สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
Mrs. Olarn Ongla
โทรศัพท์ : 0938178659
E-mail : olarn_on@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 343
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 8/7/2563
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์-การพัฒนาชุมชน)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
1. RECOFTC-64-001 : กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าไม้ กรณีศึกษา เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. สสส.-64-002 : โครงการถอดบทเรียนความขัดแย้งในด้านการจัดที่ดินทำกินและที่พักอาศัย กรณีตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้โครงการพัฒนาระบบยุติธรรุนเพื่อสังคมสุขภาวะ (ระยะที่ 1)
3.
4. ORG6410002-5 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
5. ศวพ.-64-001 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับเพิ่มเติม 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ประชุมคณะกรรมกา : สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-10-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Green Valley @ Maejo Phrae
วันที่ : 14-09-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Green Valley @ Maejo Phrae
วันที่ : 06-08-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-07-2564

12/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ : 01-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Green Valley @ Maejo Phrae
วันที่ : 21-06-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยกร่างข้อเสนอจัดตั้งวิทยาเขต
วันที่ : 21-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-05-2564

6/2563 : การประชุมบริการวิชาการ
วันที่ : 16-12-2563