สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
Mrs. Hathairat Chawawatratchai
โทรศัพท์ : 3610
E-mail : hathairat@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
195 16-11-2544 ลูกจ้างประจำพนักงานธุรการ -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล