณะกรรมการจัดการความรู้
วันที่ : 03-02-2560