สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง ศรีกุล นันทะชมภู
Mrs. Srikul Nanthachumphu
โทรศัพท์ : 3261
E-mail : srikul@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 236
ประเภทการจ้าง : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : เชี่ยวชาญ
วันที่เริ่มทำงาน : 15/7/2530
ตำแหน่งการบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
3. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
4. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
[ อื่นๆ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
7. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   e-mail ความลับของทางราชการ
[ ภายในประเทศ ]   โลกใบใหม่เก็บไว้ในก้อนเมฆ
[ ภายในประเทศ ]   ตระหนักถึงความปลอดภัย
[ ภายในประเทศ ]   เทคโนโลยี 1G 2G 3G กำลังล้าสมัย 4G จะมาอีกแล้ว
[ ภายในประเทศ ]   คน Generation ที่โลกกำลังต้องการ
[ ภายในประเทศ ]   E-mail ความลับของทางราชการ
[ ภายในประเทศ ]   โลกใบใหม่ เก็บไว้ในก้อนเมฆ (Cloud computing)
[ ภายในประเทศ ]   Security Awareness
[ ภายในประเทศ ]   เทคโนโลยี 1G 2G 3G (กำลังล้าสมัยแล้ว!!!!) 4G จะมาอีกแล้ว !!!!
[ ภายในประเทศ ]   คน Generation ที่โลกกำลังต้องการ
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1043/2562 (3511) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 158/2562 (3408) แต่งตั้งคณะทำงานนักคิดรุ่นใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 98/2562 (3391) แต่งตั้งคณะทำงานนักคิดรุ่นใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 21/2562 (3381) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 1213/2561 (3282) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 23-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-01-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-01-2563

กรณีพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-12-2562

1/2562 : คณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 20-12-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก และจากสายตรงอธิการบดี
วันที่ : 19-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2562

8/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 12-12-2562

2/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-12-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-12-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-11-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-10-2562

7/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 29-10-2562

1/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-10-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2562

7/2562 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-09-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27-08-2562

1/2562 : ประชุมเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 13-08-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 31-07-2562

5/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 15-07-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-06-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2562

6/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-06-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 28-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 20-02-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-02-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 08-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๑ : การประชุม สนอ. ฟอรั่ม
วันที่ : 21-12-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-12-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2561

2/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-12-2561

ครั้งที่ 1/2561 : สรุปแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562-2561
วันที่ : 06-12-2561

1/2562 : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-11-2561

1/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 08-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

18/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-10-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

2/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ระยะ 4 ปี
วันที่ : 05-10-2561

๙/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-09-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี
วันที่ : 11-09-2561

9/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-09-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

8/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-08-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

7/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-07-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-07-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 04-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

2/2561 : ทบทวนแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-2564
วันที่ : 24-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 21-05-2561

6/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 09-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-05-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

5/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-04-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 30-03-2561

1/2561 : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560-2564
วันที่ : 06-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน
วันที่ : 12-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-01-2561