สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ


โทรศัพท์ :
E-mail :
สังกัด : [department]

ตำแหน่งาน
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : กองคลัง
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : กองคลัง
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 14201: การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
2. 12055: โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
3. 12035: โครงการสำนักงานสีเขียวอาคารอำนวย ยศสุข
4. 11079: โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย การสื่อสาร การจราจร และบรรเทาภัยพิบัติ
5. 11043: โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่ Green University Ranking 2017
6. 11044: โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย การสื่อสาร การจราจร และบรรเทาภัยพิบัติ
7. 11045: โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย การสื่อสาร การจราจร และบรรเทาภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล ของผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
6. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
9. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรม, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
10. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
12. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการให้บริการของกองสวัสดิการ
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
17. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับสำนักงานสีเขียว กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. โครงการ : ให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานอธิการบดีเบื้องต้น
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
21. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
22. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) พ.ศ. 2560
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
23. โครงการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและค่าใช้จ่ายฝึกอบรม"
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
24. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี "
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
26. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
27. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สำนักงานอธิการบดี"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
28. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
29. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
30. โครงการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
31. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หน่วยงานสนับสนุน"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

กรณีพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-12-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-10-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-07-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-06-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

๑/๒๕๖๒ (๓ พฤษภา : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-05-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

๑/๒๕๖๑ : การประชุม สนอ.ฟอรั่ม เรื่อง โครงสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 28-02-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 08-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

๑/๒๕๖๑ : การประชุม สนอ. ฟอรั่ม
วันที่ : 21-12-2561

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 26-10-2561

๙/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 25-09-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-09-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 09-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-08-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-07-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
วันที่ : 17-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 09-05-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 04-04-2561

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การประชุมหารือ ตามมติคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 27-02-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบบูรณาการ ฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5
วันที่ : 04-01-2561

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560
วันที่ : 04-12-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 01-12-2560

1/2560 : การประชุมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 30-11-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการปสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-11-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 20-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

7 /2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ : 10-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-10-2560

2/2560 : การประชุมฝ่ายเลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
วันที่ : 20-09-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ : 11-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-09-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 24-08-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-08-2560

6/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 27-07-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-07-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 23-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 13-06-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
วันที่ : 30-05-2560

๑/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 23-05-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
วันที่ : 18-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 12-05-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ : 26-04-2560

3/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 18-04-2560

1/2560 : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 07-04-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 03-04-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 10-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-03-2560

3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร
วันที่ : 01-02-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 27-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560

2/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร"
วันที่ : 10-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2560